Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція фахівця по кадрам

Посадова інструкція фахівця по кадрам

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність фахівця по кадрам.

1.2  Фахівець по кадрам відноситься до категорії фахівців.

1.3  Фахівець по кадрам призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу кадрів.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу кадрів

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до фахівця по кадрам:

2.1.

Освіта*

професійно-технічна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань керування персоналом.

Трудове законодавство.

Структуру і штати підприємства, його профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку.

Порядок визначення перспективної і поточний потреби в кадрах.

Джерела забезпечення підприємства кадрами.

Методи аналізу професійно-кваліфікаційної структури кадрів.

Положення про проведення атестації і кваліфікаційних іспитів.

Порядок обрання (призначення) на посаду.

Порядок оформлення, ведення і збереження документації, зв'язаної з кадрами і їх рухом.

Порядок формування і ведення банку даних про персонал підприємства.

Порядок складання звітності по кадрам.

Основи психології і соціології праці.

Основи економіки, організації праці і керування.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які  регламентують діяльність фахівця по кадрам

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу кадрів); Положення про відділ кадрів, Посадова інструкція фахівця по кадрам, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки фахівця по кадрам

4.1. Виконує роботу з комплектування підприємства кадрами необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації.

4.2. Бере участь у роботі з підбору, добору, розміщенню кадрів.

4.3. Проводить вивчення й аналіз:

4.3.1. Посадової і професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства і його підрозділів.

4.3.2. Установленої документації по обліку кадрів, зв'язаної з прийомом, переведенням, трудовою діяльністю і звільненням працівників.

4.3.3. Результатів атестації працівників і оцінки їхніх ділових якостей з метою визначення поточної і перспективної потреби в кадрах, підготовки пропозицій по заміщенню вакантних посад і створенню резерву на висування.

4.4. Бере участь у вивченні ринку праці для визначення джерел задоволення потреби в кадрах, встановлення і підтримки прямих зв'язків з навчальними закладами, контактів з підприємствами аналогічного профілю.

4.5. Бере участь у розробці перспективних і поточних планів по праці.

4.6. Здійснює контроль за розміщенням молодих фахівців і молодих робітників відповідно до отриманої в навчальному закладі спеціальності і професії, проведенням їхніх стажувань.

4.7. Бере участь у роботі з адаптації знову прийнятих працівників до виробничої діяльності.

4.8. Бере участь у підготовці пропозицій по розвитку персоналу, плануванню ділової кар'єри, навчанню і підвищенню кваліфікації кадрів, а також в оцінці ефективності навчання.

4.9. Бере участь в організації роботи, методичному й інформаційному забезпеченні кваліфікаційних, атестаційних, конкурсних комісій, оформленні їхніх рішень.

4.10. Аналізує стан трудової дисципліни і виконання працівниками підприємства внутрішнього трудового розпорядку, рух кадрів, бере участь у розробці заходів щодо зниження плинності і поліпшення трудової дисципліни.

4.11. Контролює:

4.11.1. Своєчасне оформлення прийому, переведення і звільнення працівників.

4.11.2. Видачу довідок про їх дійсну і минулу трудову діяльність.

4.11.3. Дотримання правил збереження і заповнення трудових книжок.

4.11.4. Підготовку документів для встановлення пільг і компенсацій, оформлення пенсій працівникам і іншої установленої документації по кадрам.

4.11.5. Внесення відповідної інформації в банк даних про персонал підприємства.

4.12. Складає встановлену звітність.

4.13. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

 1. Права фахівця по кадрам

Фахівець по кадрам має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність фахівця по кадрам

Фахівець по кадрам несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи фахівця по кадрам

Режим роботи фахівця по кадрам визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці фахівця по кадрам визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00