Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по організації праці

Посадова інструкція інженера по організації праці

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по організації праці.

1.2  Інженер по організації праці відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по організації праці призначається на посаду і звільняється від посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу організації й оплати праці.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу організації й оплати праці

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по організації праці:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

не менш 2 років

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали по організації, організації й оплаті праці.

Методи нормування праці.

Економіка, організація виробництва, праці і керування.

Технологічні процеси і режими виробництва.

Єдина система технологічної документації.

Форми і системи оплати праці.

Положення про преміювання, тарифно-кваліфікаційні довідники та інші нормативні і методичні матеріали, порядок розробки календарних планів перегляду норм і організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, планів організації праці, завдань по зниженню трудомісткості виробів.

Вимоги раціональної організації праці при розробці технологічних процесів (режимів виробництва).

Методи аналізу стану нормування праці, якості норм, показників по праці, вивчення трудових процесів і найбільш ефективних прийомів і методів праці, використання робочого часу.

Засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Основи соціології, фізіології і психології праці.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід організації, нормування й оплати праці.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера по організації праці

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу організації й оплати праці); Положення про відділ організації й оплати праці, Посадова інструкція інженера по організації праці, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по організації праці

4.1. Розробляє і впроваджує технічно обґрунтовані норми трудових витрат стосовно до конкретних виробничо-технічних умов з різних видів робіт, що виконуються на підприємстві, на основі використання міжгалузевих, галузевих і інших прогресивних нормативів по праці з урахуванням психофізіологічних і соціально-економічних факторів, а також місцеві норми, розраховані на основі технічних даних про продуктивність устаткування, результатів аналізу витрат робочого часу при застосуванні найбільш продуктивних прийомів і методів праці.

4.2. Аналізує стан нормування, ступінь обґрунтованості і напруженості норм, проводить роботу з поліпшення їхньої якості, забезпечення рівної напруженості норм на однорідних роботах, що виконуються при однакових організаційно-технічних умовах.

4.3. Встановлює норми часу (виробки) на разові і додаткові роботи, що пов'язані з відступом від технологічних процесів.

4.4. Здійснює контроль за дотриманням у нормах, що встановлюються вимог раціональної організації праці при розробці технологічних процесів (режимів виробництва), визначає економічний ефект від упровадження технічно обґрунтованих норм трудових витрат.

4.5. Перевіряє діючі норми праці з метою виявлення застарілих і помилково встановлених норм, проводить роботу з їх своєчасної заміні новими, більш прогресивними в міру впровадження організаційно-технічних заходів.

4.6. Визначає чисельність працівників по функціям керування і структурних підрозділів відповідно до галузевих нормативів чисельності, виявляє відхилення фактичної чисельності від нормативної і причини таких відхилень, розробляє пропозиції по усуненню наднормативної чисельності.

4.7. Складає проекти календарних планів перегляду норм на основі намічених до впровадження організаційно-технічних заходів, що забезпечують виконання встановлених завдань по росту продуктивності праці.

4.8. Бере участь у підготовці проектів програм і річних планів удосконалювання організації праці на підприємстві.

4.9. Визначає трудомісткість виробів у результаті здійснення заходів, що забезпечують ріст продуктивності праці і підвищення якості продукції, а також нових видів виробів у зв'язку з упровадженням нової техніки і прогресивної технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів, удосконалюванням організації праці і виробництва, розробляє завдання по зниженню нормативної трудомісткості.

4.10. Вивчає рівень виконання норм, досліджує безпосередньо на робочих місцях ступінь і причини відхилень фактичних витрат праці від нормативних, бере участь у підготовці пропозицій по створенню необхідних умов для освоєння всіма працівниками норм трудових витрат.

4.11. Здійснює контроль за своєчасним доведенням до робітників та службовців нових норм і розцінок, правильністю застосування на підприємстві нормативних матеріалів по праці.

4.12. Бере участь у розробці заходів щодо зниження трудомісткості продукції, у виявленні резервів росту продуктивності праці за рахунок підвищення якості нормування, розширення сфери нормування праці робочих-почасовиків і службовців, по усуненню втрат робочого часу і поліпшенню його використання, у підготовці пропозицій по удосконаленню систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання працівників.

4.13. Здійснює інструктаж з освоєння нових норм, що вводяться.

4.14. Проводить роботу з вивчення трудових процесів і витрат робочого часу на виконання операцій за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку, аналізує отримані дані, виявляє найбільш ефективні прийоми і методи праці, сприяє їх поширенню.

4.15. Здійснює контроль за правильністю застосування в підрозділах підприємства нормативних матеріалів по праці (розрядів робіт, розцінок, тарифних сіток і ставок при оформленні первинних документів по обліку виробки, простоїв, доплат при наявності відхилень від нормальних умов праці і т.п.).

4.16. Складає повідомлення про зміни затверджених норм трудових витрат і розцінок.

4.17. Бере участь у визначенні взаємних зобов'язань адміністрації, робітників та службовців, що включаються в колективні договори, по зниженню трудомісткості виробів, підвищенню продуктивності праці, рівня її нормування, у тому числі зобов'язань по збільшенню питомої ваги технічно обґрунтованих норм, а також по організації нормативно-дослідницьких робіт, що сприяють підвищенню рівня нормування праці, розширенню сфери його застосування, розробці міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів по праці.

4.18. Організує проведення і здійснює перевірку у виробничих умовах проектів міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів для нормування праці і їхнє впровадження після затвердження.

4.19. Веде облік кількості, складу і рівня виконання норм трудових витрат, виконання завдань по зниженню трудомісткості виробів, застосуванню технічно обґрунтованих норм, а також економічного ефекту від їх впровадження.

4.20. Вивчає передовий вітчизняний і закордонний досвід в області організації, нормування й оплати праці і використовує його у своїй роботі.

4.21. Забезпечує складання звітності про стан нормування праці.

 1. Права інженера по організації праці

Інженер по організації праці має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), що виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по організації праці

Інженер по організації праці несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по організації праці

Режим роботи інженера по організації праці визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по організації праці визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту