Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера-програміста

Посадова інструкція інженера-програміста

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-програміста.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер-програміст призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер-програміст підпорядковується безпосередньо начальнику обчислювального центру.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-програміст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-програміста І категорії не менше 2 років.

Інженер-програміст І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-програміста ІІ категорії: для магістра – не менше 2 років,  для  спеціаліста – не менше 3 років.

Інженер-програміст ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією інженера-програміста ІІІ категорії – не менше 2 років.

Інженер-програміст ІІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-програміста: для спеціаліста – не менше 1 року, для бакалавра – не менше 2 років.

Інженер-програміст: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер-програміст повинен знати:

1.6.1. Методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються методів програмування і використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації.

1.6.2. Техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режими роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його експлуатації.

1.6.3. Правила механізованого та автоматизованого оброблення інформації та проведення обчислювальних робіт.

1.6.4. Види технічних носіїв інформації.

1.6.5. Методи класифікації і кодування інформації.

1.6.6. Формалізовані норми програмування.

1.6.7. Чинні стандарти, системи числення, шифрів і кодів.

1.6.8. Методи програмування.

1.6.9. Порядок оформлення технічної документації.

1.6.10. Передовий вітчизняний і світовий досвід програмування і використання обчислювальної техніки.

1.6.11. Економіку, організацію праці і виробництва.

1.6.12. Законодавство з охорони праці, правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера-програміста визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер-програміст:

2.2.1. На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів (постановок задач), розроблює програми, які реалізують розв’язання задачі.

2.2.2. Розроблює технологію розв’язання задачі на всіх етапах.

2.2.3. Здійснює вибір мови програмування і перекладання на неї алгоритмів задач.

2.2.4. Визначає інформацію, яка підлягає обробленню на ЕОМ, її обсяги, структуру, макети і схеми вводу, оброблення, зберігання і видавання інформації, методи її контролю.

2.2.5. Визначає обсяги і зміст даних тестових прикладів, які забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню.

2.2.6. Виконує роботи під час підготовки програм до налагодження і проводить їх налагодження.

2.2.7. Розробляє інструкції на роботи з програмами, оформлює необхідну технічну документацію.

2.2.8. Визначає можливість використання готових програмних засобів.

2.2.9. Здійснює супроводження упроваджених програм і програмних засобів.

2.2.10. Розроблює і впроваджує методи і засоби автоматизації програмування, типові і стандартні програмні засоби.

2.2.11. Бере участь у проектних роботах.

2.2.12. На основі логічного аналізу проводить перевірку програм.

2.2.13. Визначає сукупність даних, що забезпечують урахування максимального числа умов, які включені до програми, виконує роботи з її підготовки до налагодження.

2.2.14. Проводить налагодження розроблених програм, коригує їх у процесі доопрацювання.

2.2.15. Розробляє інструкції щодо роботи з програмами, оформлює необхідну технічну документацію.

2.2.16. Визначає можливість використання готових програм, розроблених іншими підприємствами.

2.2.17. Розроблює і впроваджує методи автоматизації програмування, типові і стандартні програми, програмуючі програми, транслятори, вхідні алгоритмічні мови.

2.2.18. Виконує роботи з уніфікації і типізації обчислювальних процесів.

2.2.19. Бере участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм, у розробленні форм документів, які підлягають машинному обробленню, в проектних роботах, що стосуються розширення сфери застосування обчислювальної техніки.

2.2.20. Своєчасно проходить навчання, інструктажі, перевірку знань з питань охорони праці, а також медичні огляди згідно із затвердженими графіками.

2.2.21. Щоденно на протязі робочого дня (зміни) контролює стан охорони праці на робочому місці. У разі виявлення неполадок, порушення вимог охорони праці та пожежної безпеки негайно повідомляє про них начальника обчислювального центру.

2.2.22. Дотримує правила охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії під час експлуатації ЕОМ.

2.2.23. Дотримує режими праці та відпочинку, тривалість регламентованих перерв.

2.2.24. Виконує приписи органів державного нагляду, які відносяться до експлуатації засобів обчислювальної техніки.

2.2.25. Бере участь у розробленні та перегляді інструкцій з безпечної експлуатації засобів обчислювальної техніки.

2.2.26. Бере участь у проведенні аварійно - тренувальних занять згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

3. ПРАВА

3.1. Інженер-програміст має право:

а) вимагати від начальника обчислювального центру припинення роботи технічно несправних і з закінченим терміном служби засобів обчислювальної техніки;

б) вимагати від начальника обчислювального центру припинення експлуатації засобів обчислювальної техніки у випадках порушення правил їх безпечної експлуатації, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

в) надавати начальнику обчислювального центру пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці і заохочення робітників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за своєчасне і якісне виконання завдань з автоматизованого оброблення інформації.

4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час експлуатації ЕОМ, невиконання своїх обов'язків з питань  охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику обчислювального центру .

5.2. Виконує приписи та вимоги органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)