Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з патентної та винахідницької роботи

Посадова інструкція інженера з патентної та винахідницької роботи

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з патентної та винахідницької роботи.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з патентної та винахідницької роботи призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з патентної та винахідницької роботи підпорядковується безпосередньо начальнику відділу патентної та винахідницької роботи.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з патентної та винахідницької роботи: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з патентної та винахідницької роботи І категорії не менше 2 років.

Інженер з патентної та винахідницької роботи І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з патентної та винахідницької роботи ІІ категорії не     менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з патентної та винахідницької роботи ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з патентної та винахідницької роботи не менше 2 років.

Інженер з патентної та винахідницької роботи: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з патентної та винахідницької роботи повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з патентознавства, організації раціоналізації та винахідництва.

1.6.2. Перспективи технічного розвитку галузі і підприємства.

1.6.3. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

1.6.4. Технологічне устаткування підприємства і принципи його роботи.

1.6.5. Виробничу та організаційну структуру підприємства.

1.6.6. Основи винахідництва.

1.6.7. Основи патентознавства.

1.6.8. Порядок і методи проведення патентних досліджень.

1.6.9. Організацію патентної роботи, раціоналізації і винахідництва на підприємстві.

1.6.10. Методи аналізу технічного рівня і тенденції розвитку техніки.

1.6.11. Порядок обліку та систематизації патентних матеріалів, раціоналізаторських пропозицій і винаходів, видавання посвідчень і авторських свідоцтв.

1.6.12. Передовий вітчизняний та світовий досвід патентознавства та організації винахідницької роботи.

1.6.13. Методи розрахунку економічної ефективності впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

1.6.14. Винахідницьке право.

1.6.15. Порядок і умови виплачування винагород раціоналізаторам і винахідникам.

1.6.16. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

1.6.17. Основи трудового законодавства.

1.6.18. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з патентної та винахідницької роботи визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з патентної та винахідницької роботи:

2.2.1. Здійснює роботу з забезпечення чистоти експортної продукції, використання на підприємстві патентних матеріалів.

2.2.2. Бере участь у проведенні патентних досліджень на всіх етапах розроблення об’єктів техніки і технології.

2.2.3. Бере участь у розгляданні завдань на проектування або модернізацію машин, приладів, устаткування і технологічних процесів, результатів виконаних розробок, в оцінюванні їх технічного рівня та в упровадженні науково-технічних заходів на основі використання винаходів (у тому числі патентованих).

2.2.4. Забезпечує відбирання і вивчення працівниками підприємства винаходів, намічених до застосування під час виробництва продукції, і здійснює контроль за відображенням у технічній документації використаних патентних матеріалів, а також їх облік.

2.2.5. Бере участь у відбиранні з числа виявлених у проектно-конструкторських розробках винаходів і підготуванні їх для патентування за кордоном.

2.2.6. Веде роботу зі створення і систематичного поповнення патентного фонду відповідно до профілю діяльності підприємства.

2.2.7. На основі патентних досліджень готує пропозиції щодо закупівлі і продажу ліцензій на винаходи, промислові зразки та інші науково-технічні досягнення.

2.2.8. Бере участь у роботі з правової охорони експортної продукції.

2.2.9. Здійснює контроль за відображенням результатів патентних досліджень у технічній документації.

2.2.10. Організує ознайомлення працівників підприємства з патентними матеріалами, які є на підприємстві, і готує рекомендації щодо їх використання.

2.2.11. Бере участь у розгляданні питань, що відносяться до публікації матеріалів про винаходи, які впроваджені на підприємстві.

2.2.12. Розроблює нормативно-методичну документацію з патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи.

2.2.13. Сприяє розвитку раціоналізації і винахідництва в підрозділах підприємства.

2.2.14. Складає тематичні плани з раціоналізації і винахідництва, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників, залученню їх до раціоналізаторської діяльності і винахідництва.

2.2.15. Здійснює збирання пропозицій з раціоналізації і винахідництва, їх облік і систематизацію.

2.2.16. Надає допомогу раціоналізаторам і винахідникам у складанні заявок, необхідної технічної документації, виконанні розрахунків, виготовленні і випробуваннях дослідних зразків.

2.2.17. Знайомить працівників підприємства з чинними положеннями про раціоналізаторів і винахідників.

2.2.18. Бере участь у розгляданні раціоналізаторських пропозицій і винаходів, техніко-економічній експертизі і готує висновки до них.

2.2.19. Здійснює контроль за впровадженням раціоналізаторських пропозицій і винаходів у виробництво, правильністю розрахунків ефективності передбачуваних винаходів, раціоналізаторських пропозицій і авторських винагород.

2.2.20. Оформлює документи на винаходи і на виплачування авторських винагород раціоналізаторам і винахідникам.

2.2.21. Організує проведення конкурсів і оглядів робіт раціоналізаторів і винахідників, готує матеріали для надання  почесних звань кращим раціоналізаторам і винахідникам та преміювання за сприяння раціоналізації і винахідництву.

2.2.22. Бере участь у розроблюванні заходів з розвитку раціоналізації і винахідництва на підприємстві, удосконалює форми і методи роботи щодо раціоналізації і винахідництва, складає звітність про патентно-ліцензійну, раціоналізаторську і винахідницьку роботу, прийняті і використані раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

2.2.23. Сумісно зі службою охорони праці бере участь у розробленні тематичних планів з винахідництва і раціоналізації в галузі охорони праці, зміст яких, в першу чергу, повинен бути спрямований на здійснення заходів щодо:

а) зниження рівня виробничого шуму і вібрацій;

б) механізації і автоматизації трудомістких і ручних робіт;

в) забезпечення вибухобезпечності;

г) підвищення безпеки небезпечних технологічних процесів, робіт та устаткування;

д) створення безпечних і здорових умов праці.

2.2.24. Організовує інженерно-технічну експертизу раціоналізаторських пропозицій і винаходів в галузі охорони праці, забезпечує оформлення матеріалів з винаходів та раціоналізаторських пропозицій, оцінює ефективність їх впровадження у виробництво, контролює виплати авторських винагород.

2.2.25. Разом зі службою охорони праці здійснює пропаганду винаходів та раціоналізаторських пропозицій в галузі охорони праці шляхом проведення або участі у конкурсах, оглядах, тематичних виставках, конференціях семінарах, нарадах тощо.

2.2.26. Вивчає потреби та забезпечує структурні підрозділи підприємства патентними матеріалами з питань охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з патентної та винахідницької роботи має право:

а) контролювати виконання тематичних планів з винахідництва і раціоналізації;

б) брати участь у розробленні планів науково - дослідних та дослідно-конструкторських робіт підприємства;

в) контролювати правильність освоєння коштів, асигнованих на проведення експериментів та інших робіт, пов’язаних з упровадженням раціоналізаторських пропозицій та винаходів, використання фонду преміювання за сприяння раціоналізації та винахідництву;

г) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів з охорони праці колективного договору за напрямом своєї діяльності та аналізі їх ефективності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за забезпечення чистоти експортної продукції, використання на підприємстві патентних матеріалів, проведення патентних досліджень на всіх етапах розроблення об’єктів техніки і технології на підприємстві.

4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань  охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу патентної та винахідницької роботи.

5.2. Консультує працівників підприємства з метою додержання порядку складання описів передбачуваних винаходів і подання заявок на них.

5.3. Координує роботу науково-технічних товариств і надає їм методичну допомогу.

5.4. Здійснює зв’язок з відділом охорони праці, керівниками структурних підрозділів з питань формування тематичних планів з винахідництва і раціоналізації, надає допомогу при організації винахідницької і раціоналізаторської роботи у структурних підрозділах.

5.5. Здійснює зв’язок з органами державної патентної експертизи.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)