Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з охорони праці

Посадова інструкція інженера з охорони праці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція)    визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з охорони праці.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з охорони праці призначається на посаду і звільняється з посади згідно зі встановленим чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора підприємства.

1.4. Інженер з охорони праці підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги:

- провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з охорони праці I категорії не менше 2 років;

- інженер з охорони праці I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, фахівця – стаж роботи за професією інженера з охорони праці II категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років;

- інженер з охорони праці II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з охорони праці не менше 2 років.

1.6. Інженер з охорони праці повинен знати:

1.6.1. Закон України «Про охорону праці», постанови, розпорядження, накази, правила, стандарти, норми, положення та інші документи з охорони праці, виробничої санітарії, яким надано чинність правових норм.

1.6.2. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

1.6.3.  Методи вивчення умов праці на робочих місцях.

1.6.4. Організацію роботи з охорони праці, виробничої санітарії.

1.6.5. Систему стандартів безпеки праці.

1.6.6. Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт.

1.6.7. Обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку роботу.

1.6.8. Особливості експлуатації устаткування, застосовуваного на підприємстві.

1.6.9. Правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт.

1.6.10. Передовий вітчизняний і закордонний досвід з охорони праці.

1.6.11. Методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці, виробничої санітарії.

1.6.12. Порядок і терміни складання звітності про виконання заходів з охорони праці.

1.6.13. Основи економіки, організації праці, виробництва і керування.

1.6.14. Основи трудового законодавства.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з охорони праці визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з охорони праці:

2.2.1. Розробляє ефективну цілісну систему керування охороною праці, сприяє удосконалюванню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

2.2.2. Проводить оперативно-методичне керівництво всією роботою з охорони праці.

2.2.3. Складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища (підвищення існуючого рівня охорони праці, якщо встановлені нормативи досягнуті), а також розділу «Охорона праці» колективного договору.

2.2.4. Проводить з працівниками вступний інструктаж з питань охорони праці.

2.2.5. Організовує:

а) забезпечення працівників правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними документами з охорони праці;

б) паспортизацію цехів, ділянок, робочих місць на відповідність їх вимогам охорони праці;

в) облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також збитків від цих подій;

г) підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці;

д) розробку перспективних і поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;

е) роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, поширення засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо;

ж) допомогу комісії з питань охорони праці підприємства у розробленні необхідних матеріалів і реалізації її рекомендацій;

з) підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

2.2.6. Бере участь у:

а) розслідуванні нещасних випадків і аварій, професійних захворювань; вивчає їх причини, аналізує ефективність проведених заходів щодо їх попередження;

б) роботі комісії з питань охорони праці підприємства;

в) роботі комісії з введення в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого і соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;

г) розробленні положень, інструкцій, інших нормативних актів з охорони праці, що діють у межах підприємства;

д) роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

е) роботі постійно діючої комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці.

2.2.7. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, у тому числі ергономіки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників, захисту населення і навколишнього середовища; бере участь у впровадженні більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних пристроїв та інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці і відпочинку з урахуванням специфіки виробництва, динаміки працездатності, періодичності фізіологічних функцій людини, а також рекомендацій науково-дослідних установ з організації праці з метою збереження здоров'я і працездатності людей.

2.2.8. Розглядає листи, заяви і скарги працівників з питань охорони праці.

2.2.9. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів підприємства:

а) у розробленні заходів з питань охорони праці;

б) у складанні списків професій і посад, відповідно до яких працівники повинні проходити обов'язкові медичні огляди, а також списків професій і посад, відповідно до яких, на підставі діючого законодавства, працівникам надаються компенсації і пільги за важкі, шкідливі або небезпечні умови праці;

в) під час розроблення і перегляду інструкцій з охорони праці, стандартів підприємства, системи стандартів безпеки праці;

г) під час організації інструктажу, навчання і перевірки знань працівників з охорони праці.

2.2.10. Готує проекти наказів і розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього підприємства.

2.2.11. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя або здоров'я працівників або для оточуючих їх людей і природного середовища, у випадку відмовлення працівників від виконання дорученої їм роботи з цих причин.

2.2.12. Контролює:

а) дотримання діючого законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів з охорони праці, дотримання працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, інструментом та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконання робіт відповідно до вимог охорони праці, виконання вимог посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт;

б) виконання приписів органів державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за охороною праці, пропозицій уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці;

в) відповідність нормативним актам з охорони праці будівель і споруд, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працівників, у разі потреби вживає заходи щодо припинення їх експлуатації; наявність технологічної документації на робочих місцях;

г) своєчасність проведення відповідними службами необхідних випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

д) стан аспираційних і вентиляційних систем, запобіжних пристосувань і захисних пристроїв;

е) своєчасність випробувань, перевірок і правильну експлуатацію парових котлів, балонів для стиснутих газів, контрольної апаратури, кранів, підйомників та іншого устаткування, дотримання графіків вимірів повітряного середовища, виробничого шуму, вібрації тощо;

ж) своєчасне проведення навчання та інструктажів працівників, атестації і переатестації з питань охорони праці посадових осіб і осіб, що виконує роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки під час виконання цих робіт;

з) забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацію питного режиму, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими і шкідливими умовами праці;

і) використання праці неповнолітніх, жінок і інвалідів відповідно до чинного законодавства;

к) проходження попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, або таких, де потреба професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб у віці до 21 року;

л) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів, спрямованих на усунення причин нещасних випадків і аварій, зазначених в актах розслідування;

м) виконання правил збереження, видачі, прання, хімічного чищення, сушіння, обезпилення, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

н) засвоєння засобів, виділених на виконання заходів з охорони праці.

2.2.13. Здійснює зв'язок з медичними установами, науковими та іншими організаціями з питань охорони праці, організовує впровадження їх рекомендацій.

2.2.14. Бере участь у розробленні заходів щодо попередження професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві, поліпшення умов праці і доведенню їх до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також надає організаційну допомогу під час виконання розроблених заходів.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з охорони праці має право:

3.5.1. Представляти підприємство в державних та громадських установах під час розгляду питань охорони праці.

3.5.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи під­приємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

3.5.3. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах підприєм­ства, видавати керівникам перевіреного об'єкта, цеху, вироб­ництва обов'язковий для виконання при­пис за встановленою формою.

3.5.4. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли ме­дичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку знань з охорони праці, не мають допуску до відпові­дних робіт або порушують нормативні акти з охорони праці.

3.5.5. Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності пра­цівників, які порушують вимоги з охорони праці; надавати пропозиції про заохочення праців­ників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Інженер з охорони праці несе відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ним рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці;

б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених посадовою інструкцією;

в) недостовірність і несвоєчасність підготовки статистичної звітності з охорони праці;

г) низьку якість проведеного ним розслідування нещасних випадків на виробництві;

д) недостовірну інформацію про виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.

е) невиконання наказів, розпоряджень директора підприємства;

ж) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки та охорони праці, установлених на підприємстві.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Інженер з охорони праці взаємодіє з керівниками структурних підрозділів підприємства, представниками органів державного нагляду за охороною праці, пожежною безпекою, санепідемстанції, медичних установ, інспекторами Фонду соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)