Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з налагодження і випробувань

Посадова інструкція інженера з налагодження і випробувань

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з налагодження і випробувань.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з налагодження і випробувань призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з налагодження і випробувань підпорядковується безпосередньо начальнику відділу налагодження і випробувань.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з налагодження і випробувань: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань І категорії не менше 2 років.

Інженер з налагодження і випробувань І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань ІІ категорії: для магістра – не менше 2 років,  для спеціаліста – не менше 3 років.

Інженер з налагодження і випробувань ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань не менше 2 років.

Інженер з налагодження і випробувань ІІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань: для спеціаліста – не менше 1 року, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з налагодження і випробувань: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з налагодження і випробувань повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації пусконалагоджувальних робіт.

1.6.2. Перспективи технічного розвитку підприємства.

1.6.3. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування підприємства, правила його технічної експлуатації.

1.6.4. Методи монтажу, регулювання та налагоджування устаткування.

1.6.5. Контрольні засоби, прилади і пристрої, застосовувані під час перевірки, налагодження і випробування обслуговуваного устаткування.

1.6.6. Порядок і методи планування монтажних, налагоджувальних і випробувальних робіт, проведення випробувань і технічного обслуговування устаткування.

1.6.7. Передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі проведення пусконалагоджувальних робіт.

1.6.8. Порядок складання кошторисів на проведення робіт, замовлень на устаткування, матеріали, запасні частини, вимірювальні інструменти і прилади.

1.6.9. Порядок розроблення і оформлення технічної документації.

1.6.10. Основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

1.6.11. Основи трудового законодавства.

1.6.12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.13. Правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації устаткування підприємства.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з налагодження і випробувань визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з налагодження і випробувань:

2.2.1. Виконує роботу з налагоджування і випробування усіх видів устаткування, забезпечує їх своєчасне введення до експлуатації.

2.2.2. Складає програми і графіки пусконалагоджувальних робіт і випробувань, узгоджує їх із замовниками.

2.2.3. Контролює якість ведення робіт, вносить необхідні корегування у способи і методи налагодження з метою досягнення необхідних параметрів і характеристик роботи устаткування, проводить його регулювання.

2.2.4. Аналізує дані вимірювань параметрів роботи, виконує необхідні розрахунки і готує висновки про придатність до експлуатації окремих деталей, вузлів, механізмів, систем, виявляє причини їх несправності.

2.2.5. Здійснює контроль за діяльністю підрозділів з усунення дефектів устаткування, виявлених під час виконання пусконалагоджувальних робіт.

2.2.6. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення організації налагодження і випробування устаткування, підвищення його надійності і економічності, зниження трудомістких робіт, підвищення якості пусконалагоджувальних робіт на основі впровадження нової технології, забезпечує їх виконання.

2.2.7. Веде технічну документацію під час монтажу, налагодження і випробування устаткування, бере участь у прийманні устаткування до експлуатації, оформленні приймально-здавальної документації, розслідуванні аварій, неполадок, браку в роботі, пошкодженні устаткування і розробленні заходів, спрямованих на їх запобігання.

2.2.8. Сприяє впровадженню досягнень вітчизняної і світової науки, техніки і передового досвіду виконання пусконалагоджувальних робіт.

2.2.9. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів, які стосуються удосконалення конструкції устаткування, організації робіт з налагоджування і випробування, надає раціоналізаторам і винахідникам практичну допомогу і вживає заходів щодо розповсюдження передового досвіду організації робіт з налагодження і випробувань.

2.2.10. Контролює додержання працівниками, які здійснюють пусконалагоджувальні роботи, правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил промислової санітарії та пожежної безпеки.

2.2.11. Виявляє потребу і забезпечує працівників відповідно до затверджених норм спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, милом, миючими і знешкоджувальними засобами, молоком, лікувально-профілактичним харчуванням, а також забезпечує своєчасну чистку, прання і ремонт спецодягу і спецвзуття.

2.2.12. Забезпечує:

а) робочі місця інструкціями, пам'ятками, плакатами, знаками безпеки тощо;

б) оптимальний режим праці і відпочинку працівників;

в) впровадження досягнень науки і техніки з метою підвищення рівня безпеки праці, попередження профзахворювань, пожеж, вибухів.

2.2.13. Бере участь:

а) у проведенні атестації робочих місць за умовами праці;

б) в оснащенні робочих місць огороджуючими захисними пристроями, системами, пристроями блокування і сигналізації, іншими засобами колективного захисту, засобами пожежогасіння та пожежної сигналізації;

в) у виконанні заходів з охорони праці, приписів органів державного нагляду, відомчого і регіонального контролю;

г) у створенні кутка з охорони праці;

д) у навчанні працівників безпечним прийомам і методам праці.

2.2.14. Бере участь у розробленні переліку питань для проведення інструктажів працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки.

2.2.15. Проводить стажування прийнятих на роботу працівників. Контролює додержання встановленого порядку допуску працівників до самостійної роботи.

2.2.16. Відстороняє від роботи робітників, які порушують правила безпечної експлуатації ремонтного устаткування та інструменту, а також робітників, які знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

2.2.17. Не допускає до роботи працівників, які не пройшли в установленому порядку навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, не мають посвідчення на виконання відповідних робіт, не пройшли попередній та періодичний медичний огляд.

2.2.18. Керує роботами підвищеної небезпеки за розробленими планами або за нарядами-допусками і не допускає виконання цих робіт без оформлення відповідних документів.

2.2.19. Бере участь у розробленні планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій та у протиаварійних тренуваннях згідно із затвердженим графіком.

2.2.20. Контролює забезпеченість працівників інструкціями, іншими нормативними актами з охорони праці, що стосуються безпечного обслуговування та ремонту устаткування підприємства.

2.2.21. Контролює справний стан і безпечну експлуатацію устаткування, механізмів, огорож, захисних пристроїв.

2.2.22. При нещасному випадку організує надання долікарської допомоги потерпілому і направляє його до медичної установи; негайно повідомляє безпосереднього керівника про нещасний випадок, що стався; вживає заходів щодо зберігання обстановки на робочому місці і стану устаткування таким, якими вони були на момент нещасного випадку або аварії (якщо це не погрожує життю і здоров'ю оточуючих робітників і не викликає аварії).

2.2.23. Здійснює щоденний контроль за станом охорони праці на робочих місцях.

2.2.24. Бере участь у розробленні інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт.

2.2.25. Бере участь у здійсненні заходів з усунення виявлених конструктивних недоліків обладнання, механізмів та інструменту, своєчасної заміни або модернізації застарілого обладнання.

2.2.26. Зобов'язаний:

а) дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

б) знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що стосуються правил безпечної експлуатації устаткування, виконання пусконалагоджувальних робіт;

в) проходити за затвердженими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки;

г) проходити за затвердженими графіками попередні та періодичні медичні огляди.

2.2.27. У разі виявлення під час огляду робочих місць неполадок доповідає безпосередньому керівнику та за його вказівкою бере участь в їх усуненні.

2.2.28. Негайно повідомляє свого безпосереднього або вищого керівника про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю або здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, аварію на виробництві або про погіршення стану свого здоров’я.

2.2.29. У разі виникнення аварійних ситуацій і аварій на виробництві вживає заходів щодо їх локалізації та ліквідації згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з налагодження і випробувань має право:

а) зупиняти роботу технічно несправного, із закінченим терміном служби і випробування обладнання, інвентарю та інструменту;

б) давати вказівки на припинення робіт з налагодження і випробування устаткування у випадках порушення правил безпечної експлуатації обладнання, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

в) відстороняти від роботи робітників, які порушують правила безпечної експлуатації устаткування;

г) відстороняти від роботи робітників, які знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

д) надавати безпосередньому керівнику пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

е) давати пропозиції з питань поліпшення умов і безпеки праці для включення їх в план комплексних заходів у колективному договорі;

ж) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за безпечне виконання робіт з налагодження і випробування усіх видів устаткування підприємства та своєчасне введення їх до експлуатації.

4.3. Несе особисту відповідальність за виконання вимог з охорони праці та пожежної безпеки працівниками, які виконують пусконалагоджувальні роботи.

4.4. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання пусконалагоджувальних робіт, невиконання своїх обов'язків з питань охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Виконує завдання начальника відділу з налагодження і випробувань.

5.2. Керує працівниками, які беруть участь у проведенні пусконалагоджувальних робіт.

5.3. Взаємодіє з замовниками з питань узгодження програм і графіків пусконалагоджувальних робіт і випробувань.

5.4. З питань охорони праці інженер з налагодження і випробувань бере участь у виконанні приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)