Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція економіста з матеріально-технічного забезпечення

Посадова інструкція економіста з матеріально-технічного забезпечення

Посадова інструкція економіста з матеріально-технічного забезпечення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність  економіста з матеріально-технічного забезпечення.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Економіст з матеріально-технічного забезпечення призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Економіст з матеріально-технічного забезпечення підпорядковується безпосередньо начальнику планово-економічного відділу (головному економісту).

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний економіст з матеріально-технічного забезпечення: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з матеріально-технічного забезпечення І категорії не менше 2 років.

Економіст з матеріально-технічного забезпечення І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста з матеріально-технічного забезпечення  – стаж роботи за професією економіста з договірних та претензійних робіт ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Економіст з матеріально-технічного забезпечення ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією економіста з матеріально-технічного забезпечення не менше 2 років.

Економіст з матеріально-технічного забезпечення: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Економіст з матеріально-технічного забезпечення повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з матеріально-технічного постачання.

1.6.2. Економіку виробництва.

1.6.3. Методи і порядок розроблення перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення, нормативів виробничих запасів сировини, матеріалів, проведення робіт з ресурсозбереження.

1.6.4. Порядок складання заявок на матеріали.

1.6.5. Укладання договорів з постачальниками, встановлення лімітів на відпущення матеріалів підрозділам підприємства.

1.6.6. Чинні стандарти, технічні умови з матеріально-технічного забезпечення якості продукції, порядок і методи їх розроблення.

1.6.7. Прейскуранти оптових цін, номенклатуру матеріалів, які використовуються.

1.6.8. Організацію оперативного обліку операцій постачання і порядок складання звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення.

1.6.9. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.10. Основи організації виробництва, праці та управління.

1.6.11. Організацію складського господарства.

1.6.12. Основи трудового законодавства.

1.6.13. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки економіста з матеріально-технічного забезпечення визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Економіст з матеріально-технічного забезпечення:

2.2.1. Розроблює проекти перспективних та річних планів матеріально-технічного забезпечення підприємства, готує розрахунки та обґрунтування до них, доводить затверджені плани до виробничих підрозділів.

2.2.2. Складає заявки на матеріальні ресурси, які розподіляються плановим порядком, з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками, визначає потребу підрозділів і підприємства в цілому в матеріальних ресурсах, складає баланси матеріально-технічного забезпечення, зведені таблиці за видами сировини, матеріалів і встановлює календарні строки їх постачання відповідно до вимог виробництва.

2.2.3. Бере участь у розробленні і впровадженні планів підвищення економічної ефективності використання матеріальних ресурсів (економії матеріальних ресурсів, зниженні витрат, пов’язаних з їх придбанням, постачанням і збереженням, заміні цінних і дефіцитних матеріалів, використанні місцевих ресурсів, відходів виробництва і вторинної сировини), а також норм витрат матеріалів і виробничих запасів, стандартів підприємства з матеріально-технічного забезпечення якості продукції, яка випускається, суворого дотримання режиму економії.

2.2.4. Розробляє ліміти на відпускання матеріальних ресурсів підрозділам підприємства, контролює правильність використання, виявляє причини недодержання встановлених лімітів.

2.2.5. Готує проекти договорів з постачальниками, матеріали за претензіями до постачальників відповідно до порушень ними договірних зобов’язань, погоджує з постачальниками зміну строків постачання, заміну одних матеріалів іншими.

2.2.6. Здійснює контроль за виконанням постачальниками договірних зобов’язань, кількістю та якістю матеріалів, які надходять, та інших видів матеріальних ресурсів, комплектним їх використанням за правильністю пред’явлення до акцепту розрахунків та інших розрахункових документів для оплати.

2.2.7. Веде оперативний облік руху матеріальних ресурсів, наявності невикористаних виробничих запасів.

2.2.8. Бере участь у роботі з ресурсозбереження, реалізації виявлених надлишків сировини, матеріалів, устаткування, палива, енергії, контролює додержання правил зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах і строки відвантаження зворотної тари.

2.2.9. Складає встановлену звітність про виконання плану матеріально-технічного забезпечення підприємства.

2.2.10. Складає у встановлені терміни заявки на придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального та колективного захисту.

2.2.11. Контролює своєчасність отримання від постачальників та забезпечення підрозділів підприємства технічними засобами захисту, системами аварійної сигналізації, системами автоматичного пожежогасіння, первинними засобами пожежегасіння, іншими засобами, які забезпечують безпечне виконання робіт.

2.2.12. Організовує приймання, зберігання на складах, транспортування і видачу в підрозділи небезпечних і шкідливих речовин у відповідності з вимогами нормативних актів з охорони праці.

2.2.13. Розробляє заходи, пов'язані з придбанням, доставкою і зберіганням засобів індивідуального захисту.

2.2.14. Бере участь у забезпеченні підрозділів підприємства всіма видами спеціального одягу та іншими засобами індивідуального захисту згідно з технічними умовами, стандартами тощо.

2.2.15. Бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю за охороною праці.

2.2.16. Бере участь у складанні розділу “Охорона праці” у колективному договорі.

2.2.17. Дотримується правил безпечної експлуатації засобів обчислювальної техніки на своєму робочому місці.

3. ПРАВА

3.1. Економіст з матеріально-технічного забезпечення має право:

а) розробляти плани матеріально-технічного забезпечення підприємства та контролювати їх виконання;

б) брати участь у здійсненні контролю за виконанням заходів з охорони праці колективного договору (угоди);

в) брати участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці у структурних підрозділах підприємства за напрямом своєї діяльності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За порушення законів та інших нормативно - правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань економіст з матеріально-технічного забезпечення може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.

4.2. Несе відповідальність за невиконання планів матеріально-технічного забезпечення підприємства, у тому   числі матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони праці.

4.3. Несе відповідальність за виконання покладених на нього функцій, у тому числі з охорони праці.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Взаємодіє з постачальниками сировини, матеріалів, інших видів матеріально-технічного забезпечення.

5.2. Взаємодіє зі структурними підрозділами з питань складання планів матеріально-технічного забезпечення.

5.3. Взаємодіє зі службою охорони праці з питань матеріально-технічного забезпечення заходів з охорони праці, складання заявок на придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)