Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція бухгалтера

Посадова інструкція бухгалтера

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність  бухгалтера.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера І категорії (з дипломом спеціаліста) не менше 2 років.

Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією бухгалтера (з дипломом спеціаліста) ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Бухгалтер ІІ категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією бухгалтера (з дипломом спеціаліста) не менше 2 років.

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Бухгалтер повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку і складання звітності.

1.6.2. Порядок бухгалтерського обліку на підприємстві.

1.6.3. План і кореспонденцію рахунків.

1.6.4. Організацію документообігу за напрямами обліку.

1.6.5. Порядок документального оформлення і відображення в бухгалтерському обліку засобів господарювання та їх руху.

1.6.6. Методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства.

1.6.7. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.8. Основи економіки, організації виробництва, праці та управління.

1.6.9. Основи трудового законодавства.

1.6.10. Закони України "Про охорону праці, "Про пожежну безпеку"; Закон України “Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, "Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту", “Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат” та інші нормативні акти, спрямовані на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки бухгалтера визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Бухгалтер:

2.2.1. Виконує роботи за різними напрямами бухгалтерського обліку (облік основних засобів і коштів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізації продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунки з постачальниками та замовниками, а також за надані послуги тощо).

2.2.2. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів, спрямованих на додержання дисципліни і зміцнення господарського розрахунку.

2.2.3. Приймає і контролює первинну документацію за відповідними напрямами обліку і готує її до лічильного опрацювання.

2.2.4. Відображає в бухгалтерському обліку операції, пов’язані з рухом фондів, основних засобів, нематеріальних активів тощо.

2.2.5. Складає звітні калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг), виявляє джерела появи втрат і непродуктивних витрат, готує пропозиції щодо їх запобігання.

2.2.6. Проводить нарахування та перерахування платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати працівників, податків та інших виплат і платежів, а також перерахунки коштів до відповідних фондів.

2.2.7. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства згідно з даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів з удосконалення документообігу, в розробленні і впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування обчислювальної техніки, а також у проведенні інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов’язань.

2.2.8. Готує дані за напрямами обліку та складання звітності, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до заданого порядку з метою передання до архіву.

2.2.9. Звітує перед посадовими особами та органами вищого рівня відповідно до форм, інструкцій і встановленої періодичної звітності.

2.2.10. Постійно вивчає передовий досвід, впроваджує нові методи і форми організації і ведення бухгалтерської справи.

2.2.11. Приймає участь у розробленні комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві.

2.2.12. Виконує роботи із надання працівникам підприємства пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці.

2.2.13. Готує вихідні дані для складання “Звіту про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці” за формою № 1-ПВ.

2.2.13. Готує вихідні дані для складання “Повідомлення  про  наслідки нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом” за формою Н-2.

2.2.14. Веде бухгалтерський облік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

2.2.15. Дотримується правил безпечної експлуатації засобів обчислювальної техніки на своєму робочому місці.

3. ПРАВА

3.1. Бухгалтер має право:

а) приймати участь у здійсненні контролю за фінансуванням заходів з охорони праці колективного договору (угоди);

б) подавати подання на посадових осіб, які витрачають кошти, виділені на виконання заходів з охорони праці, не за призначенням, для притягнення до відповідальності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За порушення законів та інших нормативно - правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань бухгалтер може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

5.2. З питань фінансового забезпечення охорони праці головний бухгалтер взаємодіє з усіма підрозділами і службами підприємства.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису) 

Помощь специалисту