Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція начальника відділу стандартизації

Посадова інструкція начальника відділу стандартизації

Посадова інструкція начальника відділу стандартизації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу стандартизації.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу стандартизації призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник відділу стандартизації підпорядковується безпосередньо головному інженеру.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи із стандартизації за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник відділу стандартизації повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із стандартизації.

1.6.2. Перспективи технічного розвитку підприємства.

1.6.3. Організацію конструкторської і технологічної підготовки виробництва.

1.6.4. Технічні характеристики продукції, яка випускається підприємством, і технологію її виробництва.

1.6.5. Державну систему стандартизації.

1.6.6. Організацію роботи із стандартизації на підприємстві.

1.6.7. Порядок розроблення, оформлення, затвердження та упровадження стандартів та технічних умов, проведення нормалізаційного контролю, розрахунку рівня стандартизації та уніфікації технічної документації.

1.6.8. Порядок складання технічних завдань на розроблення стандартів та інших документів із стандартизації.

1.6.9. Методи розрахунку економічної ефективності від впровадження стандартів і технічних умов.

1.6.10. Передовий вітчизняний та світовий досвід в області стандартизації.

1.6.11. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

1.6.12. Основи трудового законодавства.

1.6.13. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу стандартизації визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник відділу стандартизації:

2.2.1. Здійснює керівництво розробленням нових і переглядом чинних стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації, їх упровадженням на підприємстві, а також проведенням обов’язкового нормалізаційного контролю технічної документації.

2.2.2. Організовує планування робіт із стандартизації, підготовку для включення в план завдань з упровадження нових прогресивних стандартів на продукцію, що випускається, їх рівня стандартизації та уніфікації проектів, які розроблюються на підприємстві.

2.2.3. Керує вивченням технічного рівня продукції, що випускається підприємством, і результатів експлуатації стандартизованих та уніфікованих деталей і окремих елементів, проведенням експертизи проектів виробів щодо рівня їх стандартизації та уніфікації.

2.2.4. Організовує систематичну перевірку застосування на підприємстві стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації з метою забезпечення відповідності їх показників сучасному рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку, експортним вимогам тощо.

2.2.5. Бере участь у підготовці пропозицій щодо необхідності внесення змін до затверджуваних на підприємстві стандартів і технічних умов, а також рекомендацій, направлених у відповідну базову (головну) організацію щодо перегляду або відміни застарілих документів із стандартизації, упровадження прогресивних форм, методів і систем стандартизації.

2.2.6. Керує складанням технічних звітів на підготовку проектів стандартів, визначенням економічної ефективності заходів із стандартизації.

2.2.7. Організовує роботу для впровадження на підприємстві затверджених стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації.

2.2.8. Забезпечує участь відділу в розробленні заходів з підвищення якості продукції, в підготовці їх до державної атестації, у дослідно-конструкторських і експериментальних роботах, необхідних для розроблення стандартів, вивченні передового вітчизняного та світового досвіду, реалізації рекомендацій міжнародних організацій із стандартизації.

2.2.9. Здійснює контроль за виготовленням і випробуваннями дослідних зразків стандартизованих та уніфікованих виробів, деталей, за виконанням підрозділами підприємства завдань із стандартизації, наданням їм необхідної методичної допомоги з розроблення і застосування стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації.

2.2.10. Організовує пропаганду стандартизації, обмін досвідом розроблення і застосування стандартів, виставки, семінари, конференції з питань стандартизації, підготовку для подання в галузевий орган науково-технічної інформації матеріалів про стандарти, розроблені на підприємстві, а також висновків на проекти нормативно-технічної документації, які надходять на відгук від сторонніх організацій.

2.2.11. Керує роботою з обліку стандартів, а також з аналізу застосування стандартизованих та уніфікованих деталей та окремих елементів, забезпечення підрозділів підприємства документацією із стандартизації та інформацією про наявність стандартів, їх зміни і скасування.

2.2.12. Здійснює контроль за правильністю ведення бібліотеки стандартів, зберігання контрольних екземплярів документів із стандартизації, своєчасністю внесення змін у стандарти та вилученням скасованої документації.

2.2.13. Забезпечує складання звітів про виконання робіт із стандартизації.

2.2.14. Сумісно зі службою охорони праці здійснює розроблення (перегляд) тематичних планів із стандартизації в галузі охорони праці, зміст яких, в першу чергу, повинен бути спрямований на здійснення заходів щодо:

а) зниження рівня виробничого шуму і вібрацій;

б) механізації і автоматизації трудомістких і ручних робіт;

в) забезпечення вибухобезпечності;

г) підвищення безпеки небезпечних технологічних процесів, робіт та устаткування;

д) створення безпечних і здорових умов праці.

2.2.15. Організовує інженерно-технічну експертизу документів із стандартизації в галузі охорони праці.

2.2.16. Разом із службою охорони праці контролює наявність, правильність та достатність вимог охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії в технічній та технологічній документації на вироби, комплектуючі деталі, устаткування, інструмент, пристосування, засоби захисту, технологічні процеси.

2.2.17. Бере участь у роботі комісії із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

2.2.18. Разом зі службою охорони праці організовує пропаганду стандартизації в галузі охорони праці шляхом проведення або участі у конкурсах, оглядах, тематичних виставках, конференціях, семінарах, нарадах тощо.

2.2.19. Вивчає потреби та забезпечує структурні підрозділи підприємства стандартами з питань охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.2.20. Бере участь у розробленні плану комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці в колективному договорі, організовує своєчасне виконання запланованих заходів.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу стандартизації має право:

а) контролювати виконання планів із стандартизації;

б) брати участь у розробленні планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

в) контролювати правильність освоєння коштів, асигнованих на проведення дослідно-конструкторських та експериментальних робіт, пов’язаних з упровадженням стандартів;

г) організовувати проведення обов’язкового нормалізаційного контролю технічної документації, що розроблюється на підприємстві;

д) контролювати дотримання вимог охорони праці працівниками відділу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за проведення на підприємстві нормалізаційного контролю технічної та технологічної документації.

4.3. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві за напрямом своєї  діяльності.

4.4. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник відділу стандартизації може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. В своїй роботі підпорядковується головному інженеру.

5.2. Керує працівниками відділу.

5.3. Надає структурним підрозділам підприємства методичну допомогу з розроблення і застосування стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації.

5.4. Здійснює зв’язок з технічними комітетами із стандартизації, Держстандартом України, підприємствами та організаціями, які розповсюджують документи із стандартизації.

5.5. Взаємодіє з науково-технічною бібліотекою з питань ведення бібліотеки стандартів, зберігання контрольних екземплярів документів із стандартизації, своєчасністю внесення змін у стандарти та вилучення скасованої документації.

5.6 Здійснює зв’язок з відділом охорони праці, керівниками структурних підрозділів з питань формування планів із стандартизації у структурних підрозділах.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)