Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція завідувача експедиції

Посадова інструкція завідувача експедиції

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача експедиції.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Завідувач експедиції призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Завідувач експедиції підпорядковується безпосередньо директору підприємства (начальнику відділу матеріально-технічного постачання).

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна загальна середня освіта, професійно - технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Стаж роботи за професією експедитора не менше 1 року.

1.6. Завідувач експедиції повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, нормативні, методичні та інші керівні документи стосовно організації діловодства.

1.6.2. Структуру організації.

1.6.3. Прийоми і методи оброблення кореспонденції.

1.6.4. Організацію вантажно-розвантажувальних робіт.

1.6.5. Порядок приймання та здавання вантажів.

1.6.6. Адреси основних постачальників вантажів, їх складів.

1.6.7. Порядок складання вимог на транспорт.

1.6.8. Форми документів на прийом і відправлення вантажів та правила їх оформлення.

1.6.9. Особливості транспортування, складування і зберігання експедованих матеріалів.

1.6.10. Порядок реєстрації відправників та одержувачів.

1.6.11. Установлену звітність.

1.6.12. Організацію контролю за доставкою.

1.6.13. Засоби механізації праці, спеціальне устаткування та інвентар.

1.6.14. Основи організації праці та управління.

1.6.15. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.16. Основи трудового законодавство України.

1.6.17. Правила охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки завідувача експедиції визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Завідувач експедиції:

2.2.1. Здійснює керівництво роботою експедиції на підприємстві.

2.2.2. Організовує своєчасне доставляння, а також приймання, оброблення і відправлення за призначенням вантажів, документів, кореспонденції тощо.

2.2.3. Складає інструкції щодо супроводження вантажів та документів.

2.2.4. Бере участь у перевірках цілісності упаковки (тари) та наявності вкладень згідно із супровідними документами, в необхідних випадках – у складанні актів на недостачу, псування вантажів, документів, кореспонденції тощо.

2.2.5. Вживає заходів щодо забезпечення працівників експедиції засобами механізації праці, інвентарем, обладнанням, стежить за їх технічно правильною експлуатацією і санітарним станом.

2.2.6. Здійснює контроль за наявністю необхідних видів транспорту, організацією правильного транспортування, проведенням вантажно-розвантажувальних робіт, розміщенням та укладанням вантажів, документів, кореспонденції тощо, правильністю оформлення приймально-здавальної документації.

2.2.7. Організовує роботу з ведення обліку, складання звітності, підготовки довідок про додержання строків доставки.

2.2.8. Забезпечує необхідний режим зберігання вантажів, документів, кореспонденції тощо під час транспортування.

2.2.9. Здійснює приймання вантажів від постачальників з-за кордону на таможні.

2.2.10. Забезпечує виконання вимог охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.

2.2.11. Бере участь у складанні комплексних планів поліпшення умов і безпеки праці підприємства.

2.2.12. Організовує контроль за виконанням планів поліпшення умов і безпеки праці для працівників експедиції.

2.2.13. Розробляє та своєчасно переглядає інструкції з охорони праці за професіями і видами робіт для працівників експедиції.

2.2.14. Бере участь у роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників, які здійснюють вантажно-розвантажувальні роботи, та експедиторів; складає перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці.

2.2.15. Бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

2.2.16. Приймає участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій, у розробці заходів щодо їх попередження за напрямом своєї діяльності.

3. ПРАВА

3.1. Завідувач експедиції має право:

а) контролювати виконання заходів з охорони праці у підлеглих підрозділах;

б) контролювати виконання комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці;

в) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе  відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників експедиції, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно - правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань завідувач експедиції може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. В своїй роботі підпорядковується директору підприємства.

5.2. Керує працівниками експедиції.

5.3. З питань охорони праці завідувач експедиції організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)