Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція головного конструктора

Посадова інструкція головного конструктора

Посадова інструкція головного конструктора

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головного конструктора.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Головний конструктор призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Головний конструктор підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна базова або вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

1.6. Головний конструктор повинен знати:

1.6.1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства, нормативні, методичні та інші керівні матеріали з конструкторської підготовки виробництва.

1.6.2. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.

1.6.3. Перспективи технічного розвитку галузі і підприємства.

1.6.4. Технологію виробництва продукції підприємства.

1.6.5. Системи і методи проектування, організації конструкторської підготовки виробництва в галузі і на підприємстві.

1.6.6. Виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування підприємства, правила його експлуатації.

1.6.7. Порядок і методи планування конструкторської підготовки виробництва.

1.6.8. Технічні вимоги до розроблюваних конструкцій, умов їх монтажу та здавання в експлуатацію.

1.6.9. Методи проведення технічних розрахунків.

1.6.10. Основи технічної естетики, художнього конструювання та ергономіки.

1.6.11. Стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення конструкторської документації.

1.6.12. Основи стандартизації та патентознавства.

1.6.13. Системи автоматичного проектування.

1.6.14. Засоби автоматизації обчислювальних робіт.

1.6.15. Копіювання та тиражування конструкторської документації.

1.6.16. Вимоги організації праці до проектно-конструкторської документації.

1.6.17. Передовий вітчизняний та світовий досвід у відповідній галузі виробництва.

1.6.18. Передовий вітчизняний та світовий досвід конструювання аналогічної продукції.

1.6.19. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.

1.6.20. Трудове законодавство.

1.6.21. Норми і правила охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки головного конструктора визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Головний конструктор:

2.2.1. Керує створенням нових та модернізацією виробів (комплексів, машин, апаратів, приладів, механізмів) діючого виробництва, забезпечуючи їх високий технічний рівень, відповідність сучасним досягненням науки і техніки, вимогам технічної естетики, технології виробництва.

2.2.2. Вживає заходів щодо прискорення освоєння перспективних конструкторських розробок, найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень.

2.2.3. Організовує розроблення проектів нових дослідних і промислових установок, нестандартного устаткування і пристроїв у зв’язку з реконструкцією об’єктів, автоматизацією виробництва та механізацією трудомістких процесів.

2.2.4. Проводить роботу з підвищення рівня стандартизації та уніфікації конструкцій виробів, що розробляються.

2.2.5. Забезпечує відповідність нових і модернізованих конструкцій технічним завданням, стандартам, вимогам організації праці, нормам техніки безпеки.

2.2.6. Керує підготовкою техніко-економічних обґрунтувань ефективності нових конструкторських розробок, їх переваг порівняно з тими виробами, що виготовлялись раніше.

2.2.7. Організовує розроблення перспективних та річних планів впровадження нової техніки, конструкторської підготовки виробництва, дослідних та експериментально-конструкторських робіт, контролює їх виконання.

2.2.8. Забезпечує впровадження системи автоматизованого проектування, своєчасну підготовку, узгодження і затвердження креслень та іншої технічної документації, яка розроблюється конструкторськими підрозділами.

2.2.9. Разом із замовниками здійснює розроблення технічних завдань на проектування, забезпечує захист в  установленому порядку розроблених ескізних, технічних і робочих проектів, їх узгодження з відповідними організаціями, подає проектні рішення на затвердження.

2.2.10. Організовує зберігання відповідно до чинних правил, тиражування і своєчасне забезпечення виробництва кресленнями та іншою конструкторською документацією.

2.2.11. Вживає заходів щодо скорочення термінів освоєння нової техніки, вартості і циклу конструкторської підготовки виробництва за рахунок впровадження прогресивних методів проектування, обчислювальної техніки, передових способів тиражування технічної документації, широкого використання в проектах стандартизованих і уніфікованих деталей і складальних одиниць.

2.2.12. Здійснює керівництво дослідними та експериментальними роботами, що проводяться у підрозділах дослідного виробництва.

2.2.13. Організовує виготовлення дослідних зразків, їх експериментальну перевірку, опрацювання установочних партій та випуск перших промислових серій, домагаючись підвищення надійності виробів і рівня їх технологічності, зниження собівартості, трудомісткості і матеріаломісткості.

2.2.14. Бере участь у монтажі, випробуванні, налагоджуванні та пуску нових конструкцій виробів.

2.2.15. Здійснює авторський нагляд за виготовленням виробів та їх експлуатацією.

2.2.16. Подає на затвердження зміни, які вносяться в технічну документацію з конструкторської підготовки виробництва.

2.2.17. Бере участь у роботі з атестації виробів за категоріями якості, розробленні пропозицій щодо реконструкції, технічного переозброєння, інтенсифікації виробництва.

2.2.18. Забезпечує конструкторське розроблення прийнятих до впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

2.2.19. Розглядає та готує відгуки і висновки на винаходи та раціоналізаторські пропозиції, а також на проекти стандартів та іншу конструкторську документацію, яка надходить на підприємство від сторонніх організацій.

2.2.20. Організовує:

- розроблення і регламентування заходів безпеки в проектно-конструкторській документації;

- експертизу проектно-конструкторської документації на відповідність правилам охорони праці, вимогам промислової безпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

2.2.21. Контролює:

- правильність ведення робіт і технологічних процесів згідно з технічною документацією, технічними умовами, вимогами охорони праці;

- дотримання норм технологічних режимів, виробничих і технологічних процесів;

- розроблення заходів щодо підвищення надійності виробництва, об’єктів підвищеної небезпеки та устаткування.

2.2.22. Забезпечує:

- впровадження на підприємстві нової техніки і технології, виробничих процесів, спрямованих на безпечне ведення робіт, полегшення і оздоровлення умов праці;

- виконання планів технічного розвитку підприємства, підготовку виробництва до наукової організації праці з урахуванням вимог охорони праці та промислової безпеки;

- розроблення і впровадження стандартів підприємства.

2.2.23. Здійснює:

- роботу з ліцензування видів діяльності і робіт на підприємстві і контролює виконання вимог ліцензій;

-  роботу з декларування об’єктів підвищеної небезпеки філії.

2.2.24. У разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів з безпечної експлуатації і правил технічної експлуатації об’єктів підприємства, вживає заходи щодо приведення проектно-конструкторської документації у відповідність з новими правилами та нормами.

2.2.25. Надає методичну допомогу структурним підрозділам у розробленні інструкцій з безпечної експлуатації, технічного обслуговування і ремонту об’єктів підприємства, а також інструкцій за професіями та видами робіт; організовує забезпечення ними працівників підприємства.

2.2.26. Приймає участь у розробленні планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на підприємстві.

2.2.27. Приймає участь у розробленні плану комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

2.2.28. Приймає участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці у структурних підрозділах підприємства за напрямом своєї діяльності.

2.2.29. Приймає учать у розслідуванні категорійних аварій, відмов обладнання, групових нещасних випадків та нещасних випадків зі смертельним наслідком; аналізує причини аварій та нещасних випадків на підприємстві, розробляє заходи щодо попередження аварій та виробничого травматизму, контролює їх виконання.

2.2.30. Організовує розроблення проектів нестандартного устаткування з урахуванням вимог охорони праці, засобів захисту; узгоджує та затверджує ці проекти у встановленому порядку; бере участь у випробуваннях та пуску конструкцій нових засобів захисту.

2.2.31. Бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; не допускає прийняття в експлуатацію об’єктів, устаткування, машин, механізмів у разі виявлення порушень вимог охорони праці та пожежної безпеки.

3. ПРАВА

3.1. Головний конструктор має право:

а) забороняти впровадження у виробництво небезпечних конструкцій виробів;

б) давати вказівки на припинення робіт виробничих дільниць, структурних підрозділів підприємства під час монтажу, випробування, налагоджування та пуску нових конструкцій виробів у випадках порушення правил охорони праці, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

в) надавати директору підприємства подання щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці і заохочення робітників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Головний конструктор несе персональну відповідальність за безпечність конструкцій нових і модернізованих виробів, створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників конструкторського відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.2. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у  діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань головний конструктор може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками конструкторського відділу.

5.2. Направляє і координує діяльність підпорядкованих йому підрозділів, які ведуть конструкторську підготовку виробництва.

5.3. З питань охорони праці головний конструктор організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)