Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ продажу та закупок сировини

Положення про відділ продажу та закупок сировини

Положення про відділ продажу та закупок сировини

1. Загальні положення

1.1. Відділ продажу та закупок сировини – є структурним підрозділом підприємства, який забезпечує організацію закупок і збуту продукції та сировини, орієнтован на задоволення потреб покупців і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, покупців, конкурентів, цінової політики, формування попиту, стимулювання збуту і реклами.

Основними принципами роботи відділу продажу та закупок сировини  є:

• виробництво продукції, засноване на точному знанні потреб покупців, ринкової ситуації і реальних можливостей підприємства;

• ефективна реалізація продукції та закупка сировини на визначених ринках у запланованих обсягах і в намічені терміни;

1.2. Відділ продажу та закупок сировини  підпорядковується безпосередньо заміснику директора підприємства.

1.3. Відділ продажу та закупок сировини  очолюється начальником відділу, що призначається і звільняється від посади директором підприємства.

1.4. Структура і штати відділу затверджуються директором підприємства, виходячи з особливостей виробництва, а також обсягу робіт, покладених на відділ.

1.5. Відділ керується у своїй роботі чинними законодавчо-нормативними актами,наказами і розпорядженнями по підприємству і дійсному Положенню.

2. Задачі

2.1. Задачами відділу продажу та закупок сировини  є:

• комплексне вивчення ринку і розробка на основі його результатів  прогнозів потреб  випускаємої продукції;

• забезпечення стійкої реалізації продукції;

• ринкова орієнтація виробництва - у виробництво запускается тільки та продукція, що продається;

• формування і проведення в життя  ціновой і збутовой політики; визначення і реалізація заходів щодо формування попиту і стимулюванню збуту;

• забезпечення потреб підприємства в сировинних  ресурсах;

• своєчасне підготування  договорів на постачання готової продукції і ресурсів;

• контроль і урахування відвантаження продукції і постачань ресурсів;

• орієнтація керівництва підприємства і виробництва на виконання вимог покупців до що випускаємої продукції.

3. Функції

3.1. Обов'язком відділу  продажу та закупок сировини є реалізація трьох функцій:

а) аналітичної,

що включає дослідження ринку; (вивчення ринку і прогноз його розвитку, аналіз вимог покупців до якості і споживчих властивостей продукці,  аналіз найбільше ефективних методів продажу і реклами.)

б) продажу продукції;

що включає  визначення конкурентноздатності продукції на різноманітних ринках. розгляд і задоволення претензій і рекламацій, що поступили від покупців і партнерів по бізнесу на продукцію підприємства; формування попиту і реалізація продукції на нових ринках України й інших країн;

в) забезпечення потреб підприємства сировиною,

що включає  визначення джерел ресурсів, забезпечення скоординованих із планом виробництва по термінах, обсягам і асортименту постачань сировини , виробітку і реалізацію найбільше раціональних схем сировинного забезпечення; встановлення обгрунтованих нормативів виробничих запасів; вивчення можливості і доцільності встановлення тривалих господарських зв'язків із постачальниками;

4. Права

4.1. Жадати від підрозділів підприємства представлення матеріалів, необхідних для здійснення роботи відділу  продажу та закупок сировини.

4 2. Подавати підприємство в інших підприємствах і організаціях під час обговорення питань реалізації продукції, реклами продукції .

4.3. Вносити пропозиції керівництву підприємства про застосування санкцій у відношенні керівників підрозділів, відповідальних за порушення договірних термінів виготовлення і продажу продукції.

4.4. Вносити пропозиції керівництву підприємства, що враховують вимоги покупців по підвищенню якості і конкурентноздатності що випускається продукції, а також про припинення виробництва продукції, що не має збуту.

4.7. Права відділу реалізуються його начальником або по його дорученню іншими робітниками відділу.

5. Відповідальність

5.1. Відділ відповідає за:

• здійснення продажу продукції;

• забезпечення постачань сировини для потреб підприємства;

• розробку прогнозів потреб ринку в випускаємій продукції;

• достовірність звітних даних.

5.2. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на відділ задач і функцій несе начальник відділу.

5.3. Ступінь відповідальності інших робітників установлюється їхніми посадовими інструкціями.

6. Основні обов'язки робітників відділу продажу та закупок сировини :

Начальник, відділу -

Ринкові дослідження; планування виробництва по асортименту й обсягу продукції; реалізація продукції; керування стимулюванням збуту,  ціновою політикою, методами продажу, формування сприятливої суспільної думки про продукцію і підприємство серед покупців і партнерів по бізнесу.

Менеджер по продажу -

Стабільна реалізація продукції; вибір ринкових партнерів; підготування проектів договорів із визначенням ціни й умов продажу продукції; організація транспортування продукції, погрузо-розгрузочних робіт, експедирування,  аналіз і прогноз розвитку ринку, діяльності конкурентів, цін; представлення звітності про продану продукцію.

(Можна додати:1. Робота з населенням, роз'яснення цін, правил приймання живності й умови оплати. 2.Прийом заявок і організація доставки живності на прийомну базу.)

Експедитор -

Приймання продукції відповідно до супровідних документів; контроль санітарного стану транспорту, слушності виконання вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення й укладки продукції; супровід транспортування продукції до місця призначення; забезпечення цілості вантажу і супровідних документів; оформлення приймально-здавальної документації.

Начальник відділу  продажу та закупок сировини  _____________________