Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про транспортний відділ

Положення про транспортний відділ

Положення про транспортний відділ

 1. Загальні положення транспортного відділу

.1.    Транспортний відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює начальник транспортного відділу, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням директора підприємства.

1.4.2.      Начальник транспортного відділу має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником транспортного відділу.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі транспортного відділу, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника транспортного відділу.

 1. Структура транспортного відділу

2.1. Склад і штатну кількість транспортного відділу затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника транспортного відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник транспортного відділу розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції транспортного відділу

Задача

Функції

3.1

Транспортне забезпечення діяльності підприємства.

Розробка річних, квартальних, місячних і оперативних планів-графіків транспортних перевезень на основі планів одержання матеріалів і сировини, а також відвантаження готової продукції.

Організація централізованих міжорганізаційних та внутрішньорганізаційних перевезень.

Розробка маршрутів руху.

Затвердження графіків робіт, обсягів перевезень з урахуванням конкретних умов, формування вантажопотоків, складів бригад, бригадних завдань.

Визначення потреб виробництва у транспортних засобах, вантажно-розвантажувальному устаткуванні, ремонтному устаткуванні, запасних частинах.

Раціональне використання транспортних засобів відповідно до встановлених норм їхньої вантажопідйомності і місткості.

Передача матеріально-технічних ресурсів на склади підприємства і передача готової продукції на склади покупців.

Перевірка збереженості (цілісності) упакування (тари) і наявності вантажу відповідно до супровідних документів, складання у встановлених випадках актів на виявлену нестачу чи зіпсованість вантажів, документів.

Довідково-інформаційна робота про вантажі, що прибувають і відправляються, терміни доставки, умови перевезення й інші питання перевізних, вантажно-розвантажувальних і комерційних операцій.

Ведення планів-графіків наявності транспортних засобів під час навантаження і розвантаження в різні частини доби, про роботу механізмів.

Складання звітів виконання планів вантажопереробок.

Організація, корегування і контроль за виконанням оперативних планів роботи з навантаження, розвантаження і централізованого ввезення-вивезення вантажів за добу і зміну.

Обробка перевізних документів, інформаційне забезпечення перевізного процесу і ведення встановлених форм звітності.

Оформлення транспортної документації.

Утримання рухомого складу транспортних засобів у технічно справному стані.

Утримання у належному стані місць виробництва вантажно-розвантажувальних робіт, автопід'їздів, огород, вагових приладів та інших засобів контролю.

Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, їхніх вузлів і деталей, підйомних механізмів та іншого устаткування відповідно до встановленої технології.

Придбання і створення запасів паливно-мастильних матеріалів, їхнє збереження і відпуск відповідно до встановленого порядку.

Укладання угод із транспортними організаціями на обслуговування транспортом загального користування, виконання транспортних і вантажно-розвантажувальних операцій, транспортну експедицію.

Забезпечення поточного ремонту будинків, споруджень і устаткування гаража.

3.2

Удосконалення транспортного забезпечення підприємства

Розробка і виконання заходів, що забезпечують:

- скорочення простою транспорту під час  вантажних операцій;

- збільшення пропускної здатності і раціональне використання майданчиків і шляхів під'їзду транспортних засобів;

- раціональне використання вантажно-розвантажувальних машин, механізмів і транспортних засобів;

-                                   усунення причин передчасних повернень транспортних засобів з ліній через технічні несправності.

Проведення заходів щодо ліквідації і попередження псування  вантажів при перевезеннях, завантаженні, розвантаженні і сортуванні

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти. Правила дорожнього руху.

4.2. Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія транспортного відділу з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав транспортний відділ взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З технічними і виробничими підрозділами

відомостей про виконання виробничих планів для корегування планів прямих перевезень (від цеху до цеху);

- заявок на виділення транспортних засобів виробничим і технічним підрозділам

транспортних засобів за заявками технічних і виробничих підрозділів;

- пояснень причин затримки подачі транспортних засобів;

5.2

З відділом збуту

планів постачання продукції за укладеними угодами і планів відвантаження;

- заявок на подачу транспортних засобів;

- інструкцій і вимог до перевезення продукції різними видами транспорту

оперативних, місячних, квартальних і річних планів-графіків транспортних перевезень продукції;

- звітів про передачу товарів покупцям чи здачу стороннім організаціям-перевізникам;

- транспортно-експедиційної документації з оцінками передачі і прийому продукції;

- звітів про виконання планів по завантаженню і розвантаженню, централізованому вивозу продукції;

5.3

З відділом матеріально-технічного постачання

планів закупівлі матеріально-технічних ресурсів за укладеними угодами;

- заявок на подачу транспортних засобів;

- інструкцій і вимог до перевезення матеріально-технічних засобів різними видами транспорту;

оперативних, місячних, квартальних і річних планів-графіків транспортних перевезень матеріально-технічних ресурсів;

- графіків подачі транспортних засобів під завантаження матеріально-технічних ресурсів, прийнятих у постачальників;

- транспортно-експедиційної документації з оцінками про прийом матеріально-технічних засобів від постачальників;

- звітів про виконання планів завантаження і розвантаження, централізованому завезенню матеріально-технічних ресурсів;

5.4

З планово-економічним відділом

планів відвантаження продукції;

- затверджених планів виробничо-господарської діяльності транспортного відділу;

- затверджених кошторисів витрат на утримання транспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів, приміщень і будинків транспортного відділу;

планів перевезення продукції постачальникам;

- планів доставки матеріально-технічних засобів на підприємство;

- проектів тарифів на перевезення для сторонніх організацій;

- звітів про доставку продукції підприємства постачальникам і доставку матеріально-технічних засобів на підприємство;

- кошторисів витрат на утримання транспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів, приміщень і будинків транспортного відділу;

5.5

З головною бухгалтерією

інструкції про ведення обліку в транспортному відділі;

- інструкцій про приймання вантажів

транспортно-супровідної документації;

- звітів про витрату пально-мастильних матеріалів, запасних частин, коштів на зміст парку транспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів та їх ремонт;

- документів, необхідних для списання транспортних засобів;

5.6

З відділом маркетингу

пропозицій по зміні маршрутів доставок;

- пропозицій по зміні графіків завантаження і розвантаження на основі пропозицій контрагентів;

- заявок на виділення транспортних засобів для перевезення продукції, рекламних матеріалів, устаткування для участі у виставках, ярмарках;

- даних про розробки нових видів вантажно-розвантажувальних засобів, впровадження яких дозволяє скоротити простої транспортних засобів під час завантаження і розвантаження;

- пропозицій по розміщенню на транспортних засобах реклами;

оперативних, місячних, квартальних і річних планів-графіків транспортних перевезень продукції підприємства покупцям, а також матеріально-технічних ресурсів від постачальників;

- транспортних маршрутів;

- транспортних витрат на доставку;

- відомостей про маршрути і терміни постачання продукції покупцям підприємствами-конкурентами

5.7

З юридичним відділом

узгоджених умов угод по перевезенню продукції;

висунутих контрагентами претензій і позовів з приводу порушення чи невиконання зобов'язань по перевезенню;

відомостей про порушення контрагентами договірних зобов'язань по прийому доставленої продукції, підготовці під'їзних колій, інші порушення, що зумовили простій транспорту;

заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів і на роз'яснення діючого законодавства

результатів правової експертизи представлених для візування угод, наказів, розпоряджень, інструкцій;

- проектів угод на перевезення продукції;

- висновків і відповідей на висунуті контрагентами претензії і позови з приводу невиконання підприємством зобов'язань по перевезенню;

- погоджених претензій і позовів до контрагентів із приводу порушення ними договірних зобов'язань;

- роз'яснень діючого законодавства і порядку його застосування

 1. Права транспортного відділу

Транспортний відділ має право:

6.1. Вимагати від виробничих, збутових і постачальницьких підрозділів підприємства надання необхідних матеріалів, звітів і інформації для планування й організації роботи транспортного відділу.

6.2. Давати виробничим, збутовим і постачальним підрозділам підприємства вказівки по правильній організації робіт з підготовки партій продукції і документів до передачі транспортному відділу.

6.3. Не приймати від відділу збуту, виробничих підрозділів продукцію в неналежній упаковці (тарі) і без супровідних документів.

6.4. Самостійно вести листування з питань транспортного обслуговування підприємства, а також з інших питань, що входять у компетенцію відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.5. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відноситься до компетенції відділу, у взаєминах з державними і муніципальними органами, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

6.6. Давати роз'яснення, рекомендації і вказівки з питань, що входять у компетенцію відділу.

 1. Відповідальність транспортного відділу

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу несе начальник транспортного відділу.

7.2. На нього, зокрема, покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Невідповідності законодавству виданих відділом інструкцій, наказів, виписуваних рахунків, порушення правил обліку і звітності.

7.2.2. Складання, затвердження і надання недостовірної транспортної звітності і порушення термінів її надання у відповідні підрозділи підприємства.

7.2.3. Незабезпечення збереженості вантажів, транспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів.

7.2.4. Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва підприємства інформацією з питань роботи транспортного відділу.

7.2.5. Порушення правил технічної експлуатації транспортних засобів, правил технічної безпеки, ін.

7.2.6. Невірогідності інформації про готовність до завантаження і перевезення транспортних засобів, а також про стан вантажно-розвантажувальних механізмів, складів, під'їзних колій.

7.2.7. Перевитрати пально-мастильних матеріалів, коштів, виділених на утримання відділу.

7.2.8. Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

7.3. Відповідальність співробітників транспортного відділу встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у транспортному відділі керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00