Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про цех

Положення про цех

  1. 1. Загальні положення про цех

1.1. Цех є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Цех створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Цех підпорядковується заступнику директора по виробництву.

1.4. Керівництво цеху:

1.4.1. Цех очолює начальник цеху, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник цеху має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) цехи.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі цеху, інші працівники цехи призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника цеху.

  1. 2. Структура цеху

2.1. Склад і штатну кількість цеху затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням заступника директора по виробництву і начальника цеху і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник цеху розподіляє обов'язки між співробітниками цеху і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Виконання господарських завдань керівництва з виробництва продукції.

Забезпечення безперервного випуску якісної продукції.

Оперативно-виробниче планування.

Виконання всіх робіт із суворим дотриманням креслень, технічних умов, інструкцій.

Забезпечення необхідного технічного рівня виробництва.

Складання звітів про діяльність цеху.

Проведення інвентаризацій.

3.2

Застосування сучасних технологій.

Розрахунок виробничих потужностей.

Складання звіту про завантаженість виробничих потужностей.

Участь у розробці і проведенні заходів щодо реконструкції і модернізації виробництва.

Забезпечення ефективності виробництва.

Контроль за дотриманням технологічної дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеці, санітарних норм.

Економічне обґрунтування необхідності відновлення устаткування цеху.

Складання заявок відповідним структурним підрозділам підприємства на видаткові матеріали, господарський інвентар і устаткування.

Координація діяльності між структурними підрозділами цеху.

Узгодження планів розміщення устаткування.

Організація взаємодії з науково-дослідними інститутами, організаціями.

3.3

Економія коштів підприємства за рахунок дотримання технології виробництва і скорочення браку.

Підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці.

Створення безпечних умов праці і підвищення технічної культури виробництва.

Раціональне використання виробничих ресурсів.

Скорочення витрат (матеріальних, фінансових, трудових).

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія цеху з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, цех взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом головного технолога

- вказівок про внесення змін у технологію виробництва;

- креслень, специфікацій;

- технологічних маршрутних аркушів для всіх етапів виробництва;

- консультацій по застосуванню технологій виробництва;

- звітів про дотримання технології виробництва;

- пропозицій по удосконаленню технології виробництва;

- ...

5.2

З відділом головного конструктора

- креслень деталей і вузлів продукції;

- допомоги в опануванні випуску продукції;

- зауважень по конструкції

- ...

5.3

З відділом головного механіка

- вказівок про внесення змін у технологію виробництва;

- експертної оцінки пропозицій;

- креслень, специфікацій;

- технологічних маршрутних аркушів для всіх етапів виробництва;

- консультацій по застосуванню технологій виробництва;

- звітів про дотримання технології виробництва;

- пропозицій по удосконаленню технології виробництва;

- ...

5.4

З відділом головного механіка

- вказівок про внесення змін у технологію виробництва;

- експертної оцінки пропозицій;

- креслень, специфікацій;

- технологічних маршрутних аркушів для всіх етапів виробництва;

- консультацій по застосуванню технологій виробництва;

- звітів про витрату енергії;

- заявок на розробку електричних схем приладів, необхідних для виробництва;

- заявок на підключення устаткування;

- заявок на відключення електроенергії;

- графіків виробництва;

5.5

З відділом контролю якості

- відомостей про якість продукції, що випускається;

- консультацій по поліпшенню якості продукції;

- звітів об виконання вказівок ОКК по поліпшенню якості продукції;

- ...

5.6

З виробничо-диспетчерським відділом

- оперативних розпоряджень по координації виробництва з діяльністю інших структурних підрозділів підприємства;

- інформації від інших підрозділів, прямо не пов'язаних з цехом;

- графіків виконання робіт;

- копій звітів про виконання робіт;

- ...

5.7

З інструментальним відділом

- інструментів та оснащення за заявками;

- вказівок про внесення змін у технологію використання інструментів та оснащення;

- експертної оцінки пропозицій;

- креслень, специфікацій;

- технологічних маршрутних аркушів для всіх етапів виробництва;

- консультацій по застосуванню технологій використання інструмента й оснащення;

- звітів про дотримання технології використання інструментів та оснащення;

- заявок на оснащення виробництва інструментом;

- пропозицій по удосконаленню технології використання інструментів та оснащення;

- ...

5.8

З відділом технічної підготовки виробництва

- вказівок про підготовку цеху до виробництва нової продукції;

- експертної оцінки пропозицій;

- планів розміщення устаткування для нового виробництва;

- консультацій по застосуванню технологій виробництва;

- звітів про використання виробничих потужностей цеху;

- пропозицій по удосконаленню технології виробництва;

- ...

5.9

З відділом матеріально-технічного постачання

- планів постачань матеріально-технічних ресурсів;

- лімітних карт на відпуск матеріально-технічних ресурсів;

- звітів про виконання планів матеріально-технічних ресурсів на складі сировини і матеріалів;

- відомостей про наявність матеріально-технічних ресурсів на складі сировини і матеріалів;

- розрахунків потреби і заявок на матеріально-технічні ресурси;

- звітів про використання матеріально-технічних ресурсів і дотримання встановлених норм витрати;

- актів про брак, оформлених у встановленому порядку;

- документації про прийом матеріально-технічних ресурсів;

- .

5.10

З відділом охорони праці

- інформації про нормативи і стандарти трудового законодавства;

- висновків про відповідність організації роботи в цеху вимогам техніки безпеки і законодавству про охорону праці;

- інформації про дотримання трудового законодавства;

- заявок на висновки щодо відповідності організації роботи в цеху вимогам техніки безпеки;

- ...

5.11

З відділом організації й оплати праці

- консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- завдань по зниженню трудомісткості виробництва за рахунок удосконалення технології виробництва;

- проекту штатного розкладу;

- звітів про виконання розпоряджень по зниженню трудовитрат;

- ...

5.12

З планово-економічним відділом

- планів виробництва продукції по номенклатурі;

- вказівок по економії коштів;

- оцінок економічної ефективності виробництва продукції;

- планів виробництва;

- розрахунків потужностей виробництва;

- відомостей для економічного аналізу діяльності цеху;

- інших матеріалів по запиту планово-економічного відділу;

5.13

З головною бухгалтерією

- даних про виділення коштів цеху;

- аналізу темпів витрати коштів;..

- переліку устаткування, що підлягає списанню і зняттю з балансу;

- заявок на оплату замовленого устаткування;

  1. Права цеху

6.1. Цех має право:

6.1.1. Брати участь у загальному плануванні діяльності підприємства.

6.1.2. Укладати угоди на виробництво продукції за кресленнями контрагентів.

6.2. Начальник цеху також має право:

6.2.1. Надавати керівництву підприємства пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися, і про накладення стягнень на працівників, що порушують виробничу і трудову дисципліну.

  1. Відповідальність цеху

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій цехом несе начальник.

7.2. На начальника цеху покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва цехом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про діяльність цеху.

7.2.3. Своєчасне і якісне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність інших працівників цеху встановлюється відповідними інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у цеху керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником директора по виробництву, заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00