Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про службу безпеки

Положення про службу безпеки

  1. 1. Загальні положення служби безпеки

1.1. Служба безпеки є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Служба безпеки створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Службу безпеки підпорядковується безпосередньо генеральному директору.

1.4. Керівництво служби безпеки:

1.4.1. Службу безпеки очолює начальник служби безпеки, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник служби безпеки має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником служби безпеки

1.4.4. Заступник(и) і керівники служби безпеки призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника служби безпеки.

  1. 2. Структура служби безпеки

2.1. Склад і штатну кількість служби безпеки затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника служби безпеки і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу служби безпеки входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник служби безпеки розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції служби безпеки

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення безпеки працівників підприємства.

Визначення адекватних погрозі засобів захисту і видів режимів охорони підприємства.

Припинення спроб несанкціонованого проникнення на об'єкти підприємства.

Організація зв'язку з об'єктними групами безпеки.

Забезпечення дотримання контрольно-пропускного режиму при здійсненні профілактичних, ремонтних і інших робіт.

Розробка і здійснення заходів для виявлення, попередження і припинення злочинних акцій щодо керівного складу підприємства і підприємства в цілому.

Розробка і проведення спеціальних заходів щодо забезпечення фізичного захисту керівництва підприємства.

Виключення можливості несанкціонованого доступу фізичних осіб і транспортних засобів на контрольовану територію

Встановлення порядку допуску співробітників, осіб сторонніх організацій, відвідувачів і транспортних засобів на контрольовану територію.

Контроль за пересуванням відвідувачів на підприємстві.

Установлення внутрішньооб'єктного режиму в приміщеннях (на територіях) підприємства.

Проведення спеціальних тренінгів із працівниками підприємства по поводженню в різних ситуаціях.

Розробка звітних документів, аналітичних довідок і звітів за підсумками діяльності служби.

Передача матеріалів у правоохоронні органи для розслідування фактів правопорушень і злочинів щодо підприємства й окремих працівників.

3.2

Організація і забезпечення охорони об'єктів підприємства, матеріальних цінностей і засобів.

Забезпечення надійного захисту об'єктів підприємства від крадіжок, розкрадань, грабежів, підпалів та інших злочинних зазіхань, актів вандалізму, суспільного безладдя.

Розробка заходів щодо безпеки об'єктів підприємства.

Забезпечення недоторканності перевезених матеріальних цінностей.

Забезпечення належної роботи охоронної сигналізації, контроль за її станом і вживання заходів по ремонту у випадку ушкодження, відмовлення, ін.

Оснащення підприємства спеціальним телефонним зв'язком, " кнопками тривоги", переговорними пристроями, оглядовими вічками, іншими технічними приладами.

Складання маршрутів пересування транспортних засобів, що перевозять матеріальні цінності, і схем супроводу їх у дорозі.

Виключення можливості несанкціонованого вивезення (виносу), ввезення (внесення) матеріальних цінностей з (на) контрольованої зони.

Огляд у разі потреби працівників підприємства і всіх осіб при допуску на об'єкти підприємства.

Виключення можливості безконтрольного пересування відвідувачів по території підприємства.

Встановлення порядку допуску співробітників у зони (приміщення) обмеженого доступу.

Впровадження технічних  засобів контролю доступу.

Організація заходів, спрямованих на обмеження доступу в зони (приміщення) підприємства.

  1. 4. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про службу безпеки, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.   Взаємодія служби безпеки з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ служба безпеки взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

1

З усіма підрозділами підприємства з питань:

заявок на супровід працівників підприємства, що перевозять товарно-матеріальні цінності;

- даних про заходи, вжиті для забезпечення збереженості товарно-матеріальних цінностей підприємства;

- відомостей про погрози на адресу керівників підприємства;

- інформації про втрату, відмову майна підприємства;

- рекомендацій і роз'яснень по дотриманню режиму охорони на підприємстві;

- груп супроводу для перевезення товарно-матеріальних цінностей;

2

З відділом матеріально-технічного постачання

забезпечення технічними засобами охорони, радіостанціями, телефонами, іншим устаткуванням

  1. Права служби безпеки

Служба безпеки має право:

6.1. Запитувати в структурних підрозділах матеріали і документи, необхідні для розробки заходів щодо супроводу матеріальних цінностей, коштів.

6.2. Вимагати від працівників підприємства дотримання режиму охорони, встановленого на підприємстві.

6.3. Мати доступ на всі об'єкти підприємства, а також до всіх джерел і носіїв інформації підприємства.

6.4. За наявності підстав робити перевірку документів працівників і відвідувачів підприємства, робочих місць, а також огляд транспортних засобів.

6.5. Одержувати пояснення, наводити довідки й одержувати необхідну інформацію.

6.6. Давати роз'яснення, рекомендації і вказівки з питань, що входять у компетенцію служби.

  1. 7. Відповідальність служби безпеки

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник служби безпеки.

7.2. На начальника служби безпеки покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Невідповідності законодавству виданих відділом інструкцій, наказів.

7.2.2. Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва підприємства інформацією з питань роботи служби безпеки.

7.2.3. Несвоєчасного, а також неякісного виконання доручень керівництва підприємства.

7.2.4. Витоку інформації, що є комерційною таємницею.

7.2.5. Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

7.3. Відповідальність співробітників служби безпеки встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у службі безпеки начальником служби безпеки, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(генеральним директором, заступником генерального директора і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00