Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про редакційно-видавничий відділ

 1. Загальні положення редакційно-видавничого відділу

.1.    Редакційно-видавничий відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює начальник, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2.      Начальник редакційно-видавничого відділу має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником редакційно-видавничого відділу.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі редакційно-видавничого відділу, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника редакційно-видавничого відділу.

 1. Структура редакційно-видавничого відділу

2.1. Склад і штатну кількість редакційно-видавничого відділу затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника редакційно-видавничого відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник редакційно-видавничого відділу розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції редакційно-видавничого відділу

Задача

Функції

3.1

Задоволення потреби  підприємства в редакційно-видавничих і поліграфічних роботах.

Формування видавничої політики з метою забезпечення підприємства науковою, довідковою й іншою літературою.

Організація редагування і випуску літератури (наукової і методичної, а також інформаційних і нормативних матеріалів), необхідної для діяльності підприємства, а також літератури по розробках підприємства:

навчальних видань за технологіями виробництва продукції;

альбомів та інструкцій з експлуатації продукції, що випускається підприємством;

прейскурантів; довідників; практичних посібників і навчальних програм;

монографій із проблем розвитку економіки, права, соціальної сфери; підручників;

матеріалів конференцій; навчально-методичних посібників; рекламних проспектів і каталогів.

Контроль за науковим і літературним змістом видань і якістю їх художнього і технічного оформлення.

Аналіз стану попиту на літературу, що випускається для зовнішнього користування, з метою забезпечення її конкурентноздатності на ринку, підвищення рентабельності і прибутковості видань.

Складання проектів перспективних і річних планів видання літератури відповідно до тематичних напрямків роботи підприємства.

Розробка планів редакційно-підготовчих робіт, виробничо-фінансових планів, графіків редакційних і виробничих процесів видання.

Виконання друкованих, брошуро-переплітних робіт з малотиражними та малооб'ємними виданнями.

Укладання угод і оформлення замовлень на виконання різних поліграфічних і оформлювальних робіт сторонніми організаціями.

Організація своєчасного оформлення видавничих угод з авторами і угод (контрактів) із зовнішніми редакторами, рецензентами, художниками й іншими особами, залученими до виконання робіт з видання літератури.

Контроль:

- за термінами представлення рукописів, підготовкою їх до набору;

- за виконанням поліграфічними підприємствами графіків по набору, друку і виготовленню тиражу видань;

Підготовка документів по розрахунках за роботи, виконані зовнішніми редакторами, рецензентами, художниками й іншими особами, а також поліграфічними організаціями.

Затвердження номіналів і тиражів видань з урахуванням стану і перспектив розвитку ринків їхнього збуту.

Матеріальне забезпечення виробничої діяльності відділу.

Робота з рекламування і реалізації продукції, що випускається.

Аналіз на підставі даних бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відділу.

Розробка і проведення заходів щодо скорочення термінів проходження рукописів, ощадливій витраті коштів при виданні літератури, поліпшення якості поліграфічного виконання.

Складання кошторису витрат на видавничо-редакційну діяльність (на розробку стилів і шаблонів; на підготовку матеріалів; на виплату авторських гонорарів; на розрахунки з друкарнями; на набір, коректуру, виготовлення оригінал-макетів, папір, ін.).

Визначення рентабельності виданої літератури.

Використання банків даних підприємства, коштів комунікації і зв'язку.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія редакційно-видавничого відділу з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав редакційно-видавничий відділ взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З виробничими і технічними підрозділами

матеріалів і документів, необхідних для підготовки видань по виробничій тематиці; консультацій фахівців з окремих питань; заявок на тиражування літератури, необхідної для діяльності підрозділів

підготовлених матеріалів для узгодження й одержання віз "до друку"; екземплярів готових видань

5.2

З фінансовим і планово-економічним відділом

матеріалів і документів, необхідних для підготовки видань по фінансових, економічних і соціальних питаннях; роз'яснень і рекомендацій з окремих питань; погоджених кошторисів витрат на діяльність редакційно-видавничого відділу; розрахунків собівартості видань, що випускаються редакційно-видавничим відділом;

кошторисів витрат на діяльність редакційно-видавничого відділу; звітів про виконання планів; підготовлених матеріалів для узгодження й одержання віз "до друку"; екземплярів готових видань

5.3

З відділом маркетингу

матеріалів і документів, необхідних для підготовки рекламних видань; роз'яснень і рекомендацій з окремих питань; відомостей про конкурентне середовище з питань цінової політики, обсягів обороту, конкурентноздатності, швидкості реалізації друкованої продукції, видаваної відділом

підготовлених матеріалів для узгодження й одержання віз "до друку"; екземплярів готових видань

5.4

З відділом матеріально-технічного постачання

забезпечення оргтехнікою, устаткуванням, видатковими матеріалами;

- забезпечення ремонту оргтехніки, поліграфічного устаткування

 1. Права редакційно-видавничого відділу

Редакційно-видавничий відділ має право:

6.1. Давати вказівки структурним підрозділам підприємства з питань, що відносяться до компетенції відділу і випливають із функцій, що перерахованих в дійсному Положенні.

6.2. Вимагати й одержувати від структурних підрозділів підприємства матеріали, необхідні діяльності відділу.

6.3. Вести листування з питань, що входять у компетенцію відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.4. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відноситься до компетенції відділу, у взаєминах з державними і муніципальними організаціями, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

6.5. За узгодженням з директором підприємства залучати експертів і наукових фахівців для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

6.6. Давати роз'яснення і рекомендації з питань, що входять у компетенцію відділу.

 1. Відповідальність редакційно-видавничого відділу

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник редакційно-видавничого відділу.

7.2. На начальника редакційно-видавничого відділу покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу по виконанню покладених на відділ задач і функцій.

7.2.2. Організацію оперативної і якісної підготовки і виконання видань.

7.2.3. Збереженість прийнятих у роботу рукописів, інших матеріалів.

7.2.4. Дотримання співробітниками відділу трудової і виробничої дисципліни.

7.2.5. Забезпечення збереженості майна, що знаходиться у відділі, і дотримання правил пожежної безпеки.

2.7.6. Підбір, розміщення і діяльність співробітників відділу.

7.2.7. Якість видань, що випускаються.

7.3. Відповідальність співробітників редакційно-видавничого відділу встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у редакційно-видавничому відділі начальником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00