Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про науково-інноваційний відділ

Положення про науково-інноваційний відділ

Положення про науково-інноваційний  відділ

  1. 1. Загальні положення науково-інноваційного відділу

1.1. Науково-інноваційний відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник науково-інноваційного відділу, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник науково-інноваційного відділу має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником науково-інноваційного відділу.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі науково-інноваційного відділу, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника науково-інноваційного відділу.

  1. 2. Структура науково-інноваційного відділу

2.1. Склад і штатну кількість науково-інноваційного відділу затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника науково-інноваційного відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник науково-інноваційного відділу розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення єдиної політики підприємства в науково-технічній, промисловій та інноваційній сферах.

Розробка пріоритетів науково-технічного розвитку, виявлення критичних технологій на підприємстві.

Розробка пропозицій по реформуванню науково-технічної й інноваційної діяльності підприємства.

Розробка пропозицій по реалізації стратегії розвитку науково-технічної, промислової та інноваційної сфер на короткостроковий і середньостроковий періоди.

3.2

Забезпечення ефективної взаємодії і координації діяльності структурних підрозділів підприємства у визначенні шляхів перетворення і розвитку науково-технічної та інноваційної сфер щодо умов ринкової економіки.

Визначення стратегічних інноваційних напрямків.

Аналіз стану науково-технічної й інноваційної сфер.

Координація діяльності по науково-технічному і технологічному співробітництву в зовнішній кооперації.

3.3

Підвищення конкурентноздатності науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

Підготовка пропозицій по стимулюванню інноваційної діяльності.

3.4

Підтримка і розвиток науково-технічного та інноваційного потенціалів підприємства.

Сприяння в організації контролю за реалізацією проектів, що належать до компетенції відділу.

Взаємодія з науково-дослідними інститутами, організаціями.

3.5

Випуск наукомісткої продукції

Випуск наукомісткої продукції

Вироблення й узгодження пропозицій по фінансуванню пріоритетних фундаментальних і прикладних досліджень, цільових науково-технічних і інноваційних програм.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія науково-інноваційного відділу з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, науково-інноваційний відділ взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З технічними підрозділами

- технічної документації й інформації для діяльності відділу;

- заявок на експертну оцінку питань, що знаходяться в компетенції відділу;

- відомостей про готовність виробництва до нововведень;

- допомоги у вирішенні поставлених технічних задач;

- планів реалізації інноваційних проектів;

- пропозицій по підготовці підприємства до нововведень;

- висновків за заявками;

- допомоги в рішенні наукових задач;

- прогнозів розвитку підприємства;

- ...

5.2

З планово-економічним відділом

- планів виробництва продукції по номенклатурі;

- вказівок з економії коштів;

- оцінок економічної ефективності роботи відділу;

- ...

- планів реалізації інноваційних проектів;

- відомостей, необхідних для економічного аналізу діяльності відділу;

- інших матеріалів на запити планово-економічного відділу;

  1. Права науково-інноваційного відділу

6.1. Відділ має право:

6.1.1. Запитувати у встановленому порядку від структурних підрозділів підприємства інформацію (матеріали) з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.1.2. Організовувати проведення за необхідності експертизи цільових науково-технічних і інноваційних програм і проектів.

6.1.3. Вносити пропозиції з питань, що входять у компетенцію відділу, у вигляді проектів.

6.1.4. Створювати робочі групи для опрацювання окремих питань.

6.2. Начальник науково-інноваційного відділу також має право:

6.2.1. Надавати керівництву підприємства пропозиції про заохочення співробітників підприємства, що відзначилися, і про накладення стягнень на співробітників відділу, що порушують трудову дисципліну, а також на співробітників підрозділів, що не виконують правила передачі технічної документації на збереження.

  1. Відповідальність науково-інноваційного відділу

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій науково-інноваційного відділу несе начальник відділу.

7.2. На начальника науково-інноваційного відділу покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про роботу відділу.

7.2.3. Своєчасне і якісне виконання доручень керівництва.

7.3. Відповідальність працівників науково-інноваційного відділу встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у науково-інноваційному відділі керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00