Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про планово-економічний відділ

Положення про планово-економічний відділ

Положення про планово-економічний відділ

  1. 1. Загальні положення планово-економічного відділу

1.1. Планово-економічний відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо комерційному директору.

1.4. Керівництво планово-економічного відділу:

1.4.1. Відділ очолює керівник планово-економічного відділу, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Керівник планово-економічного відділу має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) керівником планово-економічного відділу.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі планово-економічного відділу, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням керівника планово-економічного відділу.

  1. 2. Структура планово-економічного відділу

2.1. Склад і штатну кількість планово-економічного відділу затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням керівника планово-економічного відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Керівник планово-економічного відділу розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції планово-економічного відділу

Задачі

Функції

3.1

Формування єдиної економічної політики підприємства на основі аналізу стану і тенденцій розвитку галузі.

Удосконалення концепції планування витрат на здійснення діяльності підприємства, інвестиційні програми.

Формування і визначення економічної стратегії розвитку підприємства з метою адаптації його господарської діяльності і системи керування у змінних  умовах ринку, зовнішніх і внутрішніх економічних умовах.

Керівництво підготовкою проектів поточних планів підрозділами підприємства з усіх видів діяльності відповідно до замовлень контрагентів і укладеними угодами.

Виявлення збиткової продукції, розробка заходів щодо зняття її з виробництва.

Комплексний аналіз усіх видів діяльності підприємства.

Організація і координація досліджень для визначення умов підвищення конкурентноздатності продукції, що випускається, і розробка відповідних заходів на основі отриманих результатів.

Підготовка пропозицій по конкретних напрямках вивчення ринку з метою визначення перспектив розвитку підприємства.

Статистичний облік по усіх виробничих і техніко-економічних показниках роботи підприємства, систематизація статистичних матеріалів.

Підготовка статистичної звітності у встановлений термін.

Розробка і доведення до структурних підрозділів підприємства прогнозованих обсягів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) згідно з обсягами фінансування.

Розробка уніфікованої документації, економічних стандартів, впровадження  засобів механізованої й автоматизованої обробки планової й облікової документації.

Розробка методик, рекомендацій, нормативно-інструктивної документації з питань економіки, оплати праці, цінової політики, удосконалення статистичної звітності.

Організація обміну досвідом економічної роботи, проведення семінарів-нарад по підвищенню кваліфікації працівників фінансово-економічних підрозділів підприємства і сторонніх організацій

3.2

Економічне планування й аналіз економічно-го стану підприємства.

Контроль за виконанням підрозділами підприємства законодавства в області економіки.

Розробка і підготовка до затвердження проектів перспективних і поточних планів економічної діяльності і розвитку підприємства. Керівництво складанням середньострокових і довгострокових комплексних планів виробничої, фінансової і комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства, узгодження  їх розділів.

Планування обсягів капітальних вкладень і операційних коштів для централізованої оплати устаткування й інвентарю на основі заявок виробничих і технічних підрозділів підприємства.

Визначення лімітів капітальних вкладень.

Розробка заходів щодо ефективного використання капітальних вкладень.

Розробка заходів щодо підвищення продуктивності праці, зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, підвищенню рентабельності виробництва, збільшенню прибутку, усуненню втрат і непродуктивних витрат.

Підготовка для представлення в головну бухгалтерію, відділ організації й оплати праці пропозицій по встановленню (зміні) посадових окладів окремих посад і категорій працівників підприємства.

Контроль за виконанням підрозділами підприємства планових завдань.

Організація і методичне забезпечення розробок програм.

Підготовка пропозицій, обґрунтувань і розрахунків по витратах на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідних робіт і розробок, капітального ремонту будинків і споруджень, доведення планів витрат до фінансового відділу.

Визначення обсягів витрат на підвищення кваліфікації кадрів на основі прогнозів потреби в підготовці кадрів для підприємства.

Аналіз діючих структур управління підприємства і підготовка пропозицій по їхньому подальшому розвитку.

Розробка методичних матеріалів по техніко-економічному плануванню діяльності підрозділів підприємства, розрахунку економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, проведенню організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення конкурентноздатної продукції (робіт, послуг).

3.3

Формування цінової політики підприємства.

Розробка прогнозів економічного розвитку підприємства відповідно до потреб ринку.

Розробка планових техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів оптових і роздрібних цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи (послуги) з урахуванням попиту і пропозиції і з метою забезпечення запланованого обсягу прибутку.

Складання нормативних калькуляцій продукції і контроль за внесенням у них поточних змін планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів і напівфабрикатів, використовуваних у виробництві.

Підготовка висновків на проекти оптових цін на продукцію підприємства.

Аналіз росту цін на аналогічну продукцію конкурентів.

Внесення пропозицій про перегляд цін на високорентабельну продукцію.

Розробка економічних нормативів витрат на здійснення діяльності підприємства і представлення їх для узгодження у фінансовий відділ, коректування їх з обліків інфляційних процесів.

Розробка планів операційних витрат на здійснення діяльності підприємства по джерелах фінансування на рік і по кварталах.

Розробка й узгодження з фінансовим відділом і головною бухгалтерією розрахунків по мобілізації власних коштів.

  1. 4. Регламентуючі документи

4.1                   Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2                   Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.   Взаємодія планово-економічного відділу з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, планово-економічний відділ взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З фінансовим відділом

фінансових і кредитних планів;

- звітів про виконання фінансових планів;

- результатів фінансового аналізу;

- методичних та інструктивних матеріалів з питань фінансової діяльності підприємства;

середньострокових і довгострокових планів виробничої діяльності підприємства;

- копій планових економічних завдань, поставлених перед підрозділами підприємства;

- планових техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат;

- проектів оптових і роздрібних цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи і послуги;

- результатів економічного аналізу усіх видів діяльності підприємства

5.2

З головною бухгалтерією

даних, необхідних для економічного планування, прогнозування й аналізу;

- балансу й оперативних зведених звітів про прибутки і витрати коштів;

- розрахунків заробітної плати;

- попередніх розрахунків амортизаційних відрахувань;

- даних обліку майна, зобов'язань і господарських операцій, що надходять, основних коштів, товарно-матеріальних цінностей і коштів;

планів виробництва продукції на місяць, квартал, рік у цілому по підприємству і по окремих структурних підрозділах;

- проектів оптових і роздрібних цін на продукцію (тарифів на роботи і послуги);

- звітів про виконання планів структурними підрозділами і підприємством у цілому;

5.3

З виробничими підрозділами

звітів про виконання плану по виробництву продукції;

- відомостей про витрату сировини і матеріалів на одиницю продукції;

- звітів про усунення втрат і скорочення невиробничих витрат;

- даних про витрати трудових ресурсів, використання робочого часу;

планів виробництва продукції на місяць, квартал, рік;

- результатів аналізу діяльності виробничих підрозділів за попередні планові періоди з рекомендаціями щодо виявлення можливостей більш повного і рівномірного завантаження виробничих потужностей, устаткування і виробничих площ;

5.4

З відділом головного технолога

даних, необхідних для економічного планування, прогнозування й аналізу;

- проектів перспективних і поточних планів розвитку і впровадження ресурсо- і природозбережувальних технологічних процесів і режимів виробництва продукції, що випускається підприємством, (виконуваних робіт, що робляться, послуг);

- даних для розрахунків по зниженню собівартості продукції (розрахунків зниження енерго- і матеріалоємності продукції, трудомісткості її виробництва з додаванням прогнозів зміни якості продукції);

- даних, необхідних для затвердження товарної номенклатури

планів виробництва продукції на місяць, квартал, рік у цілому по підприємству і по окремих структурних підрозділах;

- розрахунків по зниженню собівартості продукції (розрахунків зниження енерго- і матеріалоємності продукції, трудомісткості її виробництва);

- розрахунків економічної ефективності впровадження нових видів продукції і технологій

5.5

З відділом матеріально-технічного постачання

розрахунків потреби матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, устаткування, палива, енергії й ін.);

- даних про зміни цін на матеріальні ресурси у постачальників;

- проектів перспективних і поточних планів матеріально-технічного забезпечення виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства і його підрозділів;

- звітів про виконання планів матеріально-технічного постачання;

планів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) на місяць, квартал, рік;

- результатів аналізу діяльності відділу матеріально-технічного постачання за попередні планові періоди;

- розрахунків необхідних обсягів запасів матеріальних ресурсів;

5.6

З відділом збуту

планів і графіків відвантаження продукції;

- звітів про виконання планів по відвантаженню покупцям готової продукції;

- даних про стан запасів готової продукції і їхню відповідність затвердженим нормативам;

- звітів про виконання графіків постачань та інших умов угод;

планів реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) на місяць, квартал, рік;

- планів виробництва для висновку договорів з контрагентами;

- затверджених цін на продукцію (роботи, послуги);

5.7

З відділом маркетингу

узагальненої інформації про попит на продукцію, що випускається підприємством (виконувані роботи, послуги), у тому числі по окремих позиціях номенклатури;

- відомостей про конкурентне середовище з питань цінової політики, обсягів обороту, конкурентноздатності, швидкості реалізації продукції;

- інформації про стан ринку товарів (робіт, послуг);

- даних, необхідних для формування товарної номенклатури підприємства;

- планів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) на місяць, квартал, рік;

- змін у виробничих планах по окремих позиціях товарної номенклатури, внесених на підставі маркетингових досліджень;

- проектів оптових і роздрібних цін на продукцію (тарифів на роботи і послуги) для проведення маркетингового аналізу

5.8

З відділом організації й оплати праці

розрахунків витрат праці на одиницю продукції;

- планів по праці структурних підрозділів підприємства і системи трудових показників;

- пропозицій по формуванню заробітної плати;

- переліку заходів щодо підвищення продуктивності праці і якості виконання робіт, поліпшення використання робочого часу;

- звітів про формування фондів оплати праці структурних підрозділів

планів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

- рекомендацій і вказівок по зниженню трудомісткості продукції

5.9

З юридичним відділом

роз'яснень діючого законодавства і порядку його застосування;

- аналізу змін і доповнень фінансового, податкового, цивільного законодавства

заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів, а також на роз'яснення діючого законодавства

  1. Права планово-економічного відділу

Планово-економічний відділ має право:

6.1 Давати структурним підрозділам підприємства вказівки за методикою економічних розрахунків, обліку і планування, що є обов'язковими до виконання підрозділами.

6.2.Вимагати й одержувати від усіх структурних підрозділів підприємства відомості, необхідні для виконання покладених на відділ задач.

6.3. Самостійно вести листування з питань економічного планування і статистичної звітності, а також з інших питань, що входять у компетенцію відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.4. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відноситься до компетенції відділу, у взаєминах з державними і муніципальними органами, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

6.5. Давати роз'яснення, рекомендації і вказівки з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.6. Перевіряти правильність і обґрунтованість кошторисів, розрахунків, іншої облікової і звітної документації, складеної структурними підрозділами підприємства.

6.7. Вносити пропозиції керівництву підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства за результатами перевірок.

6.8. Проводити наради і брати участь у нарадах на підприємстві з питань виробничо-економічної діяльності підприємства.

6.9.                  Залучати у встановленому порядку фахівців структурних підрозділів підприємства, експертів сторонніх організацій для участі в розгляді і виконанні робіт з питань, що входять у компетенцію відділу відповідно до дійсного положення.

6.10.              Проекти наказів, положень, інструкцій і інших документів, щодо питання економічної роботи, структур керування і штатів, які підлягають обов'язковому узгодженню з планово-економічним відділом.

  1. 7. Відповідальність планово-економічного відділу

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу, перерахованих у дійсному Положенні, несе начальник планово-економічного відділу.

7.2. На начальника планово-економічного відділу покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу по виконанню задач і функцій, покладених на відділ.

7.2.2. Організацію у відділі оперативної і якісної підготовки і оформлення документів, ведення діловодства згідно з діючими правилами й інструкціями, а також використання інформації співробітниками відділу суворо в службових цілях.

7.2.3. Своєчасність і якість виконання документів і доручень керівництва підприємства.

7.2.4. Створення умов для виробничої діяльності співробітників відділу.

7.2.5. Дотримання співробітниками відділу трудової і виробничої дисципліни.

7.2.6. Забезпечення збереженості майна, що знаходиться у відділі, і дотримання правил пожежної безпеки.

7.3. Відповідальність співробітників планово-економічного відділу встановлюється їхніми посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у планово-економічному відділі керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(комерційним директором, заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00