Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про лабораторію наукової організації праці і виробництва

Положення про лабораторію наукової організації праці і виробництва

Положення про лабораторію наукової організації праці і виробництва

 1. Загальні положення лабораторії наукової організації праці і виробництва

.1.    Лабораторія наукової організації праці і виробництва є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Лабораторія створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Лабораторія підпорядковується безпосередньо комерційному директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Лабораторію очолює начальник, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням комерційного директора.

1.4.2.      Начальник лабораторії має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником лабораторії.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі лабораторії наукової організації праці і виробництва, інші працівники лабораторії призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням комерційного директора і начальника лабораторії з  наукової організації праці і виробництва.

 1. 2. Структура лабораторії наукової організації праці і виробництва

2.1. Склад і штатну кількість лабораторії наукової організації праці і виробництва затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням   комерційного директора і начальника лабораторії з  наукової організації праці і виробництва і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу лабораторії входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Начальник лабораторії розподіляє обов'язки між співробітниками лабораторії і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції лабораторії наукової організації праці і виробництва

Задача

Функції

3.1

Забезпечення проведення досліджень в області організації праці й управління  виробництвом, підготовки науково обґрунтованих заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці й ефективності виробництва.

Організація підготовки рекомендацій із впровадження передових методів і прийомів праці, поліпшення організації й обслуговування робочих місць, створення сприятливих у психофізіологічному і санітарно-гігієнічному відношенні умов праці, найбільш раціональних режимів праці і відпочинку, підвищення культури виробництва.

Здійснення нормативно-дослідницьких робіт в області організації праці й управління виробництвом.

Участь у розробці і попередній перевірці у виробничих умовах нормативних матеріалів щодо праці, рекомендацій і заходів щодо наукової організації праці галузевого значення, а також у впровадженні зазначених матеріалів після їхнього затвердження.

Розробка нормативних матеріалів з організації управління  виробництвом: схем, структур управління, посадових інструкцій, положень.

Організація вивчення ефективності діючих систем управління   виробництвом і підготовка пропозицій щодо створення економічних і оперативних систем управління, удосконалення структури апарата управління, механізації інженерних та управлінських робіт.

Надання методичної допомоги підрозділам підприємства в реалізації планів наукової організації праці.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія лабораторії наукової організації праці і виробництва з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав лабораторія наукової організації праці і виробництва взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З цехами і відділами підприємства

проекти структур керування; необхідні матеріали для проведення аналізу стану організації праці і керування; план заходів щодо наукової організації праці; статистичні дані для складання сіткових графіків.

затверджені структури керування; керівні і методичні матеріали по науковій організації праці і керування; погоджені плани по науковій організації праці; сіткові графіки.

 1. Права лабораторії наукової організації праці і виробництва

Лабораторія наукової організації праці і виробництва має право:

6.1. Вимагати від підрозділів підприємства надання матеріалів (зведень, планів, звітів тощо), необхідних для виконання функцій, покладених на лабораторію.

6.2. Залучати у встановленому порядку фахівців підприємства до проведення досліджень з тематики лабораторії, одержання методичних положень і рекомендацій, а також до проведення фотографій робочого дня, хронометражу тощо.

6.3. Проводити наради працівників підприємства для обговорення питань, що входять у компетенцію лабораторії.

6.4. Здійснювати зв'язки з іншими організаціями з питань діяльності лабораторії.

 1. Відповідальність лабораторії наукової організації праці і виробництва

7.1. Усю повноту відповідальності за якість і вчасність виконання покладених дійсним Положенням задач і функцій несе начальник лабораторії.

7.2. Міра відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у лабораторії наукової організації праці і виробництва керівником лабораторії, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, лабораторії кадрів, експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(комерційним  директором, заступником генерального директора, генеральним директором та ін.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій та ін.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00