Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про головну бухгалтерію

Положення про головну бухгалтерію

Положення про головну бухгалтерію

  1. 1. Загальні положення головної бухгалтерії

1.1. Головна бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Головна бухгалтерія створюється і ліквідується наказом директора підприємства одночасно з чи створенням ліквідацією підприємства.

1.3. Головна бухгалтерія підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво головної бухгалтерії:

1.4.1. Головну бухгалтерію очолює головний бухгалтер, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Головний бухгалтер має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) головним бухгалтером.

1.4.4. На час відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустка, хвороба і т.п.) керівництво головною бухгалтерією здійснює його заступник, а при відсутності останнього - інша посадова особа, про що з'являється наказ по підприємству.

1.4.5. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у головній бухгалтерії, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням головного бухгалтера.

  1. 2. Структура головної бухгалтерії

2.1. Склад і штатну кількість головної бухгалтерії затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням головного бухгалтера і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Головний бухгалтер розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності.

Формування облікової політики відповідно до законодавства про бухгалтерський облік, виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

Робота по підготовці і прийняттю робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми.

Розробка форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності.

Забезпечення порядку проведення інвентаризацій.

Забезпечення дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.

Організація бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві й у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю.

Формування і своєчасне надання повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майнове положення, прибутки й витрати.

Розробка і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.

Облік майна, зобов'язань і господарських операцій, надходжень  основних коштів, товарно-матеріальних цінностей.

Своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних коштів, товарно-матеріальних цінностей і коштів.

Облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

Своєчасне і правильне оформлення документів.

Складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконуваних робіт (послуг),

Забезпечення розрахунків по заробітній платні.

Правильне нарахування і перерахування податків і зборів у державний, регіональний і місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капіталовкладень.

Погашення у встановлений термін заборгованостей банкам по позиках.

Відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.

Вживання заходів по накопиченню коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Взаємодія з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами.

Складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, надання їх у встановленому порядку у відповідні органи.

3.2

Контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженістю власності підприємства.

Контроль за проведенням господарських операцій.

Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і невиробничих витрат.

Вживання заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

Участь в оформленні матеріалів по нестачах і розкраданнях коштів і товарно-матеріальних цінностей, передача в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.

Забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереженості бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.

Розробка і впровадження раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.

Перевірка організації бухгалтерського обліку і звітності у виробничих (структурних) підрозділах підприємства (проведення документальних ревізій).

Контроль головним бухгалтером:

Дотримання встановлених правил оформлення прийому і відпуску товарно-матеріальних цінностей.

Правильності витрати фонду заробітної платні, встановлення посадових окладів, суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни.

Дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань.

Стягнення у встановлений термін дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни.

Законності списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості й інших утрат.

Розгляд і підписання головним бухгалтером документів, які служать  підставою для прийому і видачі коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитних і розрахункових зобов'язань.

Розгляд і візування головним бухгалтером угод, що укладаються підприємством на одержання чи відпуск товарно-матеріальних цінностей і на виконання робіт і послуг, а також наказів і розпоряджень про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати, положень про преміювання.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

Закон від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік".

Положення по бухгалтерському обліку.

Інші нормативно-правові документи про бухгалтерський облік.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія головної бухгалтерії з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, головна бухгалтерія взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З планово-економічним відділом

- планів виробництва продукції на місяць, квартал рік у цілому по підприємству і по окремих структурних підрозділах; проектів оптових і роздрібних цін на продукцію (тарифів на роботи і послуги); звітів про виконання планів структурними підрозділами і підприємством у цілому;

- даних, необхідних для економічного планування, прогнозування й аналізу; балансу й оперативних зведених звітів про прибутки і витрати коштів, про використання бюджету; розрахунків заробітної платні; попередніх розрахунків амортизаційних відрахувань; даних обліку майна, зобов'язань і господарських операцій, що надходять, основних коштів, товарно-матеріальних цінностей.

5.2

З виробничими і технічними підрозділами (цехами, відділами головного технолога, головного механіка, ін.)

звітів про виконання планів; звітів про рух основних матеріалів; актів на передачу устаткування в експлуатацію; розрахунків про витрату матеріалів на одиницю продукції; наказів, розпоряджень, актів і інших документів, необхідних для бухгалтерського обліку; договорів; кошторисів;

5.3

З відділом контролю якості

- актів відбраковування продукції; висновків про винність відповідальних осіб; висновків на прийняті рекламації; розрахунків витрат на усунення браку;

відомостей про результати обліку втрат від браку; відомостей про стягнення з винних;

5.4

З відділом збуту

- товарно-супровідної документації; звітів про відвантажений контрагентам продукції; відомостей про стан запасів продукції на складах готової продукції; рахунків, виставлених контрагентам за відвантажену продукцію; даних про повернення продукції контрагентами; інформації про витрати на відвантаження продукції; копій претензій і рекламацій, пред'явлених підприємству; відомостей про псування, ушкодження, втрату продукції; актів про списання продукції;

даних про рух продукції; норм запасів продукції на складах; норм природного збитку; підсумків інвентаризації продукції;

5.5

З відділом матеріально-технічного постачання

- товарно-супровідної документації; звітів про відвантажені контрагентами матеріально-технічні ресурси; відомостей про стан запасів на складі сировини і матеріалів; звітів про витрати на придбання матеріально-технічних ресурсів;

- затверджених кошторисів витрат на придбання матеріально-технічних ресурсів; підсумків інвентаризацій матеріально-технічних ресурсів; звітних даних про рух сировини і матеріалів, про їхні залишки на кінець звітного періоду;

5.6

З відділом маркетингу

- звітів про витрати на маркетингові дослідження; розрахунків витрат на обслуговування продукції після продажу; відомостей про ціни на матеріально-технічні засоби у постачальників, тарифи на послуги по перевезенню, проведенню рекламних заходів;

бухгалтерських даних про обіг, реалізацію, запаси продукції; підсумків інвентаризацій матеріально-технічних ресурсів; нормативів на представницькі, відряджувальні й рекламні витрати;

5.7

З відділом організації й оплати праці

- даних про використання фондів оплати праці і фондів матеріального заохочення; положень про преміювання; норм праці; розрахунків трудомісткості продукції;

- відомостей про фактично нараховану заробітну платню по підприємству і по підрозділах; затверджених фондів оплати праці і фондів матеріального заохочення; відомостей про додаткові виплати; рекомендацій з оформлення витрати фондів оплати праці;

5.8

Головна бухгалтерія погоджує з керівниками структурних підрозділів підприємства, а також з відділом організації й оплати праці питання призначення, звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб (касирів, завідувачів складами й інших).

5.9

Головна бухгалтерія надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю і звітності.

  1. Права головної бухгалтерії

Головна бухгалтерія має право:

6.1.1. Вимагати від усіх підрозділів підприємства дотримання порядку оформлення операцій і надання необхідних документів і відомостей.

6.1.2. Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства й окремих фахівців уживання заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання коштів підприємства, забезпечення збереженості власності підприємства, забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку і контроль - зокрема:

- перегляду завищених і застарілих норм витрати сировини, матеріалів, витрат праці й інших норм;

- поліпшення складського і ваговимірювального господарства, належної організації прийому і збереження сировини, матеріалів і інших цінностей, підвищення обґрунтованості відпуску цих цінностей для потреб виробництва, обслуговування й управління;

- проведення заходів щодо поліпшення контролю за правильністю застосування норм і нормативів, організації правильного первинного обліку вироблення продукції і рухи деталей і напівфабрикатів, організації кількісного обліку використання сировини і матеріалів у цехах, на виробничих ділянках;

6.1.3. Перевіряти в структурних підрозділах підприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, збереження і витрати коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей.

6.1.4. Вносити пропозиції керівництву підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства за результатами перевірок.

6.1.5. Не приймати до виконання й оформлення документи по операціях, що суперечать законодавству і встановленому порядку прийому, збереження і витрати коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей, а також без відповідного розпорядження директора підприємства і начальника юридичного відділу.

6.1.6. Вести листування з питань бухгалтерського обліку і звітності, а також інших питань, що входять у компетенцію головної бухгалтерії і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.1.7. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відноситься до компетенції головної бухгалтерії, у взаєминах з податковими, фінансовими органами, органами державних позабюджетних фондів, банками, кредитними установами, іншими державними і муніципальними організаціями, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

6.1.8. За узгодженням з директором чи підприємства заступником директора підприємства з комерційних питань залучати експертів і фахівців в області бухгалтерського обліку для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

6.2. Головний бухгалтер також має право:

6.2.1. У випадку виявлення незаконних дій посадових осіб (приписок, використання коштів не по призначенню та інших порушень і зловживань) доповідати про них директору підприємства для вживання заходів.

6.2.2. Вносити пропозиції у відділ кадрів і керівництву підприємства про переміщення працівників головної бухгалтерії, їх заохочення за успішну роботу, а також пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну.

6.2.3. Давати згоду чи відмовляти в ній з питань призначення, звільнення і переміщення працівників головної бухгалтерії.

6.3. Вимоги головної бухгалтерії щодо порядку оформлення операцій і надання в бухгалтерію необхідних документів і відомостей є обов'язковими для всіх підрозділів підприємства.

  1. Відповідальність головної бухгалтерії

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій головної бухгалтерії несе головний бухгалтер.

7.2. На головного бухгалтера покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Неправильного ведення бухгалтерського обліку, що призвело до занедбаності у бухгалтерському обліку і перекручувань в бухгалтерській звітності.

7.2.2. Прийняття до виконання й оформлення документів по операціях, що суперечать встановленому порядку прийому, оприбуткування, збереження і витрати коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей.

7.2.3. Несвоєчасної і неправильної вивірки операцій по розрахунковому й іншому рахунках у банках, розрахунках з дебіторами і кредиторами.

7.2.4. Порушення порядку списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості й інших утрат.

7.2.5. Несвоєчасного проведення в структурних підрозділах підприємства перевірок і документальних ревізій.

7.2.6. Складання недостовірної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії.

7.2.8. Інших порушень положень і інструкцій з організації бухгалтерського обліку.

7.3. Головний бухгалтер несе нарівні з директором підприємства відповідальність:

7.3.1. За порушення правил і положень, що регламентують фінансово-господарську діяльність.

7.3.2. За порушення термінів надання квартальних і річних бухгалтерських звітів і балансів відповідним органам.

7.4. Відповідальність співробітників головної бухгалтерії встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у головній бухгалтерії керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00