Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ управління персоналом

Положення про відділ управління персоналом

Положення про відділ управління персоналом

 1. Загальні положення відділу управління персоналом

.1.    Відділ  управління персоналом є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює заступник директора з  управління персоналом, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2.      Заступник директора з управління персоналом керує начальниками відділів, що входять до складу відділу управління персоналом.

1.4.3.      Обов'язки начальників відділів визначаються (розподіляються) заступником директора з управління персоналом.

1.4.4.      Начальники відділів та інші працівники відділі, що входять до складу відділу управління персоналом, призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням заступника директора з управління персоналом.

 1. Структура відділу управління персоналом

2.1. Склад і штатну кількість відділу управління персоналом затверджує директор підприємства виходячи з умов та особливостей діяльності підприємства за наданням заступника директора з управління персоналом і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом підприємства й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Заступник директора з управління персоналом розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції відділу управління персоналом

Задача

Функції

3.1

Розробка, впровадження і контроль виконання кадрової політики і стратегії підприємства.

Визначення і написання оргструктури підприємства відповідно до задач розвитку.

Створення і впровадження нормативної бази, що регламентує діяльність підприємства (Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про відділи, Посадові інструкції тощо)

Контроль дотримання положень нормативної документації.

Вчасна корекція окремих положень нормативної документації відповідно до змін, що відбуваються в діяльності підприємства.

Надання консалтингових послуг керівникам відділів та інших структурних підрозділів підприємства з управління персоналом, розв'язання конфліктних ситуацій тощо.

3.2

Створення системи підбору, адаптації та соціалізації співробітників підприємства.

Розробка й удосконалення правил, норм і вимог, що регламентують процеси виникнення, підбору і закриття вакансій підприємства.

Здійснення підбору персоналу відповідно до штатного розкладу і виробничих задача підприємства.

Оптимізація штатного розкладу підприємства і планування потреб у персоналі.

Розробка системи адаптації співробітників підприємства, відстеження термінів і результатів проходження випробувального терміну.

3.3

Розробка, впровадження і контроль корпоративної системи навчання, атестації і формування кадрового резерву.

Розробка правил і нормативних документів, що регламентують системи навчання, атестації і формування кадрового резерву.

Вчасне виявлення потреб у навчанні і можливостей його підприємства.

Створення і ведення бази з обліку проходження навчання, атестації, з метою виявлення потенційних співробітників і формування системи мотивації і стимулювання співробітників підприємства.

Організація і проведення процедури атестації співробітників, аналіз отриманих даних і розробка рекомендацій керівникам підрозділів.

3.4

Формування, підтримка і розвиток корпоративної культури підприємства.

Участь спільно з відділом реклами і відділом маркетингу в розробці і підтримці корпоративного фірмового стилю.

Розробка і впровадження положень, що регламентують правила поведінки, комунікацій, взаємин тощо на підприємстві.

Розробка, впровадження і контроль системи соціальних гарантій, спрямованих на утримання ключових співробітників підприємства і створення репутації кращого роботодавця.

Проведення моніторингу психологічного мікроклімату в колективі та вчасне вживання заходів з усунення негативних тенденцій.

Участь підприємства у корпоративних заходах.

3.5

Поточне і перспективне планування потреби підприємства в робочій силі.

Підготовка прогнозів потреби в персоналі відповідно до планів і динаміки розвитку підприємства, виявлення професійно-кваліфікаційних вимог до здібностей співробітників, аналізу плинності кадрів.

Визначення поточної потреби в кадрах на основі вивчення й аналізу бізнес-процесів на підприємстві, оргструктури, якісних і кількісних змін складу персоналу тощо.

Розробка штатних розкладів і вчасне відображення в них змін, що відбуваються на підприємстві.

Створення резерву кадрів для висування на керівні посади.

3.6

Визначення ефективності роботи персоналу.

Вивчення й оцінка професійних, ділових і моральних якостей співробітників у процесі їхньої трудової діяльності.

Участь разом із керівниками підрозділів підприємства у процесі розміщення кадрів за результатами атестації персоналу

Оперативний контроль разом з керівниками підрозділів за роботою персоналу: табельний облік (запізнення, відсутність без поважної причини тощо), дотримання трудової дисципліни

Розробка і проведення заходів щодо поліпшення використання робочого часу, зниження плинності кадрів, створення сприятливих умов праці, удосконалення системи керування персоналом.

Надання методичної і консультаційної допомоги керівникам підрозділів щодо розробки і впровадження систем матеріального і морального стимулювання співробітників відповідних підрозділів.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про відділ управління персоналом, Посадові інструкції, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу управління персоналом з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав відділ управління персоналом взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом реклами і маркетингу:

інформації про плановане навчання, тематику і терміни його проведення, заявок  на підбір персоналу  згідно зі штатним розкладом відділу, інформації про результати проходження випробувального  терміну, пропозицій щодо формування і розвитку корпоративної культури в організації.

плану організації проведення навчання, списків співробітників, що направляються на навчання, пропозицій щодо формування корпоративного стилю.

5.2

З відділом закупівель:

заявок на підбір персоналу згідно зі штатним розкладом відділу, інформації про результати проходження випробувального терміну, пропозицій щодо формування і розвитку корпоративної культури в організації.

кандидатів на вакансії згідно зі штатним розкладом відділу, програми адаптації нових співробітників

5.3

З відділом роздрібної торгівлі:

заявок на підбір персоналу згідно зі штатним розкладом відділу, інформації про результати проходження випробувального терміну, пропозиції щодо організації навчання, мотивації персоналу, формування і розвитку корпоративної культури в організації

кандидатів на вакансії, згідно зі штатним розкладом відділу, програми адаптації нових співробітників

5.4

З відділом з роботи з корпоративними клієнтами:

заявок на підбір персоналу  згідно зі штатним розкладом відділу, інформації щодо результатів проходження випробувального терміну, пропозиції щодо організації навчання, мотивації персоналу, формування і розвитку корпоративної культури в організації.

кандидатів на вакансії згідно зі штатним розкладом відділу, програми адаптації нових співробітників

5.5

З бухгалтерією:

заявок на підбір персоналу, згідно зі штатним розкладом відділу, інформації щодо результатів проходження випробувального терміну, пропозиції щодо мотивації персоналу, формуванню і розвитку корпоративної культури в організації.

відомостей про співробітників, кандидатів на вакансії  згідно зі штатним розкладом відділу, програми адаптації нових співробітників.

5.6

З відділом обліку й аналітики:

заявок на підбір персоналу  згідно зі штатним розписом відділу, інформації щодо результатів проходження випробувального терміну, пропозиції щодо організації навчання, мотивації персоналу, формування і розвитку корпоративної культури в організації.

Відомості про  співробітників, кадровий склад, кандидатів на вакансії  згідно зі штатним розкладом відділу, програми адаптації нових співробітників.

5.7

З юристом:

типових форм  угод, кадрової документації, консультацій з питань трудового законодавства України.

запит на юридичну експертизу розроблених форм і документації

 1. Права відділу управління персоналом

Відділ управління персоналом має право:

6.1. Вимагати від підрозділів підприємства надання матеріалів, необхідних для здійснення роботи, що входить у компетенцію відділу управління персоналом.

6.2. Контролювати дотримання підрозділами організації Правил внутрішнього трудового розпорядку та ін. нормативних документів і надавати керівництву підприємства пропозиції щодо накладання стягнень на працівників, що припустили порушення встановлених вимог.

6.3. Представляти підприємство у вищих, консалтингових та інших організаціях з питань підбору персоналу, публікації оголошень про вакансії в ЗМІ та ін. інформаційних джерелах, вести відповідне листування.

6.4. Вказівки дійсного підрозділу в межах функцій, передбачених дійсним Положенням, є обов'язковими до керівництва і виконання структурними підрозділами підприємства.

 1. Відповідальність відділу управління персоналом

7.1. Відповідальність за якість і вчасність виконання функцій відділу несе заступник директора з управління персоналом.

7.2. На заступника директора з управління персоналом покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства у процесі керівництва.

7.2.2. Укладання, затвердження і надання  достовірної інформації.

7.2.3. Вчасне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність працівників відділу управління персоналом встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі управління персоналом керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(експертної комісії з Положень і посадових інструкцій та ін.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( заступником генерального директора, генеральним директором та ін.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00