Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ технічної підготовки виробництва

Положення про відділ технічної підготовки виробництва

Положення про відділ технічної підготовки виробництва

  1. 1. Загальні положення відділу технічної підготовки виробництва

1.1. Відділ технічної підготовки виробництва є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу технічної підготовки виробництва, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

1.4.2 Начальник відділу технічної підготовки виробництва має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу технічної підготовки виробництва.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі відділу технічної підготовки виробництва, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням технічного директора і за узгодженням з начальником відділу технічної підготовки виробництва.

  1. 2. Структура відділу технічної підготовки виробництва

2.1. Склад і штатну кількість відділу технічної підготовки виробництва затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і начальника відділу технічної підготовки виробництва і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу технічної підготовки виробництва розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Якісна і своєчасна підготовка підприємства до виробництва нової продукції.

Зіставлення пропозицій відділу маркетингу по виробництву нової продукції і технічних можливостей підприємства.

Визначення технічної політики і напрямку технічного розвитку підприємства.

Визначення шляхів реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва.

Виявлення рівня спеціалізації і диверсифікованості виробництва на перспективу.

Забезпечення необхідного рівня технічної підготовки виробництва.

Створення безпечних умов праці і підвищення технічної культури виробництва.

Розробка заходів (при плануванні виробництва) по запобіганню шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливому використанню природних ресурсів.

Скорочення витрат (матеріальних, фінансових, трудових).

Раціональне використання виробничих ресурсів.

3.2

Використання сучасних технологій.

Підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці.

Оперативний розрахунок по потужностях підприємства в цілому і по  окремих виробничих лініях.

Аналіз потреб підприємства у відкритті нового виробництва.

Розробка і керівництво при проведенні заходів щодо реконструкції і модернізації виробництва.

Контроль за дотриманням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, правил і норм  охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог природоохоронних, санітарних норм.

Підготовка матеріалів для економічного обґрунтування необхідності відновлення виробництва.

Складання заявок відповідним структурним підрозділам підприємства на видаткові матеріали і господарський інвентар.

Координація діяльності між структурними підрозділами відділу.

Методичне керівництво в заповненні паспорта підприємства.

Узгодження на розміщення устаткування.

3.3

Економія коштів підприємства за рахунок ефективного планування і підготовки підприємства до виробництва.

Проведення організаційно-технічних заходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі своєї тематики.

Забезпечення ефективності проектних рішень.

Вивчення іноземного та вітчизняного досвіду по технічній підготовці виробництва.

Організація консультацій за рішенням окремих профілактичних питань.

Організація взаємодії з науково-дослідними інститутами, організаціями.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу технічної підготовки виробництва з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ технічної підготовки виробництва взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом головного технолога

- заявок на устаткування;

- пропозицій по раціональному розміщенню устаткування;

- ...

- планів розміщення нового обладнання;

- пропозицій по зміні потужностей виробництва на окремих ділянках;

5.2

З відділом головного конструктора

- креслень виробів;

- технічної документації на узгодження;

- специфікацій деталей;

- технічних умов;

- інформації про дотримання конструкторської дисципліни;

- іншої технічної документації, необхідної для визначення технічної політики підприємства;

- узгодження окремих профілактичних операцій;

- пропозицій по технологічних питаннях;

- вказівок по жорсткості конструкторської дисципліни на окремих ділянках виробництва;

- ...

5.3

З виробничо-диспетчерським відділом

- інформації про обсяги виробництва;

- ...

- графіків виконання робіт з технічної підготовки виробництва;

- планів випуску нової продукції;

5.4

З цехами основного виробництва

- звітів про установку нового обладнання;

- пропозицій по удосконаленню технології виробництва;

- вказівок про внесення змін у технологію виробництва;

- креслень, специфікацій;

- ...

5.5

З відділом стандартизації

- стандартів;

- інструкцій;

- технічних умов;

- висновків по технічній документації щодо дотримання діючого законодавства про стандартизацію;

- планів робіт зі стандартизації, нормалізації, уніфікації;

- інформації про переведення підприємства на нові стандарти;

- повідомлень про зміни і доповнення стандартів і ТУ;

- документації по обслуговуванню і ремонту устаткування;

- пропозицій по проведенню робіт зі стандартизації;

- пропозицій по переведення  підприємства на нові стандарти;

- інформації про порушення стандартів і технічних умов;

- ...

5.6

З відділом контролю якості

- вказівок ОКК про внесення технологічних змін у надані технологічні проекти виробництва нової продукції;

- узагальненого аналізу якості дослідних зразків продукції;

- консультацій по поліпшенню якості продукції;

- технологічної документації для контролю;

- звітів про виконання вказівок ОКК;

- ...

5.7

З відділом патентної і винахідницької роботи

- заявок на експертну оцінку раціоналізаторських пропозицій і винаходів (про доцільність їхнього впровадження);

- планів по впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- ...

- висновків по раціоналізаторських пропозиціях і винаходах;

- допомоги в технологічному вирішенні окремих питань;

- допомоги у виконанні креслень, виготовленні моделей;

- можливості дослідної перевірки винаходів;

5.8

З відділом охорони праці

- інформації про вимоги законодавства про охорону праці;

- висновків за планами розміщення устаткування, необхідного для виробництва, нових видів продукції;

- висновків про відповідність вимогам охорони праці і техніки безпеки проектів устаткування нових робочих місць;

- інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

- заявок на висновки за планами розміщення устаткування щодо виконання правил техніки безпеки;

- проектів устаткування нових робочих місць;

- ...

5.9

З відділом технічної інформації

- технічної документації з окремих питань;

- технічної літератури;

- заявок на копії технічної документації відділу;

- консультацій по суміжних проблемах;

- ...

- копій технічної документації відділу;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, копіювання і розсилання документації;

- заявок на технічну літературу;

5.10

З відділом матеріально-технічного постачання

- консультацій по матеріально-технічних ресурсах;

- узгодження технологічних умов використання спеціальних видаткових матеріалів;

- ...

- норм витрати матеріально-технічних ресурсів для планування обсягів постачань;

- ...

5.11

З відділом організації й оплати праці

- консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- затверджених розрахунків трудомісткості продукції;

- проекту штатного розкладу;

- розрахунків трудомісткості продукції;

- пропозицій по найбільш раціональному розміщенню робітників на новому обладнанні;

5.12

З планово-економічним відділом з питань:

12.1. Одержання:

- планів виробництва продукції по номенклатурі;

- затверджених змін номенклатури;

- узгоджених термінів випуску нових виробів;

- планів впровадження нових технологій виробництва, нових видів продукції;

- відомостей, необхідних для визначення економічної ефективності виробництва нових виробів;

- інших матеріалів по запитах планово-економічного відділу;

  1. Права відділу технічної підготовки виробництва

6.1. Відділ технічної підготовки виробництва має право:

6.1.1. Давати вказівки керівникам технічних підрозділів підприємства по підготовці до виробництва нової продукції.

6.1.2. Брати участь у загальному плануванні діяльності підприємства.

6.1.3. Вимагати від керівників технічних і виробничих підрозділів:

- дотримання проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, правил і норм по охороні праці і техніку безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог природоохоронних, санітарних норм;

- надання відомостей, необхідних для роботи відділу;

6.1.4. Доручати окремим структурним підрозділам підприємства проведення робіт з технічної підготовки підприємства до виробництва нової продукції.

6.1.5. Укладати з науково-дослідними, проектними (конструкторськими і технологічними) організаціями договори на розробку:

- нової техніки і технології виробництва;

- проектів реконструкції підприємства і модернізації устаткування;

- автоматизованих систем управління виробництвом;

6.2. Начальник відділу технічної підготовки виробництва також має право:

6.2.1. Надавати керівництву підприємства пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися, і про накладення стягнень на працівників, що порушують виробничу і трудову дисципліну.

  1. Відповідальність відділу технічної підготовки виробництва

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділу несе начальник відділу технічної підготовки виробництва.

7.2. На начальника відділу технічної підготовки виробництва покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про технологію обслуговування устаткування.

7.2.3. Своєчасне і якісне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність працівників відділу технічної підготовки виробництва встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі технічної підготовки виробництва керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00