Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ технічної інформації

Положення про відділ технічної інформації

Положення про відділ технічної інформації

 1. 1. Загальні положення відділу технічної інформації

1.1. Відділ технічної інформації є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу технічної інформації:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу технічної інформації, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

1.4.2 Начальник відділу технічної інформації має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу технічної інформації.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу технічної інформації, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу технічної інформації.

 1. 2. Структура відділу технічної інформації

2.1  Структуру і штатну кількість відділу технічної інформації затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і начальника відділу технічної інформації і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Керівник відділу технічної інформації розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. 3. Задачі і функції відділу технічної інформації

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення всіх керівників структурних підрозділів підприємства необхідною інформацією для прийняття рішень

Розсилання технічної інформації за заявками.

Виявлення потреби підприємства в технічній інформації.

Проведення рекламно-інформаційних акцій.

Проведення маркетингу інформаційного ринку.

Складання звіту про діяльність відділу.

Участь у підготовці виставок.

Організація, систематизація, прийом, облік, класифікація і реєстрація технічної інформації, що надходить.

Економічне обґрунтування необхідності відновлення устаткування відділу

3.2

Забезпечення структурних підрозділів технічною документацією

Копіювання технічної інформації.

Методичний посібник зі складання технічної документації.

Резензування наукових праць, нормативних документів і науково-методичних розробок по профільних напрямках

3.3

Забезпечення умов збереження і пошуку технічної інформації

Збереження технічної інформації.

Пошук і фільтрація технічної інформації.

Підбір матеріалів для державних архівів.

Виконання палітурних та оформлювальних робіт.

Підвищення якості інформації.

3.4

Організація обміну технічною інформацією між структурними підрозділами підприємства і сторонніми організаціями.

Випуск інформаційних бюлетенів.

Складання заявок на устаткування відділу.

Організація консультацій за рішенням окремих технічних питань.

Створення каналів зовнішньої і внутрішньої інформації.

Координація діяльності між структурними підрозділами відділу.

Комерційне поширення інформації за межами підприємства (за переліком, затвердженим  керівником підприємства).

Організація взаємодії з науково-дослідними інститутами, організаціями.

 1. 4. Регламентуючі документи

4.1                  Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2                  Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу технічної інформації з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ технічної інформації взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З усіма технічними і виробничими підрозділами

копій технічної документації;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, копіювання і розсилання технічної документації;

- заявок на відвідування симпозіумів, конференцій;

- звітів про наукові відрядження;

- заявок на технічну літературу;

- заявок на пошук науково-технічної документації

технічної документації з окремих питань;

- технічної літератури;

- запрошень на семінари, лекції, конференції;

- бюлетенів по нових та очікуваних надходженнях літератури;

- заявок на копії й оригінали технічної документації;

- оглядів світової наукової діяльності;

- консультацій по суміжних проблемах;

- вказівок про заповнення технічної документації для архіву;

- замовленої технічної документації;

- консультацій по заповненню технічної документації для архіву;

5.2

З відділом організації й оплати праці

консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

проектів штатного розкладу;

5.3

З господарським відділом

оргтехніки, устаткування, канцелярського приладдя, бланків документів;

ремонту оргтехніки, копіювально-розмножувального устаткування, ін.;

 1. Права відділу технічної інформації

Відділ технічної інформації має право:

6.1. Вимагати від структурних підрозділів передачі встановленої технічної документації на збереження.

6.2. Розробляти і випускати інструкції з оформлення технічної інформації для архіву

6.2.1. Вимагати від керівників усіх структурних підрозділів:

6.2.1. якісного виконання і своєчасного заповнення технічної документації, інформаційних карт;

6.2.3. Надання оригіналів технічної документації для копіювання.

6.2.4. Не приймати на збереження не оформлену у встановленому порядку технічну інформацію.

6.2.5. Контролювати використання технічної інформації в підрозділах підприємства.

6.2.6. Брати участь у прийнятті технічної документації сторонніх підприємств.

6.2.7. Виконувати договірні роботи в межах своєї компетенції.

6.2.8. Проводити наради з питань технічної інформації на підприємстві і брати участь у конференціях і семінарах з питань технічної інформації.

 1. 7. Відповідальність відділу технічної інформації

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділом технічної інформації несе начальник.

7.2. На начальника відділу технічної інформації покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про стан справ у відділі.

7.2.3. Забезпечення керівництва підприємства інформацією з питань роботи відділу технічної інформації.

7.2.4. Забезпечення збереженості технічної документації.

7.2.5. Використання співробітниками відділу технічної інформації, що є комерційною таємницею, тільки в службових цілях.

7.2.6. Дотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

7.2.7. Своєчасне і якісне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність співробітників відділу технічної інформації встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі технічної інформації керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, 140ініціали)

00.00.00