Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ стандартизації

Положення про відділ стандартизації

Положення про відділ стандартизації

  1. 1. Загальні положення відділу стандартизації

1.1. Відділ стандартизації є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу стандартизації:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу стандартизації, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

1.4.2 Начальник відділу стандартизації має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу стандартизації.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу стандартизації, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу стандартизації.

  1. 2. Структура відділу стандартизації

2.1. Структуру і штатну кількість відділу стандартизації затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і начальника відділу стандартизації і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу стандартизації розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції відділу стандартизації

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення єдності застосовував-них на підприємстві стандартів.

Проведення експертизи проектів виробів по оцінці рівня їхньої стандартизації й уніфікації.

Перегляд  чи скасування застарілих документів по стандартизації.

Контроль за виготовленням і  випробуванням дослідних зразків стандартизованих і уніфікованих виробів, деталей.

Контроль за виконанням підрозділами підприємства завдань по стандартизації і підготовці до проведення сертифікації продукції і послуг.

Оцінка проектів і нормативно-технічної документації сторонніх організацій.

Забезпечення підрозділів підприємства документацією по стандартизації і сертифікації, інформацією про наявність стандартів,  їхню зміну й анулювання.

3.2

Впрова-дження еталонів і державних стандартних зразків, технічних умов, інструкцій.

Розробка нових і перегляд діючих стандартів, технічних умов і інших документів по стандартизації і сертифікації.

Упровадження нових прогресивних стандартів на продукцію, що випускається, і розроблювані на підприємстві проекти.

Вивчення й аналіз технічного рівня продукції, що випускається підприємством, і результатів експлуатації стандартизованих і уніфікованих деталей і окремих елементів.

Упровадження прогресивних форм, методів і систем стандартизації.

3.3

Організа-ція робіт із сертифікації.

Систематичні перевірки застосовуваних на підприємстві стандартів, технічних умов і інших документів по стандартизації і сертифікації.

Підготовка матеріалів для визначення економічної ефективності заходів щодо стандартизації і сертифікації, по впровадженню на підприємстві затверджених стандартів, технічних умов і інших документів по стандартизації і сертифікації.

Розробка і проведення заходів щодо підготовки продукції до державної атестації і сертифікації.

Проведення консультацій для фахівців підприємства з питань стандартизації і сертифікації.

Ведення обліку і звітності по стандартизації на підприємстві.

3.4

Підвищення якості і конкуренто-здатності продукції і послуг методами стандартизації.

Планування робіт зі стандартизації й уніфікації.

Складання технічних завдань на підготовку проектів стандартів, заявок на проведення сертифікації.

Участь у дослідно-конструкторських і експериментальних роботах, необхідних для розробки стандартів.

Облік і аналіз стандартів і застосування стандартизованих і уніфікованих деталей і окремих елементів.

Аналіз і вивчення вітчизняного та іноземного досвіду в області стандартизації і сертифікації.

3.5

Нормалізаційний контроль за технічною документа-цією на підприємстві.

Участь у підготовці пропозицій про необхідність змін затверджуваних на підприємстві стандартів і технічних умов, змін у технічній документації.

Надання необхідної методичної допомоги структурним підрозділам по розробці і застосуванню стандартів, технічних умов і інших документів по стандартизації і сертифікації.

Контроль за правильністю ведення бібліотеки стандартів, збереження контрольних екземплярів документів по стандартизації, своєчасністю внесення змін у стандарти і вилучення скасованої документації.

  1. 4. Регламентуючі документи

4.1  Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу стандартизації з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ стандартизації взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом головного конструктора і відділом головного технолога

креслень виробів;

- технічної документації на узгодження;

- специфікацій деталей;

- проектів нових технологій виробництва продукції;

- звітів по підготовці виробництва до переходу на нові стандарти;

- іншої технічної документації по запиту відділу стандартизації

діючих державних і галузевих стандартів;

- висновків по кресленнях, інструкціям;

- проектів стандартів, технічних умов для розгляду і наукового редагування технічними фахівцями;

- проектів планів про переведення підприємства на нові стандарти;

- консультацій з питань стандартизації;

5.2

З відділом контролю якості

пропозицій і зауважень по наданій документації;

- інформації про порушення стандартів і технічних умов

стандартів;

- інструкцій;

- технічних умов;

- іншої технічної документації по визначенню якості продукції

5.3

З цехами основного виробництва

звітів про дотримання вимог стандартів і технічних умов

указівок про застосування стандартів;

- консультацій по застосуванню стандартів;

5.4

З виробничою лабораторією

документації виробничої лабораторії;

- пропозицій по проведенню робіт зі стандартизації;

- пропозицій по переведення підприємства на нові стандарти;

- інформації про порушення стандартів і технічних умов

стандартів;

- інструкцій;

- технічних умов;

- висновків по технічній документації щодо дотримання діючого законодавства про стандартизацію;

- планів робіт зі стандартизації, нормалізації, уніфікації;

- інформації про переведення  підприємства на нові стандарти;

- повідомлень про зміни і доповнення стандартів і ТУ

5.5

З відділом технічної інформації

технічної документації з окремих питань;

- технічної літератури;

- заявок на копії технічної документації відділу стандартизації;

- консультацій по суміжних проблемах;

копій технічної документації відділу стандартизації;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, копіювання і розсилання документації;

- заявок на технічну літературу;

5.6

З відділом маркетингу

номенклатури обов'язкових показників продукції;

- інформації про ринок збуту;

- інформації про конкурентну продукцію;

- досліджень споживчого попиту, прогнозів його розвитку

даних про відповідність продукції стандартам і технічним умовам;

- результатів сертифікації продукції;

- основних показників якості продукції;

  1. Права відділу стандартизації

Відділ стандартизації має право:

6.1. Давати вказівки структурним підрозділам по дотриманню вимог стандартизації.

6.2. Вимагати й одержувати від структурних підрозділів підприємства матеріали, необхідні для діяльності відділу.

6.3. Вимагати від начальників усіх структурних підрозділів:

6.3.1. Виконання розпоряджень по стандартизації;

6.3.2. Своєчасного надання зведень про порушення вимог стандартів.

6.4. Перевіряти роботу структурних підрозділів підприємства в області стандартизації.

6.5. За узгодженням з директором підприємства залучати експертів і фахівців в області стандартизації для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

6.6. Давати роз'яснення і рекомендації з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.7. Розробляти і випускати інструкції зі стандартизації.

6.8. Проводити наради з питань стандартизації на підприємстві і брати участь у конференціях і семінарах з питань стандартизації.

6.9. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відноситься до компетенції відділу у взаєминах з державними і муніципальними організаціями, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

  1. 7. Відповідальність відділу стандартизації

1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу несе начальник відділу стандартизації.

2. На начальника відділу стандартизації покладається персональна відповідальність у випадку:

2.1. Невідповідності законодавству виданих відділом інструкцій, наказів.

2.2. Випуску стандартизації з порушенням законодавства, що призвело до ускладнення взаємин з контрагентами, зменшенню прибутку підприємства, збитку ділової репутації підприємства, а також залучення підприємства до відповідальності.

2.3. Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва підприємства інформацією з питань роботи відділу стандартизації.

2.4. Несвоєчасного, а також неякісного виконання документів і доручень керівництва підприємства.

2.5. Витоку інформації, що є комерційною таємницею.

2.6. Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

3. Відповідальність співробітників відділу стандартизації встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі стандартизації керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається  обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Начальник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00