Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ роздрібної торгівлі

Положення про відділ роздрібної торгівлі

Положення про відділ роздрібної торгівлі

 1. Загальні положення відділу роздрібної торгівлі

.1.    Відділ роздрібної торгівлі є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює начальник, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2.      Начальник відділу роздрібної торгівлі має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу роздрібної торгівлі.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу роздрібної торгівлі, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу роздрібної торгівлі.

 1. Структура відділу роздрібної торгівлі

2.1. Склад і штатну кількість відділу роздрібної торгівлі затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу роздрібної торгівлі і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник роздрібної торгівлі розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції відділу роздрібної торгівлі

Задача

Функції

3.1

Організація продажу продукції вроздріб.

Прийом продукції , виробленої підприємством, а також придбаної за угодами обміну (бартеру) на склад (у комору), сортування, комплектація.

Реалізація товарів вроздріб (роздрібним покупцям).

Застосування прогресивних форм торгового обслуговування.

Створення умов для правильного вибору товарів покупцями.

Оформлення й одержання ліцензій, відповідних дозволів, інших документів.

Оформлення касових і товарних операцій, а також видача покупцям касових, товарних чеків.

Доведення до відома покупців інформації про товари під час  продажу товарів, а також надання для ознайомлення документів, передбачених законодавством (сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, гігієнічних висновків, ін.).

Забезпечення справності торгового устаткування, контрольно-касових машин, засобів вимірювання, дотримання правил збереження і використання торгового інвентарю.

3.2

Облік реалізованої продукції.

Ведення обліку товарно-матеріальних цінностей і обсягів продажів, підготовка звітів і надання їх директору підприємства.

Складання планів продажів і звітності про їхнє виконання.

Аналіз результатів продажів і якості обслуговування покупців і проведення заходів щодо підвищення якості торгового обслуговування, скорочення термінів витрат і ведення торгових операцій.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу роздрібної торгівлі з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав відділ роздрібної торгівлі взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З головною бухгалтерією

норм природного збитку;

- рекомендацій для бюро бухгалтерського обліку;

- аналізу даних бухгалтерського обліку і звітності;

документації по касових і товарних операціях;

- звітів про обсяги реалізованих відділом товарів;

- відомостей про стан запасів товарів на складі (у коморі) відділу;

- даних про повернення продукції покупцями і документації, що оформляє ці операції;

- відомостей про псування, ушкодження, втрату товарів;

- актів про списання товарів

5.2

З виробничими складами, складами готової продукції відділу збуту

відомостей про запаси продукції;

- товарно-супровідної документації;

- інструкцій зі збереження продукції;

заявок на продукцію;

- звітів про продажі;

- копій претензій до якості продукції, пред'явлених покупцями;

5.3

З відділом маркетингу

відомостей про конкурентне середовище з питань цінової політики, обсягів продажів, конкурентноздатності, швидкості продажів продукції;

- інформації про стан товарного ринку

відомостей про продані товари (обсяги, терміни, категорії покупців, ін.);

- відгуків покупців про продані товари;

 1. Права

Відділ роздрібної торгівлі має право:

6.1. Розробляти пропозиції з питань виробництва продукції на підставі результатів продажів і думок покупців і доводити їх до відома керівництва підприємства, а також виробничих і технічних підрозділів підприємства.

6.2. Не приймати брак, некомплектну продукцію.

6.3. Вимагати й одержувати від усіх структурних підрозділів підприємства відомості, необхідні для виконання покладених на відділ задач.

6.4. Самостійно вести листування з питань реалізації продукції, а також з інших питань, що входять у компетенцію відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.5. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що належать до компетенції відділу, у взаєминах з державними і муніципальними органами, а також суспільними об'єднаннями споживачів.

 1. Відповідальність

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання функцій відділу несе начальник відділу роздрібної торгівлі.

7.2. На начальника відділу роздрібної торгівлі покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Невідповідності законодавству інструкцій, що видаються відділом, наказів, що виписуються, рахунків, порушень правил обліку і звітності.

7.2.2. Складання, затвердження і надання недостовірної звітності і порушення термінів її надання у відповідні підрозділи підприємства.

7.2.3. Незабезпечення збереженості товарно-матеріальних цінностей.

7.2.4. Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва підприємства інформацією з питань роботи відділу роздрібної торгівлі.

7.2.5. Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

7.2.6. Накладання на підприємство державними і муніципальними контрольно-наглядовими органами адміністративних стягнень за порушення торгового законодавства.

7.3. Відповідальність співробітників відділу роздрібної торгівлі встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі роздрібної торгівлі керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з по персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00