Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ психологічної допомоги

Положення про відділ психологічної допомоги

Положення про відділ психологічної допомоги

 1. Загальні положення відділу психологічної допомоги

.1.    Відділ психологічної допомоги є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює начальник, що має вищу професійну (психологічну) освіту і стаж практичної роботи на посаді психолога II категорії не менш _______ років, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2.      Начальник відділу психологічної допомоги має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу психологічної допомоги.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу психологічної допомоги, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальником відділу психологічної допомоги.

 1. Структура відділу психологічної допомоги

2.1. Склад і штатну кількість відділу психологічної допомоги затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу психологічної допомоги і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу психологічної допомоги розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції відділу психологічної допомоги

Задача

Функції

3.1

Надання соціально-психологічної допомоги працівникам підприємства у вирішенні індивідуальних і соціально-психологічних проблем.

Проведення професійно-психологічного тестування працівників, прийнятих на роботу.

Обстеження працівників підприємства із застосуванням стандартизованих психологічних методик.

Збір і аналіз результатів обстежень, створення банку даних психологічної інформації (висновків і рекомендацій психологів).

Розробка і впровадження заходів, необхідних для забезпечення конфіденційності психологічної інформації.

Вивчення й оптимізація психологічного клімату, виявлення прихованих негативних процесів, профілактика конфліктних ситуацій у колективі.

Проведення психологічного консультування.

Профілактична робота з "групою ризику", спрямована на підтримку психологічного здоров'я.

Навчання працівників підприємства методів саморегуляції і релаксації для зняття несприятливого функціонального напруження.

3.2

Консультування керівника підприємства і керівників структурних підрозділів, що займаються кадровою роботою, із соціально-психологічних проблем управління

виробництвом.

Участь у розміщенні кадрів відповідно до індивідуально-психологічних особливостей і професійних якостей працівників.

Участь в атестації працівників підприємства.

Психологічний аналіз професійного росту і видача рекомендацій з формування резерву і ротації кадрів.

Психологічний аналіз управлінської діяльності керівних осіб, вироблення пропозицій і рекомендацій.

Розробка і впровадження заходів для професійної адаптації молодих фахівців.

Участь у формуванні трудових колективів, проектуванні систем організації праці з урахуванням психологічних факторів та ергономічних вимог.

Консультування керівника підприємства і працівників, що займаються кадровими і трудовими питаннями, із соціально-психологічних питань.

Підготовка за запитами посадових осіб психологічних характеристик на конкретних працівників.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу психологічної допомоги з іншими підрозділами

Відділ психологічної допомоги взаємодіє:

Підрозділ

З питань

5.1

З усіма підрозділами

Дослідження соціально-психологічного клімату, проведення індивідуальних і групових психологічних консультацій, розв'язання конфліктних ситуацій, формування трудових колективів, проведення психологічного тестування працівників.

 1. Права відділу психологічної допомоги

Відділ психологічної допомоги має право:

6.1.     Використовувати у своїй діяльності стандартизовані психологічні тексти і методики.

6.2.     Припиняти роботу з особами, що відмовилися брати участь у психологічному тестуванні, обстеженні.

6.3.     Брати участь у науково-практичних семінарах і конференціях, присвячених психологічним проблемам.

6.4.     Уживати заходів по припиненню доступу до психологічної інформації посадовим особам, що допустили порушення конфіденційності інформації.

6.5.     Вносити керівництву підприємства пропозиції з питань своєї діяльності.

6.6.     Здійснювати взаємодія зі структурними підрозділами в межах своєї компетенції.

6.7.     Запитувати й одержувати від підрозділів підприємства документи й інформацію, необхідні для виконання покладених на відділ задач.

 1. Відповідальність відділу психологічної допомоги

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання відділом функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу.

7.2. На начальника відділу психологічної допомоги покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу з виконання задач і функцій, покладених на відділ.

7.2.2. Підбір, розміщення і діяльність співробітників відділу.

7.2.3. Збереженість психологічної інформації про співробітників підприємства.

7.2.4. Вчасне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність співробітників відділу психологічної допомоги встановлюється їхніми посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі психологічної допомоги керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00