Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ підготовки кадрів

Положення про відділ підготовки кадрів

  1. 1. Загальні положення відділу підготовки кадрів

1.1. Відділ підготовки кадрів є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу підготовки кадрів, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу підготовки кадрів має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу підготовки кадрів.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі відділу підготовки кадрів, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу підготовки кадрів.

  1. 2. Структура відділу підготовки кадрів

2.1. Склад і штатну кількість відділу підготовки кадрів затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу підготовки кадрів і за узгодженням з

(відділом підготовки кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу підготовки кадрів розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Навчання працівників, щойно прийнятих на роботу, з метою одержання ними необхідних професійних знань і підготовки їх до самостійної роботи на підприємстві.

Розробка програм підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок працівників підприємства відповідно до цілей і стратегії підприємства, кадрової політики, напрямків і рівня розвитку техніки, технології й організації управління, опанування нових видів продукції (робіт, послуг), наявних ресурсів та інтересів працівників для досягнення і підтримки високої ефективності праці.

Визначення політики підприємства по підготовці кадрів (за допомогою навчання персоналу підприємства в освітніх установах; за допомогою організації навчальних курсів на підприємстві; за допомогою сполучення зазначених форм).

Розробка стратегії розвитку персоналу підприємства, програм професійного розвитку.

Планування підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників на основі:

- аналізу загальної потреби підприємства в кадрах визначеного рівня і профілю підготовки;

- заявок структурних підрозділів;

- результатів атестації;

- ...

Висновок договорів з установами професійного утворення, курсами підвищення кваліфікації, підприємствами по навчанню і стажуванню персоналу.

Направлення працівників на навчання відповідно до укладених угод.

3.2

Підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок працівників підприємства.

Робота з професійної орієнтації молоді й організація профвідбору з використанням наукових методів добору контингенту для навчання масових професій.

Висновок трудових угод з викладачами й інструкторами виробничого навчання.

Розробка заходів щодо підвищення професійної підготовки і педагогічної кваліфікації наставників, викладачів і інструкторів виробничого навчання.

Розробка навчально-тематичних планів, у яких визначаються: тривалість навчання, його зміст; спеціалізація й обсяг вимог, пропонованих до працівників, що навчаються, при вивченні кожного предмета; ін.

Складання розкладів занять, графіків проведення заліків та іспитів, а також інших документів за результатами підготовки кадрів.

Контроль за систематичністю і якістю проведених занять, успішністю учнів, дотриманням термінів навчання, виконанням навчальних планів і програм.

Контроль за ефективним використанням викладачами часу для підготовки до занять (лекцій і практичних занять), якістю їхнього проведення, виконанням розкладу й організацією самостійної роботи слухачів.

Створення системи безупинного навчання всіх категорій працівників підприємства.

Організація виробничої практики студентів і учнів.

Призначення керівників практики, заслуховування звітів практикантів та їхніх наставників про хід практики.

Підведення підсумків практики по її закінченні, складання висновків про готовність практикантів до самостійного виконання своїх професійних обов'язків, про їх ділові і моральні якості.

Видача довідок, посвідчень та інших документів, що підтверджують проходження підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації.

Впровадження в навчальні процеси сучасних форм, методів і технічних засобів  навчання, удосконалення теоретичних знань і педагогічної майстерності викладачів.

Формування системи адаптації молодих фахівців і робітників на виробництві і забезпечення її функціонування (підготовка спеціальних видань та іншої інформації про підприємство, проведення "Днів відкритих дверей", церемоній прийому на роботу і знайомства з новим колективом, ін.).

3.3

Оцінка професійних знань у працівників, що закінчили курси підготовки (пройшли  перекваліфікацію), і вироблення рекомендацій з їхнього використання у подальшій роботі.

Аналіз якісних показників результатів навчання і його ефективності (зміна професійно-кваліфікаційного і посадового складу робітників та службовців, ріст продуктивності праці, заробітної платні і т.д.) і розробка на основі результатів аналізу пропозицій по удосконаленню форм і методів навчання і підвищення кваліфікації.

Вживання заходів по усуненню наявних недоліків з урахуванням побажань працівників підприємства, що проходять навчання.

Формування кваліфікаційної комісії, організація її роботи й участь у проведенні кваліфікаційних іспитів.

Складання документів для розрахунку оплати праці за навчання і керівництво виробничою практикою.

Контроль за дотриманням соціальних гарантій працівників у період проходження навчання (збереження стажу, надання скороченого робочого дня, оплачуваних відпусток і т.д.), створення необхідних умов для навчання без відриву від виробництва.

3.4

Створення навчально-методичної бази й удосконалення наявної.

Оснащення і розвиток матеріальної бази установ професійної освіти  і курсів підвищення кваліфікації, що входять у структуру підприємства (устаткування навчальних приміщень і аудиторій, оснащення устаткуванням, інвентарем, наочним приладдям та ін.).

Впровадження в навчальний процес автоматизованих засобів

навчання і різних типів автоматизованих тренажерних комплексів по новій техніці і нових технологічних процесах.

Підбор кадрів викладачів, майстрів виробничого навчання, наставників молоді й інструкторів з числа фахівців і висококваліфікованих робітників.

Забезпечення правильної витрати коштів на зміст, розвиток і удосконалення навчально-матеріальної бази, придбання матеріалів, на навчання та інші навчальні потреби відповідно до затверджених кошторисів і фінансових планів підприємства, а також складання встановленої звітності по підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу підготовки кадрів з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ підготовки кадрів взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З усіма підрозділами підприємства

- заявок на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів;

- відомостей про трудові показники працівників, що пройшли підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації;

- пропозицій по корегуванню пільг, наданих працівникам, що навчаються;

- ...

- затверджених планів на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників;

- розкладів занять, графіків проведення заліків та іспитів, ін.;

- окремих показників по відвідуваності занять і успішності працівників, що навчаються;

- підсумків заліків, іспитів працівників, що пройшли навчання;

5.2

З відділом організації й оплати праці

- схем посадових окладів, доплат, надбавок до заробітної платні;

- показників по праці і заробітній платні;

- розрахунків потреби в робітниках та службовцях;

- планів проведення занять, відомостей про успішність учнів, термінах навчання;

- результатів підсумкових іспитів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності;

- кваліфікаційних вимог до окремих категорій працівників;

- даних про плинність кадрів;

- списків працівників, що навчаються в середніх спеціальних і вищих освітніх установах;

- нормативів праці;

- планів підготовки і підвищення кваліфікації працівників;

- ...

5.3

З відділом кадрів

- розрахунків потреби в кваліфікованих кадрах по окремих посадах, спеціальностях, професіях;

- відомостей про якісний склад робітників, фахівців і службовців;

- інформації про кандидатів на посади викладачів та інструкторів;

- ...

- графіків направлення  керівників і фахівців у навчальні заклади для підвищення кваліфікації;

- списків працівників, що навчаються в середніх спеціальних і вищих освітніх установах;

- планів проведення занять, відомостей про успішність учнів, терміни навчання;

- результатів підсумкових іспитів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності;

- пропозицій щодо складу атестаційних комісій;

  1. Права відділу підготовки кадрів

Відділ підготовки кадрів має право:

6.1. Вимагати й одержувати від підрозділів необхідні для роботи відділу матеріали.

6.2. Вносити у відділ організації й оплати праці, а також погоджувати з керівниками підрозділів пропозиції про переведення працівників, що проходять навчання, з одного підрозділу в інше, про перегляду норм праці для учнів.

6.3. Самостійно вести листування з питань, що входять у компетенцію відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.4. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що належать до компетенції відділу, у взаєминах з державними і муніципальними органами, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

  1. Відповідальність відділу підготовки кадрів

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання відділом функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу підготовки кадрів.

7.2. На начальника відділу підготовки кадрів покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу з виконання задач і функцій, покладених на відділ.

7.2.2. Організацію у відділі оперативної та якісної підготовки і оформлення документів, ведення діловодства відповідно до діючих правил та інструкцій.

7.2.3. Дотримання співробітниками відділу трудової і виробничої дисципліни.

7.2.4. Забезпечення збереженості майна, закріпленого за відділом, і дотримання правил пожежної безпеки.

7.2.5. Підбір, розміщення і діяльність співробітників відділу, а також викладачів, майстрів виробничого навчання, наставників молоді та інструкторів.

7.2.6. Відповідність чинному законодавству проектів наказів, інструкцій, положень, постанов та інших документів, що візуються.

7.3. Відповідальність співробітників відділу підготовки кадрів встановлюється їх посадовими

інструкціями

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі підготовки кадрів керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу підготовки кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу підготовки кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту