Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ охорони праці

Положення про відділ охорони праці

Положення про відділ охорони праці

  1. 1. Загальні положення відділу охорони праці

1.1. Відділ охорони праці є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підкоряється безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу охорони праці, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

1.4.2 Начальник відділу охорони праці має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу охорони праці.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу охорони праці, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням технічного директора і за узгодженням з начальником відділу охорони праці.

  1. 2. Структура відділу охорони праці

2.1. Склад і штатну кількість відділу охорони праці затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і начальника відділу охорони праці і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу охорони праці розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Організація і координація роботи з охорони праці на підприємстві.

Виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.

Проведення аналізу стану і причин виробничого травматизму, професійних і професійно зумовлених захворювань.

Надання допомоги підрозділам підприємства в організації і проведенні вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, атестації і сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці.

Інформування працівників від імені роботодавця про стан умов праці на робочому місці, про причини і можливі терміни нападу професійних захворювань, а також про вжиті заходи щодо захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Участь у підготовці документів на виплату відшкодування робітникам у разі нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

Проведення разом із представниками відповідних підрозділів підприємства і за участю уповноважених (довірених) осіб з охорони праці професійних союзів чи трудового колективу перевірок, обстежень (чи участь у перевірках, обстеженнях) технічного стану будинків, споруджень, устаткування, машин і механізмів на відповідність їх нормативним правовим актам по охороні праці, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, коштів колективного й індивідуального захисту працівників.

Розробка разом з керівниками підрозділів підприємства заходів щодо попередження нещасних випадків на виробництві і професійних захворюваннях, по поліпшенню умов праці і доведенню їх до вимог нормативних правових актів по охороні праці, а також надання організаційної допомоги по виконанню запланованих заходів.

Участь у складанні роздягнула "Охорона праці" колективного договору, угоди по охороні праці підприємства.

Узгодження розроблювальної на підприємстві проектної документації в частині дотримання в ній вимог по охороні праці.

Участь у роботі комісій із приймання в експлуатацію закінчених чи будівництвом реконструйованих об'єктів виробничого призначення, а також у роботі комісій із приймання з ремонту установок, агрегатів, верстатів і іншого устаткування в частині дотримання вимог нормативних правових актів по охороні праці.

Надання допомоги керівникам підрозділів підприємства в складанні:

- списків професій і посад, відповідно до яких працівники повинні проходити обов'язкові попередні (при надходженні на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди;

- списків професій і посад, відповідно до яких на підставі діючого законодавства працівникам надаються компенсації і пільги за важкі, шкідливі чи небезпечні умови праці.

Складання (за участю керівників підрозділів підприємства) відповідно до "Методичних вказівок щодо розробки правил та інструкцій з охорони праці" переліків професій і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці.

Надання методичної допомоги керівникам підрозділів підприємства при розробці і перегляді інструкцій з охорони праці для працівників, системи стандартів безпеки праці.

Розробка програми і проведення вступного інструктажу з охорони праці з усіма новоприйнятими на роботу, відрядженими, учнями і студентами, що прибули на виробниче навчання чи практику.

Узгодження проектів документів:

- інструкцій з охорони праці для працівників;

- системи стандартів безпеки праці;

- переліків професій і посад працівників, звільнених від первинного інструктажу на робочому місці;

- програм первинного інструктажу на робочому місці;

Надання методичної допомоги по організації інструктажу (первинного на робочому місці, повторного, позапланового, цільового).

Участь у роботі комісій з перевірки знань по охороні праці в працівників підприємства.

Забезпечення підрозділів підприємства правилами, нормами, плакатами й іншими наочними приладами по охороні праці, а також надання їм методичної допомоги в устаткуванні відповідних інформаційних стендів.

Складання звітності по охороні праці за встановленими формами і у відповідний термін.

3.2

Контроль за дотриманням законодавчих та інших нормативних правових актів по охороні праці працівниками підприємства.

Здійснення контролю за:

- дотриманням вимог законодавчих і інших нормативних правових актів по охороні праці;

- правильним застосуванням засобів індивідуального захисту;

- дотриманням Положення про порядок розслідування й облік нещасливих випадків на виробництві;

- виконанням заходів розділу "Охорона праці" колективної угоди, угоди з охорони праці, з усунення причин, що викликали нещасний випадок (з акту форми Н-1), розпоряджень органів державного нагляду і контролю, інших заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці;

- наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до переліку професій і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, вчасним їх переглядом;

- дотриманням графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

- вчасним проведенням відповідними службами необхідних іспитів і технічних оглядів устаткування, машин і механізмів;

- ефективністю роботи аспіраційних і вентиляційних систем;

- станом запобіжних приладів і захисних пристроїв;

- вчасним і якісним проведенням навчання, перевірки знань і усіх видів інструктажів з охорони праці;

- організацією збереження, видачі, прання, хімічного очищення, сушіння, видалення пилу, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

- правильною витратою в підрозділах підприємства коштів, виділених на виконання заходів щодо охорони праці;

3.3

Удосконалення профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо-зумовлених захворювань і поліпшення умов праці.

Підготовка і внесення пропозицій про розробку і впровадження краще розроблених конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв і інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Аналіз і узагальнення пропозицій по витраті коштів фонду охорони праці підприємства і підготовка обґрунтувань про виділення підприємству коштів з територіального фонду охорони праці на заходи щодо поліпшення умов і охорони праці.

Організація збереження документації (актів форми Н-1 і інших документів по розслідуванню нещасних випадків на виробництві, протоколів вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, матеріалів атестації і сертифікації робочих місць та ін.) відповідності до термінів, встановлених нормативними правовими актами.

3.4

Консультування роботодавця і працівників з питань охорони праці.

Доведення до відома працівників підприємства нововведень  законодавчих і інших нормативних правових актів по охороні праці.

Розгляд листів, заяв і скарг працівників з питань охорони праці і підготовка за ними пропозицій роботодавцю (керівникам підрозділів) по усуненню наявних і виявлених у ході розслідувань недоліків і недоглядів, а також підготовка відповідей заявникам.

Організація роботи кабінету охорони праці.

Організація пропаганди й інформації з питань охорони праці на підприємстві з використанням внутрішньої радіомережі, телебачення, відео- і кінофільмів, малотиражного друку  підприємства, стінних газет, вітрин і т.д.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу охорони праці з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ охорони праці взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

Відділ взаємодіє з усіма технічними і виробничими підрозділами

- інформації про дотримання трудового законодавства;

- заявок на висновки по технічних проектах, технології обслуговування і ремонту устаткування на предмет виконання правил техніки безпеки;

- технічної і виробничої документації для експертизи на предмет обліку в ній норм і правил охорони праці і техніки безпеки;

- відомостей про виробничий травматизм;

- інформації про нормативи і стандарти трудового законодавства;

- висновків по технічних проектах на предмет дотримання норм техніки безпеки;

- методичної інформації з техніки безпеки, охорони праці і промислової санітарії;

- ...

5.2

Відділ взаємодіє з усіма підрозділами підприємства з питань узгодження і візування проектів наказів і інших матеріалів, а також планування і проведення заходів щодо охорони праці.

  1. Права відділу охорони праці

Відділ охорони праці має право:

6.1. У будь-яку частину доби безперешкодно оглядати виробничі, службові і побутові приміщення підприємства, знайомитися з документами з питань охорони праці.

6.2. Перевіряти стан умов і охорони праці в підрозділах підприємства і надавати посадовим особам та іншим відповідальним працівникам обов'язкові для виконання розпорядження про усунення виявлених порушень законодавчих і інших нормативних правових актів по охороні праці.

6.3. Забороняти експлуатацію машин, устаткування і провадження робіт у цехах, на ділянках, робочих місцях при виявленні порушень нормативних правових актів з охорони праці, що створюють загрозу життю і здоров'ю працівників чи можуть привести до аварії, з повідомленням про це роботодавцю (керівнику підрозділу чи його заступника).

6.4. Залучати за узгодженням з роботодавцем, керівниками підрозділів підприємства відповідних фахівців до перевірок стану охорони праці.

6.5. Запитувати й одержувати від керівників підрозділів підприємства матеріали з питань охорони праці, вимагати письмові пояснення від осіб, що припустилися порушення нормативних правових актів з охорони праці.

6.6. Вимагати від керівників підрозділів відсторонення від роботи осіб, що не пройшли у встановленому порядку інструктаж з охорони праці, навчання і перевірку знань з охорони праці чи грубо порушують правила, норми й інструкції з охорони праці.

6.7. Надавати роботодавцю, керівникам підрозділів підприємства пропозиції про заохочення окремих працівників за активну роботу зі створення здорових і безпечних умов праці, а також про залучення до відповідальності винних у порушенні законодавчих і інших нормативних правових актів про охорону праці.

6.8. Виступати за дорученням керівництва підприємства в державних і громадських організаціях під час вирішення питань охорони праці.

6.9. Залучати за узгодженням з керівництвом підприємства відповідних працівників до участі в розробці і здійсненні планів і заходів щодо охорони праці, перевірках стану охорони праці, а також до проведення нарад, семінарів і т.д.

  1. Відповідальність відділу охорони праці

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання відділом функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу.

7.2. На начальника відділу охорони праці покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу з виконання задач і функцій, покладених на відділ.

7.2.2. Організацію у відділі оперативної та якісної підготовки і оформлення документів, ведення діловодства відповідно до діючих правил та інструкцій.

7.2.3. Дотримання співробітниками відділу трудової і виробничої дисципліни.

7.2.4. Забезпечення збереженості майна, що знаходиться у відділі, і дотримання правил пожежної безпеки.

7.2.5. Підбір, розміщення і діяльність співробітників відділу.

7.2.6. Відповідність чинному законодавству проектів наказів, інструкцій, положень, постанов та інших документів, що візуються.

7.3. Відповідальність співробітників відділу охорони встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі охорони праці керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісію з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00