Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ охорони навколишнього середовища

Положення про відділ охорони навколишнього середовища

Положення про відділ охорони навколишнього середовища

  1. 1. Загальні положення відділу охорони навколишнього середовища

1.1. Відділ охорони навколишнього середовища є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу охорони навколишнього середовища, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу охорони навколишнього середовища має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу охорони навколишнього середовища.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу охорони навколишнього середовища, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу охорони навколишнього середовища.

  1. 2. Структура відділу охорони навколишнього середовища

2.1. Склад і штатну чи кількість відділу охорони навколишнього середовища затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу охорони навколишнього середовища і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу охорони навколишнього середовища розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення дотримання на підприємстві екологічних норм і правил.

Розробка і впровадження заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства по дотриманню стандартів і нормативів в області:

- охорони навколишнього середовища;

- раціонального використання природних ресурсів;

- розширення і реконструкції діючих виробництв;

Складання перспективних і поточних планів охорони навколишнього середовища на всіх стадіях господарського процесу:

- доексплуатаційній (розміщення об'єктів, підготовка проектів, будівництво, прийняття та експлуатація об'єктів);

- (паспортизація, встановлення нормативів викидів, одержання дозволів на викид, проведення контрольних заходів);

- післяексплуатаційній (вихід продукції, розміщення відходів).

Участь у розробці заходів для забезпечення екологічної чистоти продукції, що випускається, її безпеки для споживачів, у створенні нових товарів і технологічних процесів з поліпшеними екологічними характеристиками.

Забезпечення проведення екологічної експертизи техніко-економічних обґрунтувань, проектів, а також новостворюваних технологій і устаткування, впровадження систем екологічного маркування продукції підприємства.

3.2

Забезпечення дотримання нормативів якості навколишньо-го середовища на основі дотримання затверджених технологій, впровадження екологічно безпечних технологій і виробництв.

Одержання державних дозволів на викид і скидання шкідливих речовин, сховища відходів.

Розробка екологічних стандартів і нормативів підприємства відповідно до діючих державних, міжнародних (регіональних) і галузевих стандартів, контроль за їхнім виконанням і вчасний перегляд.

Контроль за дотриманням у підрозділах підприємства діючого екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів по охороні навколишнього середовища.

Контроль за експлуатацією очисних і захисних споруджень.

Підготовка документів і матеріалів, необхідних для оформлення податкових, кредитних та інших пільг, передбачених Законом України "Про охорону навколишнього середовища", при впровадженні маловідхідних та ресурсозберігаючих технологій і нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів по охороні навколишнього  середовища на підприємстві.

Організація розслідування причин і наслідків викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище і підготовка пропозицій щодо їхнього попередження.

Складання технологічних регламентів, графіків аналітичного контролю, паспортів, інструкцій та іншої технічної документації.

Складання звітності про проведення на підприємстві заходів щодо охорони навколишнього середовища.

Участь у роботі комісій з перевірки діяльності підприємства.

3.3

Первинний облік природних ресурсів і облік шкідливих речовин, що викидаються підприємс-твом.

Облік показників, що характеризують стан навколишнього середовища.

Створення системи збереження відомостей про нещасливі випадки, даних екологічного моніторингу, документації з ліквідації відходів та іншої інформації екологічного характеру.

Робота зі створення на підприємстві ефективної системи екологічної інформації, розповсюджуваної на всіх рівнях управління, а також проведення заходів щодо ознайомлення працівників підприємства з вимогами екологічного законодавства.

3.4

Запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище.

Участь:

У розробці планів упровадження нової техніки.

У проведенні науково-дослідних і досвідчених робіт зі створення на підприємстві економії замкнутого циклу, заснованої на:

- екологічно раціональній циркуляції матеріалів;

- заощадженні і заміщенні непоновлюваних ресурсів;

- мінімізації;

- повторному використанні;

- переробці й утилізації відходів;

- упровадженні маловідхідної, безвідхідної та екологічно чистої технології виробництва.

У проведенні науково-дослідних і фахових робіт з очищення промислових стічних вод, запобігання забруднення навколишнього середовища, викидів шкідливих речовин в атмосферу, раціонального використання земельних і водних ресурсів.

У розробці планів капітального будівництва.

Проведення обґрунтованих розрахунків ризиків для стану навколишнього середовища при реалізації програм з очищення й інших природоохоронних заходів.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу охорони навколишнього середовища з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ охорони навколишнього середовища взаємодіє:

№ п/п

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З усіма виробничими і технічними підрозділами

- технічної проектної документації для експертизи і видачі висновків про відповідність екологічним стандартам і нормам;

- інструкцій, стандартів, технічних умов на продукцію, а також проектів змін і доповнень до них;

- проектів виробництва нових зразків і самих зразків;

- заявок на висновки за технологією експлуатації засобів автоматизації і механізації виробництва на предмет дотримання норм екологічної безпеки;

- планів упровадження засобів автоматизації і механізації виробництва;

- заявок на висновки щодо технології обслуговування і ремонту енергоустаткування на предмет дотримання екологічних правил і норм;

- документів і матеріалів, необхідних для проведення державної експертизи техніки і технології, сировини і матеріалів, проектів будівництва і проектів розміщення об'єктів підприємства, продукції;

- характеристик умов використання, збереження, транспортування і ліквідації матеріалів, сировини, відходів виробництва;

- відомостей про способи утилізації, переробки і знищення після закінчення терміну користування (експлуатації) чи збереження матеріально-технічних ресурсів;

- даних про місце розміщення об'єктів, розташування земельних ділянок, що відводяться в постійне і тимчасове користування для будівництва об'єктів;

- відомостей про плановане використання території (відповідно до схем і програм  розвитку), у тому числі користуванні природними ресурсами при реалізації запланованої діяльності;

- висновків по технічних проектах на відповідність екологічним стандартам і нормам;

- оперативних розпоряджень по координації виробництва;

- нових розробок і технологій по раціональній витраті природних, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів;

- затверджених вимог по випуску екологічно безпечної продукції;

- рекомендацій із придбання й оснащення виробництва високопродуктивним мало- чи безвідхідним технологічним устаткуванням;

- переліку впливів на навколишнє середовище (склад, властивості) і номенклатури показників шкідливого впливу, методів їхнього контролю;

- інформації щодо джерел впливу - порушення проведення планувальних і інших будівельних робіт, скидання, викидів, відходів виробництва (із зазначенням токсичності забруднюючих речовин, що привносяться в навколишнє середовище,), фізичних та інших впливів на навколишнє середовище;

- узгоджених у державних і муніципальних органах обмежень щодо природокористування;

- переліку природоохоронних заходів, сформованого на основі оптимізованих значень гранично припустимих викидів і скидань;

- переліку необхідних заходів для забезпечення екологічної безпеки;

- попередньої оцінки впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище;

- попередньої оцінки екологічного ризику розміщення об'єктів;

5.2

З фінансовим відділом і планово-економічним відділом

- необхідних матеріалів для розрахунків платежів за використання природних ресурсів, викиди і скидання забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу;

- розрахунків плати за проведення екологічної експертизи;

- даних про перерахування платежів за проведення державної експертизи;

- матеріалів і документів, необхідних для складання техніко-економічних обґрунтувань будівництва, реконструкції, розширення, технічного переозброєння об'єктів господарської діяльності;

- розрахунків витрат на оформлення "Екологічного паспорта", проведення екологічної сертифікації і на виконання інших функцій відділу;

- документів, що підтверджують оплату державної експертизи, екологічні платежі за використання природних ресурсів, викиди і скидання забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та інші екологічні заходи;

- звітів про діяльність відділу;

- даних про висновки державної екологічної експертизи для передачі в банківські організації для відкриття фінансування реалізації об'єкта державної екологічної експертизи (будівництва, реконструкції, виробництва, ін.);

- ...

  1. Права відділу охорони навколишнього середовища

6.1. Відділ охорони навколишнього середовища має право:

6.1.1. Вимагати від технічних і виробничих підрозділів підприємства надання матеріалів, звітів і інформації, необхідних для роботи відділу.

6.1.2. Давати технічним і виробничим підрозділам підприємства обов'язкові для виконання вказівки по дотриманню екологічного законодавства і перевіряти їхнє виконання в будь-який час.

6.1.3. Вимагати припинення робіт, що порушують екологічні правила, норми і стандарти, аж до зупинки діяльності підприємства.

6.1.4. Самостійно вести листування з екологічних питань, а також з інших питань, що входять до компетенції відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.1.5. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що належать до компетенції відділу у взаєминах з державними і муніципальними органами, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

6.1.6. За узгодженням з директором підприємства чи головним інженером залучати експертів і фахівців в області екології для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

6.1.7. Давати роз'яснення, рекомендації і вказівки з питань, що входять до компетенцію відділу.

6.1.8. Вносити пропозиції керівництву підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства за результатами перевірок.

6.2. Начальник відділу охорони навколишнього середовища підписує документи, пов'язані з екологічною експертизою, паспортизацією й екологічним контролем.

6.3. Начальник відділу охорони навколишнього середовища також має право:

6.3.1. Вносити пропозиції до відділу кадрів і керівництву підприємства про переміщення працівників відділу, заохочення їх за успішну роботу, а також пропозиції про накладання дисциплінарних стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну.

  1. Відповідальність відділу охорони навколишнього середовища

7.1. Відповідальність за якість і вчасність виконання функцій відділу несе начальник відділу охорони навколишнього середовища.

7.2. На начальника відділу покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Відповідність законодавству інструкцій і вказівок з питань якості продукції, що  видаються відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і представлення достовірної інформації про якість продукції.

7.2.3. Забезпечення керівництва підприємства інформацією про якість продукції, що випускається.

7.2.4. Вчасне, а також якісне виконання розпоряджень керівництва підприємства з питань якості продукції.

7.2.5. Недопущення використання несправних приладів контролю.

7.2.6. Недопущення застосування застарілих нормативів і стандартів.

7.3. Відповідальність працівників відділу охорони навколишнього середовища встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі охорони навколишнього середовища керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

по представленню

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00