Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ організації та оплати праці

Положення про відділ організації та оплати праці

Положення про відділ організації та оплати праці

  1. 1. Загальні положення відділу організації й оплати праці

1.1. Відділ організації й оплати праці є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу організації й оплати праці, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу організації й оплати праці має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язку заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу організації й оплати праці.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі відділу організації й оплати праці, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу організації й оплати праці.

  1. 2. Структура відділу організації й оплати праці

2.1. Структуру і штатну кількість відділу організації й оплати праці затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу організації й оплати праці і за узгодженням з

(відділом організації й оплати праці; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу організації й оплати праці розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Організація процесів праці і управління на підприємстві відповідно до його цілей та стратегії.

Розробка планів праці і заробітної платні підприємства і його підрозділів, планів підвищення продуктивності праці й удосконалення його організації.

Аналіз умов праці й оплати праці на аналогічних підприємствах.

Розробка і проведення заходів щодо:

- розвитку колективних форм організації й оплати праці;

- поліпшення використання робочого часу;

- підвищення кваліфікації і мобільності кадрів;

- удосконалення організації й обслуговування робочих місць, прийомів і методів праці;

- скорочення застосування важкої фізичної праці;

- створення сприятливих умов праці й інших напрямків удосконалення організації праці;

Визначення економічної ефективності впровадження заходів щодо організації праці.

Формування стратегії управління персоналом, що включає:

- визначення цілей управління персоналом (досягнення економічних показників, досягнення соціальних показників, установлення балансу економічних і соціальних показників);

- визначення ідеології і принципів кадрової роботи;

Робота з удосконалення управління та його організаційних структур:

- визначення змісту робіт на кожному робочому місці;

- створення більш сприятливих умов праці;

- визначення принципів і розробка чіткої системи оплати праці;

- оперативний контроль за роботою персоналу;

Розробка заходів щодо зміни організаційно-управлінської структури підприємства.

Розробка штатних розкладів і положень про структурні підрозділи підприємства.

Проведення робіт з вивчення й аналізу трудових процесів, організаційних структур управління, умов праці на підприємстві і виявлення резервів росту продуктивності праці.

Відображення змін організаційно-управлінської структури підприємства в штатних розкладах і положеннях про структурні підрозділи підприємства.

Розробка посадових інструкцій працівників.

Участь у розгляді проектів розширення і реконструкції підприємства з питань забезпечення організації праці і управління виробництвом.

3.2

Нормування праці.

Організація робіт з нормування праці, розрахунку норм, аналізу їхньої якості і своєчасного перегляду.

Упровадження технічно обґрунтованих нормативів  праці.

Організація і проведення заходів щодо удосконалення нормування праці на основі застосування міжгалузевих і галузевих нормативів  праці.

Аналіз ефективності застосування діючих форм і систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання.

Розробка пропозицій по впровадженню прогресивних форм оплати і стимулювання праці.

Розробка положень про преміювання працівників підприємства стосовно конкретних умов їхньої діяльності і контроль за правильністю їхнього застосування.

Проведення семінарів, лекцій і консультацій з питань організації й оплати праці для робітників, фахівців і підприємства.

Розробка правил проведення конкурсів по добору кадрів формування конкурсних комісій.

Облік показників по праці і заробітній платі, їхній аналіз і складання встановленої звітності.

Формування, ведення і збереження бази даних по праці і заробітній платні, кількості працівників.

Проведення наступних заходів щодо визначення і планування потреби в кадрах підприємства:

- визначення факторів, що впливають на потребу у персоналі (стратегія розвитку підприємства, кількість виробленої продукції, застосовувані технології, динаміка робочих місць, ін.);

- аналіз наявності необхідного підприємству персоналу;

- визначення якісної потреби в персоналі (виявлення професійно-кваліфікаційних вимог і аналіз здібностей працівників, необхідних для виконання виробничих планів);

- визначення кількісної потреби в персоналі (прогноз загальної потреби в персоналі, оцінка руху персоналу).

3.3

Організація оплати і стимулювання праці.

Розрахунок і формування фондів заробітної плати структурних підрозділів  залежно від умов роботи і структури заробітної платні, запланованого росту обсягів виробництва, завдань по зниженню трудомісткості.

Контроль за витратою фондів оплати праці і матеріального стимулювання, правильністю застосування форм і систем заробітної платні, тарифних ставок і розцінок, встановлення розрядів оплати праці й окладів.

Розробка механізмів розподілу додаткових доходів, одержуваних у результаті росту продуктивності праці, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва, ін.

3.4

Керування витратами на персонал.

Розробка організаційних мір, що попереджають необґрунтоване скорочення кількості працівників, зайнятих на підприємстві, у випадку зміни обсягів виробництва (регулювання робочого часу, переміщення на інші ділянки роботи, введення скороченого робочого тижня, раннього виходу на пенсію й ін.).

Розробка заходів:

- пов'язаних із звільненням працівників при надлишковій чисельності трудових ресурсів;

-  по винайденню можливості забезпечення робітниками місцями, фінансовими ресурсами працівників надлишкових професій і спеціальностей;

- пов'язаних із залученням працівників при дефіциті трудових ресурсів на підприємстві (підвищення привабливості робочих місць на підприємстві за рахунок збільшення заробітної плати, організація системи професійної підготовки і т.д.).

Розробка спільно зі структурними підрозділами підприємства і профспілковою організацією колективних договорів і перевірка їхнього виконання.

Контроль за:

- дотриманням штатної дисципліни;

- витратою фонду оплати праці;

- правильністю встановлення найменувань професій і посад, застосування тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної платні;

- тарифікацією робіт і встановленням відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідниками розрядів робітником і категорій фахівцям;

- дотриманням на підприємстві трудового законодавства, постанов і розпоряджень уряду, наказів і інструкцій Міністерства праці та соціального розвитку України, МАРНОТРАТ, інших нормативно-правових актів з питань організації й оплати праці і керування підприємством;

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія  відділу організації й оплати праці з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ організації й оплати праці взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З головною бухгалтерією

відомостей про фактично нараховану заробітну платню по підприємству в цілому і по підрозділах; затверджених фондів заробітної платні і фондів матеріального заохочення; зведень про додаткові виплати; рекомендацій з оформлення витрати фондів оплати праці;

даних про використання фондів заробітної платні і фондів матеріального заохочення; положень про преміювання, матеріальну допомогу; норм праці; розрахунків трудомісткості продукції;

5.2

З планово-економічним відділом

планів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг); рекомендацій і вказівок по зниженню трудомісткості продукції; звітів про виконання планів по праці виробничих підрозділів;

розрахунків витрат праці на одиницю продукції; планів по праці структурних підрозділів підприємства і системи трудових показників; пропозицій по формуванню заробітної платні; переліку заходів щодо підвищення продуктивності праці і якості виконання робіт, поліпшення використання робочого часу; звітів про формування фондів оплати праці структурних підрозділів;

5.3

Технічними і виробничими підрозділами

норм витрат часу на виготовлення продукції; пропозицій по зміні норм виробітку; звітів про виконання норм працівниками; пропозицій по найбільш раціональному розміщенню робітників на виробництві і технічному обслуговуванню; матеріалів, необхідних для організації нормування праці і заробітної платні; звітів про використання робочого часу, завантаженості працівників;

Технічними і виробничими підрозділами з питань:

- одержання: норм витрат часу на виготовлення продукції; пропозицій по зміні норм виробітку; звітів про виконання норм працівниками; пропозицій по найбільш раціональному розміщенню робітників на виробництві і технічному обслуговуванню; матеріалів, необхідних для організації нормування праці і заробітної платні; звітів про використання робочого часу, завантаженість працівників;

5.4

З відділом маркетингу

пропозицій по зміні організаційно-управлінської структури підприємства для закріплення в штатних розкладах і положеннях про структурні підрозділи підприємства; інформації про кількісну і якісну потребу підприємства в персоналі;

штатних розкладів і положень про структурні підрозділи підприємства для узгодження з маркетинговими планами; положень про персонал, про преміювання;

5.5

З відділом кадрів і відділом підготовки кадрів

відомостей про прийом, переміщення і звільнення працівників; угоди про облікову кількість працівників; даних про плинність кадрів; розрахунків фондів заробітної платні і кількості; розрахунків потреби в робітниках та службовцях;

штатних розкладів; схем посадових окладів, доплат, надбавок до заробітної платні; показників по праці і заробітній платні;

5.6

З юридичним відділом

відомостей про зміни трудового законодавства, законодавства про соціальне забезпечення; роз'яснень діючого законодавства і порядку його застосування; затверджених Міністерством праці і соціального розвитку України, Міністерством економіки України, іншими відомствами нормативних правових документів з питань нормування праці, організації й оплати праці, керування; огляду судової практики по справах порушення трудового законодавства;

положень про підрозділи, положень про персонал, проектів колективних договорів, посадових інструкцій, нормативів по праці і заробітній платні, інших локальних актів для правової експертизи, візування; заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів, роз'яснення діючого законодавства;

  1. Права відділу організації й оплати праці

Відділ організації й оплати праці має право:

6.1. Вимагати й одержувати від підрозділів необхідні для роботи відділу матеріали.

6.2. Проводити перевірки структурних підрозділів на предмет дотримання трудового законодавства, трудового завантаження працівників, дотримання встановлених нормативів  праці і витрати фондів заробітної плати.

6.3. Давати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання вказівки з питань, що відноситься до компетенції відділу.

6.4. Самостійно вести листування з питань, що входять у компетенцію відділу і не потребують рішення керівника підприємства.

6.5. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відносяться до компетенції відділу, у взаєминах з державними і муніципальними органами, а також іншими підприємствами, організаціями, установами, у тому числі профспілками, соціальними фондами і службами зайнятості.

6.6. Давати роз'яснення, рекомендації і вказівки з питань нормування праці і заробітної плати, а також з інших питань, що входять у компетенцію відділу.

6.7. Припиняти дію локальних актів, що суперечать законодавству, інструкціям і положенням з питань організації й оплати праці.

6.8. Візувати документи:

- про створення, ліквідацію і реорганізацію структурних підрозділів підприємства;

- про встановлення окладів;

- про виплату премій, надбавок до заробітної платні;

  1. Відповідальність відділу організації й оплати праці

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання відділом функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу.

7.2. На начальника відділу організації й оплати праці покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу по виконанню задач і функцій, покладених на відділ.

7.2.2. Організацію у відділі оперативної і якісної підготовки і оформлення документів, ведення діловодства відповідно до діючих правил та інструкцій.

7.2.3. Дотримання співробітниками відділу трудової і виробничої дисципліни.

7.2.4. Забезпечення збереженості майна, що знаходиться у відділі, і дотримання правил пожежної безпеки.

7.2.5. Підбір, розміщення і діяльність співробітників відділу.

7.2.6. Відповідність чинному законодавству проектів наказів, інструкцій, положень, постанов і інших документів, що візуються.

7.3. Відповідальність співробітників відділу встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі організації й оплати праці керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ організації й оплати праці, експертну комісію з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається  обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

За наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу організації й оплати праці, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00