Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про відділ зв'язків із громадськістю

Положення про відділ зв'язків із громадськістю

Положення про відділ зв'язків із громадськістю

  1. 1. Загальні положення відділу зв'язків із громадськістю

1.1. Відділ зв'язків із громадськістю є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу зв'язків із громадськістю, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу зв'язків із громадськістю має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу зв'язків із громадськістю.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі відділу зв'язків із громадськістю, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу зв'язків із громадськістю.

  1. 2. Структура відділу по зв'язках із громадськістю

2.1. Склад і штатну кількість відділу зв'язків із громадськістю затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу зв'язків із громадськістю і за узгодженням з

(відділом по зв'язках із громадськістю; відділом по зв'язках із громадськістю)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу зв'язків із громадськістю розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Інформаційне представництво підприємства в державних і муніципальних органах.

Планування й організація інформаційних програм щодо роботи підприємства.

Створення системи джерел ділової інформації.

Аналіз і узагальнення первинної ділової інформації, розробка форм її оформлення.

Формування за допомогою засобів масової інформації у громадськості об'єктивного уявлення про підприємство.

Реагування на висловлені на адресу підприємства критичні зауваження (підготовка виступів, прес-конференцій і повідомлень у засобах масової інформації).

3.2

Забезпечення зацікавлених осіб інформацією про діяльність підприємства.

Узагальнення, аналіз і доведення до відома керівництва підприємства матеріалів, присвячених підприємству і галузі в цілому, що вийшли друком.

Організація прес-конференцій, круглих столів, проведення зустрічей та інтерв'ю з представниками засобів масової інформації по актуальних питаннях поточної діяльності підприємства.

Підготовка відеофільмів, створення і поповнення відео- і фонотеки про діяльність підприємства і його підрозділів.

Забезпечення взаємодії з центрами вивчення громадської думки і складання власних програм вивчення і визначення думки громадськості про діяльність підприємства.

Проведення заходів для підключення користувачів ПК до зовнішніх і локальних мереж обміну інформацією.

Розгляд листів громадян, організація їхньої перевірки, підготовка відповідних пропозицій, а також організація прийому громадян.

3.3

Взаємодія із засобами масової інформації, громадськими організаціями для вчасного інформування громадськості про найважливіші події в діяльності підприємства.

Представлення за допомогою засобів масової інформації ставлення підприємства до економічних, екологічних і соціальних питань.

Поширення друком, по радіо і телебаченню матеріалів про основні напрямки розвитку підприємства, соціально-економічне положення підприємства і галузі в цілому, досягнення підприємства в наукових дослідженнях.

Підготовка повідомлень, коментарів і аналітичних оглядів для засобів масової інформації про зміст рішень керівництва підприємства, про проведення семінарів, конференцій, форумів.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу зв'язків із громадськістю з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ зв'язків із громадськістю взаємодіє:

Підрозділ

З питань

5.1

З усіма підрозділами підприємства

- підготовки матеріалів у СМИ (одержання роз'яснень фахівців підприємства, технічних консультацій, звітів про виконання планів, думок працівників на повідомлення в СМИ про підприємство, ін.);

5.2

З господарським відділом; відділом матеріально-технічного постачання

- забезпечення оргтехнікою, устаткуванням, канцелярського приладдя;

- забезпечення ремонту оргтехніки, відеоустаткування, ін.;

- ...

5.3

Зі службами АСУ

розробки і впровадження інформаційних технологій і застосування засобів обчислювальної техніки.

5.4

З юридичним відділом

по правових питаннях, пов'язаним з підготовкою матеріалів для розміщення в СМИ, а також залучення до відповідальності СМИ, що розмістили недостовірну інформацію про підприємство.

  1. Права відділу зв'язків із громадськістю

6.1. Відділ зв'язків із громадськістю має право:

6.1.1. Вимагати й одержувати від структурних підрозділів підприємства документацію й інформацію, необхідну для виконання відділом своїх функцій.

6.1.2. За узгодженням з керівником підприємства залучати фахівців для підготовки матеріалів для публікації в засобах масової інформації.

6.1.3. Вносити пропозиції про необхідність відрядження фахівців відділу.

6.1.4. Скликати і проводити наради з питань, що входять у компетенцію відділу, залучати для участі в них працівників підприємства.

6.1.5. Брати участь у формуванні замовлень, опрацюванню контрактів, необхідних для виконання функцій, покладених на відділ.

6.2. Начальник відділу зв'язків із громадськістю підписує і візує документи, пов'язані з установленням договірних відносин із засобами масової інформації, центрами вивчення суспільної думки, ін.

6.3. Начальник відділу зв'язків із громадськістю також має право:

6.3.1. Вносити пропозиції про переміщення працівників відділу, їхньому заохоченні за успішну роботу, а також пропозиції про накладання дисциплінарних стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну.

  1. Відповідальність відділу зв'язків із громадськістю

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу зв'язків із громадськістю.

7.2. На начальника відділу зв'язків із громадськістю покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу з виконання покладених на відділ задач і функцій.

7.2.2. Організацію оперативної і якісної підготовки матеріалів для розміщення в засобах масової інформації.

7.2.3. Вірогідність інформації, наданої засобам масової інформації та іншим зацікавленим особам.

7.2.4. Дотримання режиму доступу до інформації, що є державною, комерційною і службовою таємницею, а також використання цієї інформації співробітниками відділу в службових цілях.

7.2.5. Підбір, розміщення і діяльність співробітників відділу.

7.3. Відповідальність співробітників відділу зв'язків із громадськістю встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі зв'язків із громадськістю керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу зв'язків із громадськістю, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу зв'язків із громадськістю, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00