Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки положення про відділи Положення про бюро економічного аналізу

Положення про бюро економічного аналізу

Положення про бюро економічного аналізу
 1. Загальні положення бюро економічного аналізу

.1.    Громадське бюро економічного аналізу є формою добровільної участі трудящих у керуванні виробництвом.

.2.     Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.     Бюро створюється з метою:

1.3.1. широкого залучення фахівців, службовців і передових робітників до економічної роботи;

1.3.2. розвитку творчої ініціативи трудящих, спрямованої на підвищення ефективності роботи окремих підрозділів і підприємства в цілому.

.4.     Громадські бюро економічного аналізу створюються в цехах і відділах підприємства. Брати участь у роботі бюро може кожен робітник, інженер, технік, економіст, нормувальник чи бухгалтер.

.5.    Суспільні бюро економічного аналізу працюють під керівництвом цехових комітетів профспілки.

.6.    Керівництво підрозділом:

1.6.1.      Методичне керівництво і координація діяльності бюро підрозділів здійснюються громадською економічною радою підприємства, що діє на правах економічної секції науково-технічної спілки (НТС).

1.6.2.      Оперативне керівництво діяльністю бюро здійснюють голова і секретар громадського бюро економічного аналізу, що затверджуються цеховим комітетом профспілки за узгодженням із громадською економічною радою.

1.6.3.      Бюро працюють за планами, які узгоджуються з громадською економічною радою і затверджуються цеховими комітетами профспілки. Тематика роботи визначається з урахуванням рекомендацій ради трудового колективу, економічних служб заводу, громадсько-економічної ради (економічної секції НОТ), економічних конференцій.

 1. Структура бюро економічного аналізу

2.1. Склад і штатну кількість бюро економічного аналізу затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням голови і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3.                       Голова розподіляє обов'язки між співробітниками бюро.

 1. Задачі і функції бюро економічного аналізу

Задача

Функції

3.1

Надання допомоги цеховому комітету профспілки і цехової адміністрації щодо підвищення ефективності виробництва.

Виявлення внутрішніх резервів, підготовка пропозицій і рекомендацій за такими напрямками:

покращення використання матеріальних ресурсів та їхня економія;

удосконалення норм витрати матеріалів і всіх видів енергетичних ресурсів;

поліпшення використання виробничих фондів;

скорочення непродуктивних витрат;

поліпшення якості продукції;

удосконалення та організація внутрішньоцехового госпрозрахунку;

ефективне використання фондів матеріального заохочення.

Надання допомоги у використанні внутрішніх резервів, у практичній реалізації розроблених бюро рекомендацій і пропозицій щодо зниження собівартості продукції, яка випускається, збільшення прибутку і підвищення рентабельності виробництва.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія бюро економічного аналізу з іншими підрозділами

Бюро погоджують свою роботу з планово-економічною службою цеху (відділу) і працюють у контакті з комісіями комітетів профспілки з виробничо-масової роботи, заробітної платні та нормування праці, постійно діючою виробничою нарадою й іншими громадськими творчими об'єднаннями, з групами народного контролю.

 1. Права бюро економічного аналізу

Бюро економічного аналізу має право:

6.1. Брати участь у повних чи тематичних аналізах виробничо-господарської діяльності цехів (відділів), що проводяться економічною службою.

6.2. Створювати комплексні бригади з працівників різних спеціальностей відповідно до теми проведеного аналізу.

6.3. Вести облік виконаних робіт і розроблених за ними рекомендацій, здійснювати контроль їхньої реалізації адміністрацією цехів (відділів).

6.4. Виступати на загальних профспілкових зборах, засіданнях постійно діючих виробничих нарад і цехових комітетів профспілки під час обговорення, звітів керівників цехів (відділів) з доповідями з питань використання резервів підвищення ефективності виробництва.

 1. Відповідальність бюро економічного аналізу

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання бюро функцій, передбачених дійсним положенням, несе голова.

7.2. На голову  покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності бюро щодо виконання задач і функцій, покладених на бюро.

7.2.2. Організацію в бюро оперативної і якісної роботи відповідно до діючих правил та інструкцій.

7.2.3. Дотримання співробітниками бюро трудової і виробничої дисципліни.

7.2.4. Забезпечення збереження майна і дотримання правил пожежної безпеки.

7.2.5. Підбір, розміщення і діяльність співробітників бюро.

7.3. Відповідальність співробітників бюро встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у бюро економічного аналізу керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій та ін.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки представлено у Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення,  протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова у письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( заступником генерального директора, генеральним директором та ін.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій та ін.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00