Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про пожежно-технічну комісію підприємства

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про пожежно-технічну комісію підприємства


1. Загальні положення

1.1. Пожежно-технічна комісія (ПТК) створена відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку".

Метою створення ПТК є залучення службовців тощо до активної участі у роботі щодо попередження пожеж і посилення протипожежного захисту об’єкта.

1.2. Пожежно-технічна комісія створюється за рішенням трудового колективу об’єкту. На підставі цього рішення наказом (розпорядженням) директора об’єкта встановлюється персональний склад ПТК та порядок її роботи.

Положення про ПТК філії банку розроблене на підставі Типового положення про ПТК.

1.3. Пожежно-технічна комісія у своїй діяльності керується встановленими законодавством вимогами пожежної безпеки, приписами органів державного пожежного нагляду, а також Положенням про ПТК філії банку.

Вона повинна підтримувати постійні зв'язки з органами державного пожежного нагляду, профспілковою організацією, комісією та службою з питань охорони праці (відділом по роботі з персоналом).


2. Основні завдання та напрями роботи пожежної-технічної комісії

2.1. Основними завданнями пожежно-технічної комісії є:

2.1.1. Сприяння адміністрації об’єкту у проведенні пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог стандартів, норм, правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.

2.1.2. Участь у виробленні пропозицій щодо комплексних заходів по забезпеченню пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, техніки та позитивного досвіду у протипожежний захист установи, а також включення питань з пожежної безпеки до колективного договору (угоди) і використання коштів на їх реалізацію.

2.1.3. Підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій (рекомендацій) адміністрації об’єкту (органу самоврядування трудового колективу) щодо удосконалення протипожежного захисту.

2.1.4. Проведення серед працівників установи масово-роз'яснювальної роботи та пропаганди заходів по забезпеченню пожежної безпеки.

2.2. Пожежно-технічна комісія з метою виконання покладених на неї завдань здійснює свою роботу у таких напрямах:

2.2.1. Проводить один раз на квартал детальний огляд усіх виробничих будівель, споруд, складів та інших приміщень об’єкта з метою виявлення недоліків у технологічних процесах, роботі агрегатів, установок, в електрогосподарстві, опалювальних системах, вентиляції, несправностей у системах протипожежного захисту, водопостачання, зв'язку, порушень в утриманні та використанні пожежної техніки, обладнання та інвентарю.

Під час обстеження перевіряє дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, виконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.

За результатами перевірок визначає шляхи, способи та терміни усунення виявлених порушень, недоліків та несправностей.

2.2.2. Ставить питання протипожежного стану об’єкта на обговорення виробничих нарад, зборів трудового колективу та громадських організацій.

2.2.3. Бере участь у розробці спільно з адміністрацією положень, правил, інструкцій, інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, що діють у межах об’єкта і є обов'язковими до виконання, та у здійсненні контролю за їх додержанням.

2.2.4. Надає допомогу адміністрації об’єкта в організації навчання працівників правилам пожежної безпеки та діям на випадок пожежі, а також у пропаганді протипожежних заходів (шляхом організації відповідних оглядів, конкурсів, бесід, лекцій тощо).

2.2.5. Подає пропозиції щодо розроблюваних адміністрацією комплексних заходів забезпечення пожежної безпеки на підприємстві та про включення цих питань у колективні договори (угоди).

2.2.6. Бере участь у службовому розслідуванні причин пожеж та розробці необхідних заходів щодо запобігання їм.

2.2.7. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних пожежобезпечних технологій, сучасних автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, використанню для їх попередження виробничої автоматики.

2.2.8. Готує пропозиції щодо проведення раціоналізаторської і винахідницької роботи, спрямованої на посилення протипожежного захисту підприємства.

2.2.9. Періодично перевіряє боєздатність добровільної пожежної дружини (періодичність визначається керівником об’єкта).

2.3. Керівник об’єкта може доручати ПТК проведення інших заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки підприємства.


3. Склад та порядок роботи пожежно-технічної комісії.

Форми заохочення її членів

3.1. До складу комісії включаються службовці, діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням технологічних процесів, експлуатацією та обслуговуванням електроустановок, систем водопостачання, зв'язку, виробничої автоматики, автоматичного протипожежного захисту тощо, а також керівники штатних або добровільних протипожежних формувань і фахівці з пожежної безпеки установи, уповноважені трудового колективу з питань охорони праці, представники профспілок.

3.2. Голова комісії, заступник голови та секретар комісії обираються на її засіданні.

На посаду голови бажано обирати одного із заступників керівника установи, а на посаду секретаря - фахівця установи з питань пожежної безпеки.

3.3. Комісія здійснює свою діяльність на підставі планів, що розробляються на квартал або півріччя і затверджуються головою комісії об’єкта.

3.4. Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Рішення комісії оформлюються протоколами і впроваджуються у життя наказами керівника об’єкта.

3.5. Заходи, намічені за результатами перевірок протипожежного стану приміщень та споруд об’єкта, оформлюються актом (додається), які підлягають обов'язковому виконанню після затвердження керівником установи.

3.6. Пожежно-технічна комісія не має права скасовувати або заміняти іншими заходи, запропоновані приписами органів державного пожежного нагляду.

У випадках, коли, на думку комісії, виникає необхідність часткової заміни або повного скасування цих заходів, вона подає свої пропозиції керівникові об’єкта, який узгоджує їх з органами державного пожежного нагляду.

3.7. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) трудового колективу.

3.8. У разі залучення до протипожежних обстежень та перевірок, проведення навчання або інших протипожежних заходів члени ПТК можуть звільнятися від основної роботи зі збереженням за ними середньомісячного заробітку. Це повинно бути відображено в колективному договорі.

3.9. За сумлінне виконання покладених обов'язків, беспосередній внесок у поліпшення протипожежного стану підприємства членам ПТК можуть надаватися матеріальні та моральні заохочення, які застосовуються в установі банку.

Начальник штабу ЦО