Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

План проведення командно-штабного тренування з цивільної оборони

ПЛАН

проведення командно-штабного тренування з цивільної оборони

 

Т Е М А: «Организація та виконання заходів цивільної оборони у випадках виникнення значної аварії на потенційно – небезпечному об’єкті».

УЧБОВА ЦІЛЬ:

1. ДЛЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ:

- відпрацювання навиків в самостійному та упевненому управлінні проведення заходів цивільної оборони при загрозі виникнення або виникненні на об’єкті аварії, а також при виникненні стихійних лих та катастроф.

2. ДЛЯ КОМАНДНО-НАЧАЛЬСТВУЮЩОГО СКЛАДУ:

-  удосконалення практичних навичок в керівництві заходами цивільної оборони по приведению в готовность невоєнізованих формувань, виконання захисних заходів та ліквідації наслідків стихійних лих, аварій та катастроф.

3. ДЛЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ:

- удосконалити практичні навички при виконанні заходів цивільної оборони по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

КАЛЕНДАРНІ ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНУВАННЯ:

з  700 годин   21    квітня     20__  року

до 1700 годин   21    квітня     20__  року

СКЛАД УЧАСНИКІВ ТРЕНУВАННЯ:

1. Керівний склад об’єкту, члени комісії з НС

2. Командно-начальствующий склад

Всього приймають участь у навчанні -

КІЛЬКІСТЬ ТЕХНІКИ ТА НОРМИ ВИТРАТУ МОТОРЕСУРСІВ ТА ІМІТАЦІЙННИХ ЗАСОБІВ:

  1. Легковые автомобили «Иж 2715»

«ВАЗ 2107»

  1. Нормы витрату моторесурсу встановити:

на легкові автомобілі – 5 л

-            1 шт

-            1 шт

10 км

  1. Для імітації осередків зараження забезпечити імітующу групу засобами:

-            дизпаливо, мазут – 2 л

-            старі скати - 1

-            дрова – 02 м³

-            5 кг

-            2 шт

-            1 м3

ЗАДУМ  НАВЧАННЯ

Об’єкт працює в режимі мирного часу

На першому етапі: відпрацювати організацію захисту рабітників, службовців та виробництва. Оповіщення керівного складу, особового складу формувань при загрозі виникнення або виникненні НС а також СНАВР під час ліквідації НС,

На другому етапі: відпрацювати проведення заходів ЦО на об’єкті при значній аварії на АЕС. Організація оповіщення та захисту населення. Організація захисту сировини, готової продукції та водопостачання.

На третьому етапі: відпрацювати організацію та проведення СНАВР на об’єкті після значних руйнувань нанесених стихійним лихом та в наслідку аварії.

ЭТАПИ НАВЧАННЯ, ЇХ ТРИВАЛІСТЬ ТА УЧБОВІ ПИТАННЯ:

Час проведення

Заходи, які проводяться; учбові питання

Хто залучається

Дії керівника навчання

Дії заступників (помічників) керівника, посередників

Дії навчаємих

Загальні

По сталості

I – й ЕТАП: Организація захисту робітників, службовців та виробництва.

Зміст : Оповіщення керівного складу, особового складу формувань при загрозі або виникненню надзвичайних ситуацій , а також проведення СНАВР під час ліквідації НС.

Час : 700 - 1200 02 лютого 20__ року

600-700

Увідна № 1

«Білий сніг» 101

Штормов попередження

Оповіщення та збір керівного та командно-на-чальствующого складу

Керівний, командно- на-чальствующий склад

Віддає команду НШ ЦО на оповіщення та збір керівного та командно-начальст-вующого складу

НШ ЦО – организує оповещення та збір ке-рівного та командно - начальствующого складу.

Доповідає про збір керівного складу

Диспетчер по команд НШ ЦО об’єкту оповіщує керівний та командно- начальствующий склад  про збір.

700-745

Постановка завдання на проведення навчання

Керівний, командно- на-чальствующий склад

Доводе план та задум навчння, порядок  його проведення

Штаб ЦО готує ПУ, засоби зв’язку та оповіщення.

НШ ЦО доводить порядок зв’язку на навчаннях

Посередники вимагають виконання  всього комплексу за-ходів ЦО передбаче-них на цей період

Начальник зв’язку готує засоби зв’язку.

Диспетчер проводе оповіщення формувань

800

Увідна №2.

«Чорна скеля 202»

Відключення электричного струму

Відпрацювання дій учасниками навчання по ста-лості цехів та дільниць

Особовий склад котельні

Заслуховує доповіді гол. спеціалістів, нач виробництва, нач. цехів.

Посередники вима-гають имітації вико-нання всього комп-лексу заходів без зупинки виробничого процесу

Головний енергетик

- з’ясувати у дис-петчера РЭС причину відключення електрич-ного живлення та на який час відбулося відключення;

- проконтролювати дії персоналу котельної;

- проконтролювати дії персоналу електро-дільниці;

- здійснювати конт-роль за виконанням робіт.

Инженер електрик

- з’ясувати у диспет-чера РЭС причину відключення електрич-ного живлення та на який час відбулося відключення;

- проконтролювати дії персоналу електро-дільниці на момент відключення електрич-ного струму;

- після підключення електричного живлен-ня здійснити контроль за правильністю пуску електричного облад-нання.

Котельня

- проконтролювати відключення захистом котла подачі газу в топку;

- перекрити входну газову засувку;

- подати пар на турбину аварійного освітлення;

- закрити подачу пару на техноло-гічні потреби фабрики;

- включити в роботу паровий насос для підпитки водою котла;

- слідкувати за рівнем води в барабані котла;

- про відтключення електроструму повідомити інженера теплотехніка та керівництво фабрики;

- при появі електроструму розтопку котла проводити згідно правил та інструкції Держтехнадзору;

- пар на технологічні потреби дати по заявці цехів.

Черговий електрик

- з’ясувати у диспетчера РЭС причину відключення електричного живлення та на який час відбулося відключення. Дані записати в журнал;

- доповісти головному енергетику фабрики про відключення електрич-ного живлення;

- зробити обхід цехов та дільниць, соповістив керівництво про причи-ни відключення електричного живлення;

- подальші дії виконувати за розпорядженнями керівництва фабрики;

- після включення електричного живлення зробити обхід підстанцій, обхід цехів, дільниць – брати участь у включенні обладнання згідно вказівок майстрів.

900

Увідна № 3

«Довге чекання 303»

Безаварійна зу-пинка  виробни-чого процесу

Керівний склад, робітни-ки та службов-ці цехів.

Доводити увідну до начальника штабу ЦО.

Заслуховує головних специалістів.

Контролює дії учас-ників.

Головний інженер

Начальник виробництва

- контролюють та направляють дії учасників навчання по безаварийній зупинці виробництва

Виробничі цехи

Начальники цехів, дільниць:

- організують виконання заходів по безаварійній зупинці виробництва

Робітники та службовці:

- виконують заходи по безаварійній зупинці виробництва.

1000

Увідна № 4

«Теплий дощ 404»

Аварийна зупинка котла

Керівний склад, робітни-ки та службов-ці котельної.

Головний інженер

Головний енергетик

- контролюють та нап-равляють дії учасників навчання

Котельня

- виконують заходи з аварійної зупинці котла згідно інструкції;

1100

Увідна № 5

«Крутий гром 505»

Аварія на хіміч-но-небезпечному об’єкті викидом великої кількості аміаку

Заслуховує начальни-ків цехів про порядок проведення еваку-ації із забруднених дільниць

Головний інженер

Головний енергетик

Начальник штабу ЦО

- контролювати дії служби охорони;

- контролювати дії особового складу лан-ки охорони громадсь-кого порядку;

- контролювати дії начальників цехів та дільниць;

- контролювати дії особового складу котельнї.

Черговий контролер

- прийняти повідомлення про аварію

- виконати оповіщення за встановленою схемою.

- одягнути ЗІЗ;

- уточнити зону зараження

- визначити глубину ЗМХЗ;

- визначити сектор розповсюдження зараженого повітря;

ЛОГП

- одягнути ЗІЗ;

-виставити пости охорони зараженої зони;

- виставити додатковий піст на запасних брамах та відкрити їх для евакуації;

- зупинити допуск на об’єкт людей та транспорту;

- заборонити вивіз матеріальних цінностей з території фабрики;

- доповісти начальнику охорони про аварію та прийняті заходи;

II – й ЕТАП: Організація протирадіаційного захисту робітників та службовців. Організація та проведення евакуаційних заходів.

Зміст: Оповіщення особового складу об’єкту про небезпеку радиаційного зараження. Відпрацювання заходів по захисту сировини готовой продукції. Загроза затоплення. Відпрацювання евакуаційних заходів

Час:1200-1600 10 лютого 20__ року

1200

10. 02

Увідна № 7

«Високий ліс» 707

Радиаційна небезпека

Керівний склад цехів, робіт-ники та служ-бовці цехів, відділу ПРТСР, ЛОГП

Контролює дії учас-ників навчання.

Начальник штабу ЦО

Начальник виробництва

Начальник відділу постачання

Начальник лабораторії Піст РХС

Пост РХС

-                    особовому складу надіти ЗІЗ;

-                     проводити аналіз повітря;

-                     доповідати про результати аналізу керівництву.

Группа обслуговування сховища

-                    особовому складу надіти ЗІЗ;

-                     приступити до підготовки сховища до прийому робітників та службовців;

Пункт видачи ЗІЗ

-                    особовому складу надіти ЗІЗ;

-                    розгорнути пункт видачі ЗІЗ;

-                    доповісти керівництву про готовність пункту до видачі ЗІЗ;

Відділ ПРТСР

- смісно - з особовим складом фабрики організує захист готової продукції;

- организує захист сировини;

ЛОГП

- припиняє допуск на територію об’єкта транспорту та людей без проведения дозиметричного контролю;

-                     припиняє випуск з території об’єкту готовой продукції без проведення з нею заходів по її захисту;

Особовий склад лабораторії

-                    приймають участь в укритті сировини та готової продукції;

-                    вибірково беруть зразки про-дукції та сировини та здають в місь-ку СЕС для аналізу;

- результати аналізів докладають керівництва для прийняття рішення;

1300

Увідна № 8

«Велике море» 808

Загроза затоплення

Особовий склад евакоко-місії, керівний склад цехів, ді-лянок, відділів

Контролює дії учасників навчання.

Начальник штабу ЦО

- организує оповіщен-ня та збір керівного складу;

- інформує робітників та службовців про по-рядок разосередження та евакуації;

- контролює хід розо-середження.

Эвакокомісія

- обладнує місця для роботи евакуаційних органів;

- уточнити списки евакуйьованих;

- перевірити наявність транспортних засобів та готовність;

- уточнити маршрути піших колон, мця відпочинку;

- установити зв’язок з РЕК, ЗЕП, початковими пунктами на марш-рутах евакуації;

- організує збір робітників та службовців, членів їх сімей на пункті збору;

- бере участь у розселенні в заміськійй зоні та рішенні питань забезпечення

Начальники цехів та відділів

- доводять до робітників та службовців порядок и час разо-середження;

- організує завершення робіт по захисту та підвищенню сталості;

- уточнюють план и порядок укриття робочій зміні по сигналу оповіщення ЦО;

1400

Увідна № 6

«Високе ліжко» 606

Аварійна зупинка виробничого процесу

Керівний склад, робочі та службовці цехів.

Контролює дії учасників навчання.

Головний інженер

Начальник виробництва

Цехи №№ 1, 2, 3;

Начальники цехів, дільниць:

- організують виконання заходів по аварійній зупинці виробництва

Робітники та службовці:

- виконують заходи по аварійній зупинці виробництва.

III – й ЕТАП. Організація та ведення СНАВР

Зміст:Відпрацювання протипожежних заходів. Організація і проведення СНАВР

Время:1600 – 1700 10 лютого 20___ року

Увідна № 9

«Біле поле» 909

Виникнення осередків поже-жі на тери-торії фабрики

Контролює дії учас-ників навчання.

Головний механік

- перевірити проти-пожежний інвентар;

- контроль за локалі-зацією та гасінням пожежі;

ДПД

- проводить противопожежну підготовку;

- локалізуює та гасять виникаючі осередки пожежі;

- виводять людей з загазованих приміщень;

- використовують для гасіння пожежі мотопомпу,

Увідна № 10

«Синяя вода» 333

Проведення СНАВР після аварії

Контролює дії учас-ників навчання.

Головний механік

- виконує контроль за проведеням СНАВР.

АТГ

- розшук людей у зруйнованих будівлях;

- звільнення людей з-під завалів;

-                    рятування людей з верхніх по-верхів будівель;

-                    розбирає залишки «пожежі»

«Голубе небо»-777

Кінець навчання, посередникам підготувати дані для разбору

Увесь особо-вий склад під-приємства

Віддає команду на зупинку навчання та  приведення всього в початковий стан

Начальник штабу ЦО

- дублює команду про зупинення КШН по усіх видах зв’язку;

- ставе задачу посе-редникам на підго-товку материалів до розбору КШН

Особовий склад формувань, цехів та дільниць приводить усе до почат-кового стану, здає ЗІЗ, дозиметричні прилади та іншу техніку.

Розбор прове-деного навчання

  1. Об’являє те-му, учбові цілі, від-працьовані питання по этапах.
  2. Робить аналіз дій усіх категорій навчаємих
  3. Робить вис-новок про досяг-нення цілей навчан-ня.
  4. Ставить зав-дання по подальшо-му досконаленню ЦО об’єкту, усуненню відмічених недоліків, які выявлені  протя-гом навчання.

Начальник штаба ЦО об’єкта


 

Помощь специалисту