Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при експлуатації електроустановок (загальні організаційно-технічні вимоги)

Інструкція з охорони праці при експлуатації електроустановок (загальні організаційно-технічні вимоги)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділі підприємства.

1.2. За цією інструкцією персонал інструктується перед початком роботи (первин­ний інструктаж), а потім — через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до "Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці", в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи інструк­туючого та персоналу

1.3. Власник повинен застрахувати персонал від нещасних випадків та професійних захворювань.

У разі ушкодження здоров'я персонал з вини власника він (персонал) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання цієї інструкції персонал несе дисциплінарну, матеріальну, адмі­ністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До самостійного обслуговування електроустановок допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження і не мають медичних протипо­казань, пройшли спеціальне навчання, атестацію та мають відповідне посвідчення, прой­шли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.6. Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов'язані мати відповідну групу з електробезпеки:

1.6.1. Для одержання групи І, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструк­таж з електробезпеки під час роботи в цій електроустановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на І групу має проводити особа, відповідальна за елек­трогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням, — особа зі складу електротех­нічних працівників з групою III.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень працівникам з групою І не вимагаються.

1.6.2. Особам, молодшим за 18 років, не дозволяється присвоювати групу вище II.

1.6.3. Для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою, зазначеною у додатку 1.

1.6.4. Для одержання груп ІІ-ІН працівники мають:

1.6.4.1. Чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з роботою в електроустановках.

1.6.4.2. Знати і уміти застосовувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується.

1.6.4.3. Знати будову і улаштування електроустановок.

1.6.4.4. Уміти практично надавати першу допомогу потерпшим в разі нещасних випадків, в тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.6.5. Для одержання груп IV-V додатково необхідно знати компонування електро­установок і уміти організувати безпечне проведення робіт, уміти навчити працівників інших груп Правил безпеки і надання першої допомоги потерпілим від електричного струму.

1.6.6. Для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації електроустановок.

1.7. Посвідчення про перевірку знань працівника є документом, який засвідчує пра­во на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

1.8. Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати із собою по­свідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань працівник до роботи не допускається.

1.9. Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для записів.

Посвідчення про перевірку знань вилучається у працівника комісією з перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного підрозділу — в разі закін­чення терміну дії медичного огляду.

1.10. Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

1.11. Працівник, що обслуговує електроустановки, повинен:

1.11.1. Знати:

1.11.1.1. Правила будови електроустановок.

1.11.1.2. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

1.11.1.3. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

1.11.2. Знання Правил, вказаних в п.п. 1.11.1.1-1.11.1.3, повинно відповідати зай­маній посаді чи роботі, яку вони виконують.

1.11.3. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.11.4. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт, щодо якої на­вчений та атестований.

1.11.5. Не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.11.6. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.11.7. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.11.8. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпшим при нещасних випадках.

1.11.9. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння в електроуста­новках.

1.12. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які впливають на праців­ників, що обслуговують електроустановки:

1.12.1. Ураження електричним струмом.

1.12.2. Термічні опіки від електроструму.

1.12.3. Несправні контрольно-вимірювальні прилади, інструмент, засоби індивіду­ального захисту.

1.13. Працівники, що обслуговують електроустановки, забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з колективним договором (угодою) залеж­но від виконуваної роботи.

2. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

2.1. На кожному підприємстві (організації) повинна зберігатися технічна докумен­тація, згідно з якою електроустановки підприємства (організації) допускаються до екс­плуатації.

Склад технічної документації:

2.1.1. Акти приймання прихованих робіт.

2.1.2. Генеральний план дільниці, на якій нанесені споруди і підземні електротехнічні комунікації.

2.1.3. Затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки та ін.6666) з усіма наступними змінами.

2.1.4. Акти випробувань і налагодження електрообладнання.

2.1.5. Акти приймання електроустановок в експлуатацію.

2.1.6. Виконавчі робочі схеми первинних і вторинних електричних з'єднань.

2.1.7. Технічні паспорти основного електрообладнання.

2.1.8. Інструкції з обслуговування електроустановок, а також посадові інструкції щодо кожного робочого місця.

2.2. Крім того, по кожному цеху чи самостійній виробничій дільниці необхідно мати:

2.2.1. Паспортні карти чи журнали з описом електрообладнання та засобів захисту із зазначенням їх технічних даних і присвоєних їм інвентарних номерів (до паспортних карт чи журналів додаються протоколи і акти випробування, ремонту та ревізії облад­нання).

2.2.2. Креслення електрообладнання, електроустановок і споруд, комплекти крес­лень запасних частин, виконавчі креслення повітряних і кабельних трас і кабельні жур­нали.

2.2.3. Креслення підземних кабельних трас і заземлюючих пристроїв з прив'язкою до будівель і постійних споруд, а також із зазначенням місць установлення з'єднуваль­них муфт і перехрещень з іншими комунікаціями.

2.2.4. Загальні схеми електропостачання, складені по підприємству в цілому і по окремих цехах і дільницях.

2.2.5. Комплект експлуатаційних інструкцій з обслуговування електроустановок цеху, дільниці і комплект посадових інструкцій щодо кожного робочого місця та інст­рукцій з охорони праці.

Перелік цих інструкцій затверджує головний інженер підприємства (організації).

Комплект вказаної вище документації зберігається в технічному архіві підприєм­ства (організації).

2.3. Всі зміни в електроустановках, які вносяться в процесі експлуатації, повинні відтворюватись у схемах і кресленнях негайно за підписом особи, відповідальної за елек­трогосподарство, з указанням його посади і дати внесення зміни.

Відомості про зміни в схемах повинні доводитись до всіх працівників (із записом в оперативному журналі), для яких обов'язкове знання цих схем.

2.4. На всіх робочих місцях повинні бути необхідні експлуатаційні інструкції, скла­дені згідно з вимогами Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів на основі заводських і проектних даних, типових інструкцій та директивних матеріалів, досвіду експлуатації та результатів випробування електрообладнання, а також з ураху­ванням місцевих умов.

Інструкції підписує особа, відповідальна за електрогосподарство, і затверджує го­ловний інженер підприємства (організації).

2.5. В посадових інструкціях щодо кожного робочого місця повинні вказуватися:

2.5.1. Перелік інструкцій з обслуговування обладнання та директивних матеріалів, схем та пристроїв електрообладнання, знання яких обов'язкове для особи, яка займає цю посаду.

2.5.2. Права, обов'язки і відповідальність персоналу.

2.5.3. Взаємовідносини з персоналом вищого рангу, підпорядкованим та іншим пер­соналом, пов'язаним по роботі.

2.6. При зміні стану чи умов експлуатації електрообладнання в інструкції вносяться відповідні доповнення, про що повідомляють працівників, для яких обов'язкове знання цих інструкцій, із записом в оперативному журналі. Інструкції переглядаються не рідше 1 разу на 3 роки.

2.7. На підстанціях, РУ чи в приміщеннях, відведених для обслуговуючого елект­роустановки персоналу (чи на робочому місці особи, відповідальної за електрогоспо­дарство), повинна знаходитись оперативна документація:

2.7.1. Оперативна схема чи схема-макет.

2.7.2. Оперативний журнал.

2.7.3. Бланки нарядів-допусків для робіт в електроустановках.

2.7.4. Бланки перемикань.

2.7.5. Журнал чи картотека дефектів і неполадок на електрообладнанні.

2.7.6. Відомості показань контрольно-вимірювальних приладів і електролічильників.

2.7.7. Журнал перевірки знань персоналу.

2.7.8. Журнал обліку виробничого інструктажу.

2.7.9. Журнал обліку протиаварійних тренувань.

2.7.10. Списки: осіб, які мають право одноосібного огляду електроустановок; осіб, які мають право віддавати оперативні розпорядження та ін., відповідальних чергових енергопостачальних організацій вищого рівня.

2.8. Оперативну документацію періодично (у встановлений на підприємстві термін, але не рідше 1 разу на місяць) повинен переглядати електротехнічний чи адміністратив­но-технічний персонал вищого рівня, який повинен вживати заходів щодо усунення дефектів і порушень в роботі електрообладнання.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕРГУВАННЯ

3.1. Оперативні працівники повинні працювати за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства чи структурного підрозділу.

3.2. Оперативні працівники, які заступають на чергування, мають прийняти зміну від попереднього чергового, здати зміну наступному черговому згідно з графіком.

Припинення чергування без здавання зміни забороняється.

У виняткових випадках залишення робочого місця є припустимим з дозволу опера­тивного працівника вищої посади.

3.3. Під час приймання зміни оперативний працівник зобов'язаний:

3.3.1. Ознайомитися зі схемою і станом та режимом роботи устаткування на своїй дільниці власним оглядом в обсязі, встановленому інструкцією.

3.3.2. Одержати від чергового, який здає зміну, інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аваріям та неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві.

3.3.3. Перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції.

3.3.4. Ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув з його останнього чергування.

3.3.5. Оформити приймання зміни записом у журналі, відомості, а також в опера­тивній схемі власним підписом та підписом працівника, який її здає.

3.3.6. Доповісти старшому зміни про початок чергування та про неполадки, вияв­лені під час прийняття зміни.

3.4. Прийняття і здавання зміни безпосередньо під час ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій із вмикання та вимикання обладнання забороняються.

Під час тривалої ліквідації аварії здавання зміни здійснюється з дозволу особи, від­повідальної за електрогосподарство.

3.5. Забороняється прийняття і здавання зміни у випадках, коли на дільниці, яка обслуговується, робочі місця не прибрані, устаткування забруднене.

Прийняття зміни, коли устаткування несправне чи є відхилення від нормального режиму його роботи, допускається тільки з дозволу особи, відповідальної за електро­господарство підприємства, або оперативного працівника вищого рівня, про що ро­биться запис в оперативному журналі.

3.6. Оперативні працівники під час свого чергування є відповідальними за правиль­не обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на закріпленій за ними дільниці.

3.7. Старший в зміні оперативний працівник або одноосібне, або спільно з адміні­страцією підприємства (цеху, дільниці) повинен виконувати обґрунтовані вимоги пра­цівників енергопостачальної організації.

3.8. Старший в зміні оперативний працівник зобов'язаний негайно повідомити диспетчера енергопостачальної організації про аварії, які спричинили відключення однієї або кількох ліній електропередачі, що живлять підприємство.

3.9. Список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією, визначається особою, відповідальною за електро­господарство, затверджується керівником, погоджується з Держнаглядохоронпраці, передається у відповідну оперативну службу енергопостачальної організації.

3.10. В разі порушення режиму роботи, пошкодження чи аварії електроустаткуван­ня оперативний працівник зобов'язаний негайно вжити заходів щодо відновлення схе­ми нормального режиму роботи і повідомити про те, що сталося, безпосередньо стар­шого у зміні працівника або особу, відповідальну за електрогосподарство.

3.11. У випадку неправильних дій оперативних працівників під час ліквідації аварії старший в зміні оперативний працівник зобов'язаний прийняти на себе керівництво і відповідальність за подальший перебіг ліквідації аварії.

3.12. Оперативні працівники повинні проводити обходи та огляд устаткування і виробничих приміщень на закріпленій за ними дільниці.

3.13. Огляд електроустановок може виконуватись одноосібне:

3.13.1. Адміністративно-технічним працівником з групою V в електроустановках понад 1000 В і з групою IV — в електроустановках до 1000 В.

3.13.2. Оперативним працівником, який обслуговує цю електроустановку.

3.14. Огляд електроустановок неелектротехнічними працівниками та екскурсії, за наявності дозволу керівництва підприємства, можуть провадитись під наглядом праців­ника з групою IV, який має право одноосібного огляду.

Огляд повинен провадитись згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації елек­троустановок споживачів.

3.15. Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосіб­ний огляд, встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверд­жується керівником підприємства.

3.16. Під час огляду в електроустановках понад 1000 В забороняється відчиняти двері приміщень, комірок, що не обладнані сітчастими огорожами або бар'єрами, якщо відстань між дверима і струмовідними частинами менша за зазначену в додатку 2.

Перелік таких приміщень і комірок затверджується особою, відповідальною за елек­трогосподарство.

3.17. В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до приміщень, комірок облад­наний сітчастими огорожами або бар'єрами, під час огляду забороняється відчиняти двері сітчастих огорож і проникати за огорожі чи бар'єри.

3.18. Забороняється під час огляду електроустановок виконувати будь-яку роботу.

3.19. Працівники, які не обслуговують цю електроустановку, допускаються до ог­ляду з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, цеху, дільниці.

3.20. Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо) мають бути постійно замкнеш.

3.21. Для кожного приміщення має бути не менше двох комплектів ключів, один з яких є запасним. Ключі від приміщень РУ не повинні підходити до дверей комірок і камер.

3.22. Ключі повинні бути пронумеровані і перебувати на зберіганні в оперативних або в адміністративно-технічних працівників.

3.23. Ключі слід видавати під розписку:

3.23.1. Під час огляду працівникам, яким дозволено одноосібний огляд, та опера­тивно-ремонтним працівникам, в тому числі й тим, що не перебувають на зміні, під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядом чи розпорядженням.

3.23.2. На час виконання робіт за нарядом чи за розпорядженням — керівнику робіт, допускачеві або наглядачеві.

Ключі підлягають поверненню щоденно після закінчення роботи.

3.24. Власні ключі для входу в приміщення дозволяється мати тільки оперативним працівникам, які приймають і здають зміну за телефоном.

3.25. В приміщеннях електроустановок забороняється зберігання матеріалів та інструментів, що не належать до цієї електроустановки.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЯКИМИ ДОСЯГАЄТЬСЯ БЕЗПЕКА РОБІТ

В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

4.1. Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустанов­ках, є:

4.1.1. Затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядження­ми і в порядку поточної експлуатації.

4.1.2. Призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.

4.1.3. Оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації.

4.1.4. Підготовка робочих місць.

4.1.5. Допуск до роботи.

4.1.6. Нагляд під час виконання робіт.

4.1.7. Переведення на інше робоче місце.

4.1.8. Оформлення перерв у роботі та її закінчення.

4.2. Відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках, є:

4.2.1. Працівник, який видає наряд, розпорядження.

4.2.2. Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця.

4.2.3. Працівник, який готує робоче місце, допуск.

4.2.4. Працівник, який допускає до роботи (далі — допускач).

4.2.6. Керівник робіт.

4.2.6. Працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (далі — наглядач).

4.2.7. Члени бригади.

4.3. Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює можливість безпеч­ного виконання роботи. Він відповідає за достатність і правильність зазначених у на­ряді заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт, а також за відповідність груп з електро­безпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що виконується.

Право видачі нарядів та розпоряджень надається адміністративно-технічним пра­цівникам підприємства, які мають групу V в електроустановках понад 1000 В та групу IV в електроустановках до 1000 В.

4.3. Особи, які складають і затверджують перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, визначають необхідність, можливість і періодичність безпечно­го виконання цих робіт з огляду на місцеві умови, а також кількісний та якісний склад виконавців на кожен вид роботи.

4.4. Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск, несе відпо­відальність за достатність передбачених для безпечного виконання робіт заходів щодо вимкнення та заземлення устаткування і можливість їх здійснення, а також за коорди­націю часу і місця роботи бригад, що допускаються.

4.5. Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск мають право оперативні працівники з групою V — в електроустановках понад 1000 В і групою IV — в електро­установках до 1000 В.

4.6. Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що вимагаються умо­вами роботи (встановлення замків, плакатів, огорож).

Готувати робочі місця мають право чергові або оперативно-ремотні працівники, які допущені до оперативних перемикань в цій електроустановці.

4.7. Допускач відповідає за правильність і достатність вжитих заходів безпеки та їх відповідність до характеру і місця роботи, зазначених у наряді, за правильний допуск до роботи, а також за повноту та якість проведеного ним інструктажу.

4.8. Допускачами призначаються оперативні або оперативно-ремонтні працівники.

4.9. В електроустановках понад 1000 В допускачі повинні мати групу IV, а в елект­роустановках до 1000 В — групу III. 4.10. Керівник робіт відповідає за:

4.10.1. Вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, та їх достатність.

4.10.2. Чіткість і повноту інструктажу членів бригади.

4.10.3. Наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань.

4.10.4. Збереження та постійність перебування на робочому місці заземлень, ого­роджень, знаків і плакатів безпеки, запірних пристроїв протягом робочої зміни, органі­зацію та безпечне виконання робіт і дотримання ПБЕЕС.

4.11. Керівник робіт повинен здійснювати постійний нагляд за членами бригади і усувати від роботи членів бригади, які порушують ПБЕЕС, а також не допускати тих, що перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або хворих.

4.12. Керівник робіт повинен мати групу з електробезпеки IV під час виконання робіт в електроустановках понад 1000 В і группу III — в електроустановках до 1000 В.

4.13. Наглядач призначається для нагляду за бригадами будівельних робітників, різноробочих, такелажників та інших неелектротехнічних працівників під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядами та розпорядженнями.

4.14. Наглядач за електротехнічними працівниками, у тому числі відрядженими, призначається у випадку проведення робіт в електроустановках у особливо небезпеч­них умовах, що визначає особа, відповідальна за електрогосподарство підприємства.

4.15. Наглядач контролює наявність установлених на місці роботи заземлень, ого­роджень, плакатів, запірних пристроїв та відповідає за безпеку членів бригади віднос­но ураження електричним струмом.

4.16. Наглядачам забороняється поєднувати нагляд з виконанням будь-якої роботи і залишати бригаду без нагляду під час роботи.

4.17. Наглядачами призначаються електротехнічні працівники з групою ІІІ.

4.18. Списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керів­ників робіт, допускачів, зазначених в пункті 4.2, переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверджуються керівником підприємства.

Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та поновному затвер­дженню.

4.19. Допускається суміщення обов'язків відповідальних працівників згідно з таб­лицею. В разі суміщення обов'язків відповідальний працівник повинен мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вимагається для працівників, обов'язки котрих він суміщує.

Суміщення обов'язків відповідальних осіб

Відповідальний працівник

Обов'язки, що суміщуються

Працівник, який видає наряд

Керівник робіт Допускач в електроустановках без місцевих чергових працівників

Допускам

Працівник, який готує робоче місце Керівник робіт Член бригади

Керівник робіт

Допускач в електроустановках без місцевих чергових працівників Працівник, який готує робоче місце

4.20. Наряд на роботу виписується у двох примірниках за умови дотримання чіткості і ясності записів в обох примірниках. Заповнення наряду олівцем, виправлення і пере­креслювання написаного тексту є неприпустимим.

4.21. Наряд передається оперативному працівнику або працівнику, який готує ро­боче місце в електроустановках без місцевої чергової обслуги, перед початком підго­товки робочого місця.

4.22. Допускається передача наряду за телефоном працівником, який видає наряд, старшому в зміні оперативному працівнику робіт. В цьому разі наряд заповнюється в трьох примірниках: один примірник заповнює працівник, який видає наряд, а два — працівник, який приймає його за телефоном.

4.23. Наряд виписують на одного керівника робіт (наглядача) з однією бригадою. На руки керівнику робіт видається тільки один наряд.

На однотипні роботи, що виконуються без зняття напруги однією бригадою, може бути виданий один спільний наряд для виконання їх в порядку черги на кількох при­єднаннях, в одному або різних РУ, у різних приміщеннях підстанцій. Оформлення пере­ведення з одного робочого місця на інше вимагається тільки в разі переходу з одного РУ на інше, з одного поверху РУ на інший.

4.24. В електроустановках, де напруга знята з усіх струмовідних частин, у тому числі й з виводів ПЛ та КЛ, і замкнутий вхід до суміжної електроустановки (збірки та щити до 1000 В можуть залишатися під напругою), допускається видавати один наряд для одночасної роботи на всіх приєднаннях.

4.25. В разі розширення робочого місця чи зміни кількості робочих місць слід вида­вати новий наряд.

4.26. В разі заміни керівника робіт, а також зміни складу бригади більше ніж напо­ловину має бути виданий новий наряд.

4.27. Оперативні працівники під час чергування з дозволу старшого в зміні опера­тивного працівника можуть залучатись до участі в роботі ремонтної бригади без вклю­чення в наряд, із записом в оперативному журналі після цільового інструктажу і розпи­сом за нього.

4.28. Наряд видається на термін не більше 15 календарних днів від дня початку ро­боти.

Наряд може бути продовжений один раз на термін не більше 15 календарних днів від дня продовження. Продовжити наряд може працівник, який видав наряд, або інший працівник, який має право видачі нарядів на роботи в цій електроустановці.

4.29. Система нумерації нарядів, порядок їх реєстрації та зберігання встановлюєть­ся письмовим розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство.

4.30. Наряди, роботи за якими закінчені повністю, зберігаються протягом ЗО діб.

4.31. В кожному електрогосподарстві підприємства роботи за нарядами і розпо­рядженнями слід обліковувати в призначеному для цього журналі обліку робіт за наря­дами і розпорядженнями.

4.32. В журналі у відповідних графах реєструються первинний допуск до роботи за нарядами і повне її закінчення, допуск до роботи згідно з розпорядженням та її закін­чення (за винятком робіт згідно з розпорядженнями, які виконуються самими опера­тивними працівниками або під їхнім наглядом, запис про які робиться тільки в опера­тивному журналі). Крім того, первинні і щоденні допуски до робіт за нарядами оформ­ляються записами в журналі; в цьому разі зазначаються тільки номер наряду і робоче місце.

4.33. Відповідальність за ведення і цілісність журналу покладається на особу, відпо­відальну за електрогосподарство. Журнал має бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою. Термін його зберігання після останнього запису — 6 місяців.

4.34. Склад бригади, що працює за нарядом

4.34.1. Чисельність бригади та її склад з урахуванням кваліфікації та груп з електро­безпеки працівників визначає працівник, який видає наряд (розпорядження), виходячи зі складності роботи, умов її виконання, а також потреби забезпечення можливості пов­ноцінного нагляду за безпечним виконанням робіт всіма членами бригади з боку керів­ника робіт (наглядача).

4.34.2. У випадку роботи за нарядом бригада повинна складатися не менше ніж із двох працівників, включно з керівником робіт.

До складу бригади з розрахунку на кожного її члена з групою III допускається вклю­чати одного працівника з групою І, але загальна кількість членів бригади з групою І має бути не більше ніж дві особи.

4.34.3. Змінювати склад бригади дозволяється працівнику, який видав наряд, або іншому працівнику, який має право видачі нарядів на виконання робіт в цій електроус­тановці. Вказівки про зміни складу бригади можуть бути передані за телефоном вико­навцю робіт або допускачеві, який у наряді зі своїм підписом записує прізвище та ініціали працівника, що дав вказівку про зміну.

В разі зміни складу бригади не повинні бути порушені вимоги 4.34.1., 4.34.2. Керів­ник робіт зобов'язаний проінструктувати працівників, заново введених до складу бри­гади, про заходи щодо безпечного проведення робіт.

4.34.4. Зміни в складі бригади оформлюються працівником, який видав наряд, а за його відсутності — працівником, який має право видачі нарядів на роботи в цій елек­троустановці.

4.35. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт

4.35.1. Підготовка робочих місць і допуск можуть провадитись тільки з дозволу оперативних працівників, а на підприємствах, де таких працівників немає, — з дозволу особи, яка видала наряд чи розпорядження, за узгодженням з особою, відповідальною за електрогосподарство.

4.35.2. Забороняється змінювати передбачені нарядом (розпорядженням) заходи по підготовки робочих місць.

В разі виникнення сумніву в достатності і правильності заходів щодо підготовки робочого місця і можливості безпечного виконання роботи ця підготовка має бути при­пинена.

4.35.3. Підготовку робочих місць, як правило, виконують два працівники, які ма­ють право на оперативні перемикання в цій електроустановці. Дозволяється виконува­ти підготовку робочого місця керівнику робіт з одним із членів бригади, якщо вони мають право на оперативні перемикання в цій електроустановці.

4.35.4. Підготовку робочого місця може виконувати один працівник, крім встанов­лення переносних заземлень в електроустановках понад 1000 В і виконання переми­кань, що здійснюються на двох і більше приєднаннях в електроустановках понад 1000 В, що не мають діючих пристроїв блокування роз'єднувачів від неправильних дій.

4.35.5. Допускач разом з керівником робіт повинні перевірити виконання технічних заходів щодо підготовки робочого місця.

4.35.6. Якщо керівник робіт суміщує обов'язки допускача, то таку перевірку він ви­конує з одним із членів бригади, який має групу III.

4.35.7. Допуск до роботи за нарядами та розпорядженнями слід провадити безпосе­редньо на робочому місці.

4.35.8. Допуск провадиться після перевірки технічних заходів щодо підготовки ро­бочого місця. В цьому разі допускач має:

4.35.8.1. Перевірити, чи відповідає склад бригади зазначеному в наряді або розпо­рядженні, та наявність у членів бригади посвідчень про перевірку знань.

4.35.8.2. Провести інструктаж: ознайомити бригаду зі змістом наряду, розпоряд­ження; зазначити межі робочого місця і підходи до нього; показати найближче до ро­бочого місця устаткування та струмовідні частини приєднань, що ремонтуються, та суміжні, до яких забороняється наближатися незалежно від того, перебувають вони під напругою чи ні.

4.35.8.3. Довести бригаді, що напруга відсутня, показом установлених заземлень та перевіркою відсутності напруги, якщо заземлення не видно з робочого місця, а в елект­роустановках 35 кВ і нижче (де дозволяє конструктивне виконання) — з наступним дотиком рукою до струмовідних частин після перевірки відсутності напруги.

4.35.8.3. Після інструктажу допускача бригаду повинен проінструктувати керівник робіт щодо безпечного виконання робіт, використання інструменту, пристосувань, ме­ханізмів і вантажопідіймальних машин.

Без проведення інструктажу допуск бригади забороняється.

4.35.8.4. Проведення інструктажу і допуск оформляються підписами допускача і керівника робіт (наглядача) в наряді із зазначенням дати і часу.

4.35.8.5. Допуск оформляється в обох примірниках наряду, з яких один залишаєть­ся у керівника робіт (наглядача), а другий — у допускача.

Коли керівник робіт суміщає обов'язки допускача, допуск оформляють в одному примірнику наряду.

4.35.8.6. Під час роботи за розпорядженням час допуску реєструють в журналі об­ліку робіт за нарядами і розпорядженями.

4.36. Нагляд під час виконання робіт за нарядом

4.36.1. З моменту допуску бригади до робіт нагляд.за нею з метою запобігання по­рушенням вимог ПБЕЕС покладається на керівника робіт або наглядача. Керівник робіт і наглядач повинні весь час перебувати на місці робіт, в міру можливості — на тій дільниці, де виконується найвідповідальніша і найбільш травмонебезпечна робота.

Наглядачеві забороняється поєднувати нагляд з виконанням будь-якої роботи.

4.36.2. З дозволу керівника робіт можливе тимчасове залишення робочого місця одним або декількома членами бригади.

Члени бригади з групою III можуть виходити з РУ чи повертатися на робоче місце самостійно. Члени бригади з групою І і II — тільки у супроводі члена бригади з групою III або особи, яка має право одноосібного огляду електроустановок. Кількість членів бригади, що залишаються на робочому місці, має бути не менше двох, включно з керів­ником робіт. Члени бригади, які повернулися, можуть стати до роботи тільки з дозволу керівника робіт. Під час короткочасних відлучень членів бригади виводити їх з наряду не вимагається. До їх повернення керівнику робіт (наглядачеві) забороняється залиша­ти робоче місце, якщо приміщення, де розміщується електроустановка, не можна замкну­ти на замок.

4.36.3. Залишатися в закритих і відритих РУ одному керівнику робіт або членам бригади без керівника робіт не дозволяється, за винятком таких випадків:

4.36.3.1. В разі необхідності, викликаної умовами виконання роботи (наприклад, регулювання вимикачів чи роз'єднувачів, приводи яких винесені в інше приміщення, перевірка, ремонт чи монтаж вторинних кіл, прокладання кабелів, випробування, пе­ревірка захистів тощо), одночасного перебування одного чи кількох працівників з гру­пою III зі складу бригади в різних приміщеннях, на різних робочих місцях одного при­єднання.

Членів бригади, які працюють окремо від керівника робіт, останній повинен приве­сти на їх робоче місце і дати необхідні вказівки щодо безпечного виконання робіт.

4.36.3.2. У випадку проведення робіт однією бригадою на різних приєднаннях (пе­ревірка диференційованого захисту шин, кіл блокування роз'єднувачів з вимикачами, перевірки та регулювання пристроїв АВР тощо).

На такі роботи може бути виписаний один наряд для їх одночасного проведення на різних приєднаннях або, залежно від характеру робіт, наряд із переведенням з одного приєднання на інше з оформленням переведення в загальному порядку.

В РУ, з яких знято напругу, можна залишатися на робочому місці і продовжувати роботу одному працівнику зі складу бригади.

4.36.4. У випадку необхідності відлучитися керівник робіт (наглядач), якщо на цей час його не може замінити працівник, який видав цей наряд, або оперативний праців­ник, зобов'язаний вивести бригаду із РУ і замкнути за собою двері; оформити перерву в наряді.

В разі вимушеної заміни чи тимчасової відсутності керівника робіт (наглядача) на­ряд передається працівнику, який його замінив.

4.36.5. Працівник, який видав наряд, і оперативні працівники повинні періодично перевіряти дотримання членами бригади правил безпеки. В разі виявлення порушень правил безпеки або виявлення інших обставин, що загрожують безпеці працівників, у керівника робіт вилучається наряд і бригада виводиться з місця роботи, наряд закри­вається.

Після усунення виявлених порушень і неполадок бригада знову може бути в загаль­ному порядку допущена до роботи з оформленням допуску у наряді.

Якщо порушення правил безпеки було допущене одним із членів бригади, то він повинен бути відсторонений від роботи.

4.36.6. Розосередження членів бригади по різних робочих місцях допускається у випадках, коли наряд виданий для одночасного виконання робіт на різних робочих місцях.

4.37. Оформлення перерв у роботі

4.37.1. Під час перерв у роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами прове­дення робіт) бригада у повному складі виводиться з робочого місця. Двері приміщень РУ і огороджень електроустановки замикаються на замок.

Наряд залишається у керівника робіт (наглядача). Плакати, огородження, зазем­лення залишаються на місці.

Члени бригади не мають права повертатися на робоче місце за відсутності керівни­ка робіт (наглядача).

Допуск бригади до роботи після такої перерви здійснюється керівником робіт без оформлення в наряді.

4.37.2. Під час перерв у роботі, пов'язаних із закінченням робочого дня, увесь склад бригади виводиться з робочого місця (РУ, електроустановки, ГІЛ). Двері приміщень РУ та огороджень електроустановки замикаються на замок.

Плакати, огородження, заземлення залишаються на місці.

Закінчення роботи кожного дня оформляється в таблиці наряду "Щоденний допуск до роботи і її закінчення" підписом керівника робіт (наглядача).

Керівник робіт (наглядач) здає наряд оперативному працівнику, а за його відсут­ності залишає наряд в папці діючих нарядів. В електроустановках без місцевих опера­тивних працівників керівнику робіт (наглядачеві) дозволяється після закінчення робо­чого дня залишати наряд у себе.

4.37.3. Повторний допуск в наступні дні на підготовлене робоче місце здійснює до-пускач. В цьому разі дозволу від старшого в зміні оперативного працівника не вима­гається. Керівник робіт (наглядач) з дозволу допускача може самостійно допускати бригаду до роботи на підготовлене робоче місце, якщо йому це доручено в рядку наря­ду "Окремі вказівки".

Перед повторним допуском бригади на робоче місце керівник робіт (наглядач) по­винен упевнитися в наявності необхідних заземлень, огороджень, плакатів тощо. По­вторний допуск, здійснений черговим або оперативно-ремонтним працівником, оформ­ляється в обох примірниках наряду; допуск, що проводиться керівником робіт (нагля­дачем), — тільки в своєму примірнику наряду.

4.37.4. Пробне вмикання електроустаткування на робочу напругу до повного закін­чення роботи може бути проведено після виконання таких умов:

4.37.4.1. Бригада повинна бути виведена з робочого місця.

4.37.4.2. Наряд з оформленою перервою здається черговому допускачеві.

4.37.4.3. Тимчасові огородження, заземлення і плакати мають бути зняті, а постійні огородження встановлені на місце (вказані операції, як правило, виконуються опера­тивними працівниками). Дозвіл на тимчасове зняття і наступне встановлення зазем­лень оформляється в наряді в рядку "Окремі вказівки".

4.37.4.4. Отримано дозвіл на пробне вмикання від чергового або адміністративно-технічного працівника, який має право видавати розпорядження з питань оперативно­го обслуговування цієї електроустановки. Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи після пробного вмикання та наступного дня провадяться в звичайному поряд­ку — як і у випадку первинного допуску, з оформленням допуску в графі 4 наряду.

4.37.5. Оперативний працівник до повернення керівником робіт наряду з відміткою про повне закінчення робіт не має права вмикати виведене в ремонт електроустатку­вання чи вносити до схеми зміни, що впливають на умови проведення робіт.

4.37.6. В аварійних випадках оперативний працівник може вмикати електрооблад­нання за відсутності бригади до повернення наряду за дотримання таких умов:

4.37.6.1. Тимчасові огородження, заземлення і плакати мають бути зняті; стаціо­нарні огородження поставлені на місце, плакати "Працювати тут" мають бути замінені плакатами "Стій! Напруга".

4.37.6.2. До прибуття керівника робіт і повернення ним наряду в місцях проведення роботи мають бути розставлені люди, які зобов'язані попереджувати як керівника робіт, так і членів бригади про те, що електроустановка ввімкнена і поновлення робіт непри­пустиме.

4.38. Переведення бригади на нове робоче місце

4.38.1. В електроустановках понад 1000 В, що експлуатуються місцевими оперативни­ми працівниками, переведення бригади на інше робоче місце здійснюється допускачем.

Це переведення може здійснювати працівник, який видав наряд, або керівник робіт, якщо про це є запис у рядку наряду "Окремі вказівки".

Переведення на інше робоче місце оформляється записом в таблиці 4 наряду.

4.38.2. В електроустановках до 1000 В на різних робочих місцях одного приєднання, а також на різних робочих місцях однієї ПЛ, ПЛЗ, КЛ будь-яких напруг переведення на інше робоче місце здійснюється керівником робіт без оформлення в наряді.

4.38.3. У випадках робіт в електроустановках без зняття напруги на струмовідних частинах оформлення допуску на інше робоче місце визначається тільки в разі переве­дення бригади з ВРУ однієї напруги у ВРУ іншої напруги, або з одного приміщення ЗРУ в інше.

4.38.4. В усіх електроустановках під час виконання робіт за розпорядженням оформ­лення переведення на інше робоче місце не вимагається.

4.39. Закінчення робіт. Закриття наряду

4.39.1. Після повного закінчення робіт робочому місцю слід надати належного ста­ну. Послідовно виконуються:

4.39.1.1. Виведення бригади з робочого місця.

4.39.1.2. Зняття тимчасових огороджень і плакатів.

4.39.1.3. Зняття заземлень.

4.39.1.4. Встановлення на місце стаціонарних огороджень і плакатів, зняття огород­жень і плакатів, вивішених перед початком робіт.

4.39.1.5. Закриття на замки дверей, приміщень.

4.39.2. Наряд може бути закритим лише після огляду устаткування і місць роботи, перевірки відсутності людей, сторонніх предметів та інструменту на робочих місцях і у разі наведення належної чистоти.

4.39.3. Закриття наряду оформляється керівником робіт записом у наряді та жур­налі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

4.39.4. Контроль за правильністю оформлення нарядів здійснюється працівниками, які видали їх, та керівними електротехнічними працівниками, періодично вибірковою перевіркою.

5. ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ БЕЗПЕЧНІ УМОВИ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Порядок підготовки робочого місця:

5.1.1. Для підготовки робочого місця до роботи, яка вимагає зняття напруги, слід вжити у вказаному порядку таких технічних заходів:

5.1.1.1. Здійснити необхідні відключення і вжити заходів, що перешкоджають по­милковому або самочинному ввімкненню комутаційної апаратури.

5.1.1.2. Вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на ключах дистанційно­го керування комутаційною апаратурою.

5.1.1.3. Перевірити відсутність напруги на струмовідних частинах, які слід заземли­ти для захисту людей від ураження електричним струмом.

5.1.1.4. Встановити заземлення (ввімкнути заземлювальні ножі, встановити пере­носні заземлення).

5.1.1.5. Обгородити, за необхідності, робочі місця або струмовідні частини, що за­лишилися під напругою, і вивісити на огородженнях плакати безпеки. Залежно від місце­вих умов струмовідні частини обгородити до чи після їх заземлення.

5.2. Під час оперативного обслуговування електроустановки двома і більше праців­никами в зміну перелічені в пункті 5.1 заходи мають виконувати два працівники. В разі одноосібного обслуговування їх може виконувати одна особа, крім накладання пере­носних заземлень і здійснення перемикань, що проводяться на двох і більше приєднан­нях в електроустановках напругою понад 1000 В, які не мають діючих пристроїв блоку­вання роз'єднувачів від неправильних дій.

5.3. Вимикання (зняття напруги)

5.3.1. В разі роботи на струмовідних частинах, що потребують зняття напруги, по­винні бути вимкнені:

5.3.1.1. Струмовідні частини, на яких буде виконуватися робота.

5.3.1.2. Необгороджені струмовідні частини, до яких можливе наближення людей або ремонтного оснащення та інструменту, механізмів і вантажопідіймальних машин на відстань, меншу від зазначеної в таблиці.

Припустимі відстані до струмовідних частин, що перебувають під напругою, м

Напруга,

Відстань від людини

Відстань від механізмів

кВ

у будь -якому можливому

та вантажопідіймальних машин

її положенні та інструментів

у робочому та транспортному

і пристосувань, що

положеннях, від стропів,

використовуються нею,

вантажозахошпоючих

від тимчасових огорож,

пристосувань та вантажів,

м, не менше

м, не менше

Доі:

НаПЛ,

0,6

1,0

врешті

не нормується

1,0

електроустановок

(без дотику)

6-35

0,6

1,0

ПО

1,0

1,5

150

1,5

2,0

220

2,0

2,5

5.4. Вивішування плакатів безпеки. Обгородження робочого місця

5.4.1. На проводах роз'єднувачів, відокремлювачів і вимикачів навантаження на­пругою понад 1000 В,влаштування влаштування на ключах і кнопках дистанційного керування, на комутаційній апаратурі до 1000 В (автоматичні та інші вимикачі, рубиль­ники), під час ввімкнення яких може бути подана напруга на робоче місце, мають бути вивішені плакати "Не вмикати! Працюють люди".

5.4.2. У роз'єднувачів, які скеровуються оперативною штангою, плакати вивішу­ються на огорожах, а у однополюсних роз'єднувачів — на приводі кожного полюсу. В КРУ плакати вивішуються на ключах дистанційного керування.

5.4.3. На засувках, що закривають доступ повітря в пневматичні приводи комута­ційної апаратури, вивішується плакат "Не відкривати! Працюють люди!".

5.4.4. На приєднаннях напругою до 1000 В, які не мають автоматичних та інших вимикачів або рубильників, плакати вивішуються біля знятих запобіжників, під час встановлення яких може бути подана напруга на місце роботи.

5.4.5. Невідключені струмовідні частини, доступні для випадкового доторкання, ма­ють бути на час роботи обгорожені.

5.4.6. Для тимчасового обгороджування струмовідних частин, що залишилися під напругою, можуть застосовуватися щити, ширми, екрани тощо, виготовлені з ізоляцій­них матеріалів.

5.4.7. В разі встановлення тимчасових огорож відстань від них до струмовідних ча­стин має бути не меншою, ніж зазначена в таблиці п. 5.3.1.2.

5.4.8. Необхідність установлення тимчасових огорож, їх вид, спосіб установлення визначаються особою, яка виконує підготовку робочого місця.

На тимчасовій огорожі слід написати "Стій! Напруга" або прикріпити відповідні плакати безпеки.

5.4.9. Допускається застосування спеціальних пересувних огорож — кліток, похи­лих щитів тощо, конструкція яких забезпечує безпечність їх встановлення, стійкість і належне закріплення.

5.4.10. На час роботи забороняється переставляти або забирати плакати та вста­новлені тимчасові огородження.

5.5. Перевірка відсутності напруги

5.5.1. Перевіряти відсутність напруги необхідно покажчиком напруги заводського виготовлення, справність якого перед застосуванням слід перевірити за допомогою призначених для нього спеціальних приладів або наближеням до струмовідних частин, розташованих поблизу, які явно перебувають під напругою.

В електроустановках напругою понад 1000 В користуватися покажчиком напруги необхідно в діелектричних рукавичках.

Якщо покажчик напруги падав або був підданий механічним ударам, то користува­тися ним без повторної перевірки забороняється.

5.5.2. У ВРУ напругою до 220 кВ перевіряти відсутність напруги покажчиком доз­воляється тільки в суху погоду.

Під час туману, дощу, снігопаду відсутність напруги допускається перевіряти ре­тельним простежуванням схеми в натурі. У цьому випадку відсутність напруги на лінії, що відходить, підтверджується оперативними працівниками.

Якщо під час перевірки схеми будуть помічені ознаки наявності напруги (корона на ошиновці та іншому устаткуванні або іскріння під час комутації роз'єднувачів), то схе­му слід перевірити повторно, про свої зауваження щодо стану устаткування повідоми­ти оперативних працівників.

5.5.3. Перевірку відсутності напруги на відключеному устаткуванні повинен прово­дити допускач після вивішення попереджувальних плакатів.

Перевірку відсутності напруги слід провадити між усіма фазами та між кожною фазою і землею, а також кожною фазою і нульовим проводом, а на вимикачі і роз'єдну­вачі — на всіх шести вводах, затискачах.

Якщо на місці робіт є розрив електричного кола, то відсутність напруги перевіряється на струмовідних частинах з обох боків розриву.

Постійні обгородження знімаються або відкриваються безпосередньо перед пере­віркою відсутності напруги.

5.6. Встановлення заземлень. Загальні вимоги

5.6.1. Встановлювати заземлення на струмовідні частини необхідно безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

5.6.2. Переносні заземлення спочатку треба приєднати до заземлювального пристрою, а потім, після перевірки відсутності напруги, встановити на струмовідні частини.

Знімати переносне заземлення необхідно в зворотній послідовності: спочатку зняти його зі струмовідних частин, а потім — від заземлювального пристрою.

5.6.3. Встановлення і зняття переносних заземлень слід виконувати в діелектричних рукавичках із застосуванням в електроустановках понад 1000 В ізолювальної штанги. Закріплювати затискачі переносних заземлень слід цією ж штангою або безпосередньо руками в діелектричних рукавичках.

5.6.4. Забороняється користуватися для заземлення провідниками, не призначени­ми для цього, а також приєднувати заземлення за допомогою скручування.

6. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом

Дотик до струмопровідних частин, які перебувають під напругою, викликає у більшості випадків мимовільне судорожне скорочення м'язів, внаслідок чого потерпі­лий сам не може звільнитися від дії електричного струму.

Якщо потерпілий залишається в контакті зі струмопровідними частинами, необхід­но перш за все швидко звільнити його від дії електричного струму. Першою дією по­винно бути швидке відключення тієї частини електроустановки, якої доторкається по­терпілий.

Якщо швидко відключити неможливо, необхідно вжити заходів щодо відокремлен­ня потерпілого від струмопровідних частин, до яких він доторкається. При цьому необ­хідно пам'ятати, що без вживання належних запобіжних заходів доторкатися до люди­ни, яка знаходиться під струмом, небезпечно для життя.

Заходи першої допомоги залежать від того, в якому стані знаходиться потерпілий після звільнення його від струму:

— якщо потерпілий у свідомості, але до цього був непритомним або тривалий час знаходився під струмом, йому необхідно забезпечити повний спокій до появи лікаря або терміново доставити в лікарню;

— за відсутності свідомості, але збереженні дихання потерпілого потрібно поклас­ти зручно, по можливості рівно, розпустити і розстібнути одяг, створити приплив свіжого повітря, дати нюхати нашатирний спирт, збризкувати потерпілого водою, розтирати і зігрівати його тіло до появи лікаря;

— якщо потерпілий не дихає або дихає надто погано (рідко, судорожно зі схлипу­ванням) та дихання поступово погіршується, необхідно до появи лікаря робити штучне дихання.

Ні в якому разі не слід заривати потерпілого в землю, оскільки це не тільки неко­рисно, але і шкідливо.

РОЗРОБИВ