Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з вимог безпеки при роботі в колодязях, гноївко збирачах, закритих каналах гноєвидалення, місткостях

Інструкція з вимог безпеки при роботі в колодязях, гноївко збирачах, закритих каналах гноєвидалення, місткостях

Загальні вимоги безпеки.

1.  Основним уражуючим фактором при роботах в колодязях, гноївкозбирачах, закритих каналах гноєвидалення, місткостях являють­ся гази (сірководень, двоокис вуглецю, аміак, окисли азоту та інші), які утворюються при розкладі відходів тварин, виділяються з глибин землі, через артезіанські свердловини, а також можуть накошповатиеь від пра­цюючих поблизу двигунів внутрішнього згорання і т.д.

Внаслідок того, що деякі гази важчі за повітря, вони витісняють кисень і можуть довгий час зберігатися в колодязях. Так як в колодязі місткості і т.д. відсутній кисень, то користуватись фільтруючим протига­зом не можна , і приміняють ізолюючий шланговий протигаз, який дає можливість дихати повітрям, що знаходиться за межами колодязя або кисневим ізолюючим протигазом.

Деякі гази при великій концентрації вибухонебезпечні, тому поблизу колодязів не можна користуватися відкритим вогнем та приміняти інструмент, при роботі яким можуть виникнути іскри.

Другим уражуючим фактором може бути миттєве затоплення коло­дязя водою, гноївкою з суміжного колодязя і т.д.

2.  До роботи в колодязях, гноївкозбирачах: закритих каналах гноєвидалення, цистернах, місткостях (відкачування конденсату, відкривання задвижок і вентилів, монтаж і демонтаж агрегатів і т.д.) допускаються працівники не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд і можуть за етаном здоров'я працювати в шкідливих умовах, знають правила   техніки   безпеки,   вміють   користуватися   засобами індивідуального захисту та надавати першу допомогу потерпілим при отруєнні опіках, утепленні та інших травмах.

Перед виконанням цих робіт обов'язково проводиться навчання, інструктаж і видається наряд-допуск (додається).

3. В наряді на виконання робіт підвищеної небезпеки, що видається бригадиру, вказується виконувана робота,, заходи безпеки при її вико­нанні термін початку і закінчення роботи, склад бригади і дані про прове­дення інструктажу по техніці безпеки з обов'язковим підписом працюючих.

Право видання і затвердження наряда на роботи підвищеної небезпе­ки встановлюється рішенням правління колгоспу. Наряд видається на строк необхідний для виконання роботи і затверджується керівником підприємства.

4. Бригада, виділена для роботи в колодязі, повинна бути не менша ніж з трьох чоловік; один для роботи в колодязі, другий для роботи на поверхні і третій (старший) для керівництва, нагляду, і на випадок не­обхідності, надання допомоги працюючому в колодязі (місткості і т.д.).

5. Бригада повинна бути забезпечена слідуючим:

— не менше двох комплектів рятувальних поясів з наплечними пасами і кільцями за які кріпиться рятувальний канат. Пояси і канати повинні бути випробувані на розрив вантажем 200 кг. Довжина каната на 3 м довша глибини колодязя;

— не менше двох шлангових протигазів, довжина шлангів яких повин­на бути на 2 м довша глибини колодязя або ж кисневими ізолюючими протигазами;

— акумуляторним фонарем напругою не більше 12 В;

— переносним вентилятором (компресором);

— переносним попереджуючими і забороняючими знаками безпеки;

— в нічний час до опор на яких виставлені знаки, кріплять сигнальні ліхтарі з червоним світлом;

— крюками і ломами для відкривання люків колодязів;

— спецодягом і спецвзуттям;

— аптечкою першої долікарської допомоги;

—    інвентарем з кольорового металу не здатного до іскроутворення при його відсутності, звичайний інструмент повинен бути змащений тонким шаром консистентного мастила.

Заходи безпеки перед початком роботи

1.  Перед спуском в колодязь, місткість необхідно перевірити відсутність газу із допомогою компресора або природнім провітрюванням видалити шкідливі гази.

2.  Після перевірки виконання всіх заходів безпеки, відповідальний керівник робіт оформляє допуск.

Вимоги безпеки під час роботи

1. Працівник, що спускається в колодязь (місткість і т.д.) повинен одягти шланговий протигаз, рятувальний пояс з закріпленою до нього рятувальним канатом. Другий працівник, що знаходиться зовні колодязя, місткості тримає вільний кінець рятувального каната і підтримує зв'язок з працюючим в колодязі. Третій працюючий (старший) не допускає до місця роботи сторонніх, а при необхідності, подає допомогу. Використову­вати працівників, що перебувають за межами колодязя, для виконання інших робіт забороняється поки працюючий в колодязі не вийде на поверхню.

2. Працювати в колодязі (місткості і т.д.) в шланговому протигазі безперевно можна не більше 15 хвилин, після чого слід змінити його іншому працівникові, давши можливість відпочити на свіжому повітрі не менше 20 хвилин.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. У випадках миттєвого затоплення колодязя або якщо працюючий перестав подавати сигнал і т.д. працівник, що тримає в руках кінець рятувального каната, повинен покликати другого працівника, що знахо­диться на поверхні і разом витягнути працювавшого в колодязі на повер­хню. Витягувати слід тільки з допомогою рятувального канату,

2. У випадку обриву рятувального-канату, коли виникає необхідність спуску в колодязь другої особи, вона повинна одягти запасний шланговий протигаз і рятувальний пояс з канатом, на поверхні повинно залишатись не менше двох чоловік.

3. При нещасному випадку потерпілому надається допомога і викли­кають лікаря. Якщо потерпілий не дихає або погано дихає і його стан погіршується, необхідно розстебнути на ньому одяг, утруднюючий дихання перевірити, чи немає в роті потерпілого будь-яких предметів, покласти його так, щоб забезпечити проходність верхніх дихальних шляхів і прово­дити штучне дихання, а у випадках зупинки кровообігу проводити і зовнішній масах серця. Штучне дихання і зовнішній масаж серця слід проводити невпинно до приходу потерпілого до свідомості або до прибуття лікаря.

4. При накладанні жгута для зупинки кровотечі під жгут необхідно покласти записку в якій вказати час накладання жгута, так як накла­дений жгут не можна тримати більше 1-2 годин, бо це може привести до відмирання ділянки тіла, до якої припинений доступ крові. Якщо за цей час потерпілий не доставлений в лікарню, жгут слід ослабити на 5 хвилин притиснувши артерію після чого знову накласти жгут.

Вимоги безпеки по закінченню роботи

1.  По закінченню роботи працівники бригади збирають інструмент, розставлені знаки, ставлять на місці кришки (люки), огородження.

2. Відповідальний керівник робіт закриває наряд-допуск.

НАРЯД-ДОПУСК

за виконання робіт в колодязях, гноївкозбирачах, закритих каналах гноєвидалення, місткостях

від "___"______________І99 __р.

1. НАРЯД

1. Відповідальному виконавцю робіт______________;_____________

посада, прізвище, ініціали з бригадою в складі_________чоловік виконати слідуючи роботи

(конкретний зміст, місце і умови роботи)

2. Необхідні длл виконання робіт:

матеріали_______________________

інструменти _____________________

пристрої _____________________________________________________

захисні засоби: комбінезон, гумові чоботи, гумові рукавиці, 2 комплек­ти шлангових протигазів, рятувальних поясів і рятувальних канатів.

  1. При підготовці і виконанні робіт забезпечити слідуючі заходи без­пеки:

3.1. Робота в гної'вкозбирачах, колодязях, місткостях, закритих кана­лах гноєвидалення без шлангового протигаза, рятувальних пояса і мотуз­ки забороняється.

3.2.  Вільний кінець шланга протигаза повинен бути в зоні чистого повітря.

3.3.  Один з членів бригади з прикріпленою до рятувального пояса канатом спускається в колодязь чи місткість, другий працівник тримає її вільний кінець і підтримує контакт з працюючим, третій — не допускає до місця роботи сторонніх.

4.  Поблизу колодязя, місткості і т.д. забороняється курити і приміняти відкритий вогонь.

5. Інструменти і способи робіт не повинні викликати іскрогасіння.

6. Початок робіт в_____годин______хвилин   "__" _________19 __р.

Закінчення робіт в___годин___хвилин "___"_____________19  _ р.

Режим роботи______________________________________________

(одно, двох, трьохзмінний)

Відповідальний керівник робі__________________________________

посада, прізвище, Ініціали

2. Д О П У С К

1. Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці у відповідності з

інструкціями___________________________________________________

(назва інструкцій)

провів відповідальний керівник робіт_________________,___________

(посада, прізвище, ім'я, та по батькові, дата підпис)

2. Інструктаж отримали члени бригади:

3. Робоче місце і умови праці перевірені. Заходи безпеки, вказані в наряді-допуску забезпечені.

Дозволяю приступити до роботи___________________________________

посада, прізвище, ініціали допускаючого до роботи

Відповідальний керівник робіт____________________________________

Відповідальний виконавець робіт_______

Роботи розпочаті в____годин____хвилин '

Закінчені в_____годин____хвилин   "___200-року

4. Роботи закінчені, робоче місце (матеріали, інструменти, пристосуван­ня і т.п. прибрані, люди виведені.

Наряд закритий в_____годин____хвилин "___"_____________200-__року.

Відповідальний виконавець робіт___________________________________

Відповідальний керівник робіт____________________________________

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________


 

Помощь специалисту