Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з вимог безпеки при роботі на зернотоках

Інструкція з вимог безпеки при роботі на зернотоках

Загальні вимоги безпеки

1. До роботи на зерноочисних агрегатах допускаються особи віком не молодші 18 років, що пройшли навчання, інструктаж по охороні праці і ознайомлені:

— з будовою обслуговування машин;

— з призначенням захисних огороджень і пристроїв для забезпечення безпеки при експлуатації;

— з небезпечними і шкідливими виробничими факторами;

— з безпечними методами виконання.роботи;

— з способами надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках;

— з правилами користування засобами пожежегасіння;

— з правилами особистої гігієни;

— з правилами користування засобами індивідуального захисту.

2. До небезпечних виробничих факторів відносяться:

— наявність в бункерах і завальних ямах зерна, яке по висоті переви­щує зріст людини;

— скупчення в приямках, норій, бункерах вуглекислого газу;

—  наявність незахищєних обертових і рухомих частин машин і ме­ханізмів;

— наявність на підлозі розсипаного зерна.

3. Необхідно дотримуватись правил внутрішнього трудового розпоряд­ку. Не допускається присутність в робочій зоні сторонніх осіб, особливо дітей.

Працюючі повинні виконувати тільки ту роботу, по якій пройшли інструктаж і на яку отримали наряд.

4.  Слід стежити за справністю заземляючих пристроїв і захисних кожухів.

5. При виявленні несправностей обладнання, пристроїв інструменту, порушень вимог техніки безпеки, пожежі, аварії, травмуванні працюючих негайно повідомити про це завідуючого током.

6. Забороняється самостійне усунення несправностей електропровод­ки і електрообладнання. Технічне обслуговування і ремонт електрооблад­нання повинен проводити тільки електротехнічний персонал не нижче третьої кваліфікаційної групи.

7. При обслуговуванні машин і обладнання кількома особами призна­чається старший і робота виконується під його керівництвом.

8. Не допускається робота на несправній машині та зі знятими захис­ними кожухами, а також без заземлення.

9. Відпочивати, курити під час перерви можна тільки в спеціально відведених для цього місцях.

10. Завальні ями, люки бункерів повинні мати огородження. Всі за­вальні ями обладнуються металічними захисними решітками, а люки лазів зернових бункерів, приямків, норій повинні закриватись на замок.

11. Підключення машин до електромережі проводиться тільки з допо­могою штепсельного з'єднання. До одного розміщеного на опорі рубильника можна підключати не більше однієї машини.

12. В завальних ямах, бункерах дозволяється використовувати пере­носні електролампи напругою не більше 36 В.

Вимоги безпеки перед початком робіт

1. Оглянути і надіти засоби індивідуального захисту так, щоб не було звисаючих кінців.

2.  Перевірити надійність кріплення захисних кожухів, заземлення машин.

3. Перевірити роботу машин на холостому ходу.

Вимоги безпеки під час роботи

1. Подачу зерна на транспортер зерноочисної машини слід проводити дерев'яною лопатою.

2.  Забороняється людям знаходитись в бункері нагромаджувачі чи бункері активного вентилювання.

3. Шланговий кабель підключення машини до лінії електропередач слід підвішувати або розмістити таким чином, щоб виключити мож­ливість наїзду на нього колесами машин.

, 4. При проведенні технічного обслуговування, очищення, машини по­винні бути зупинені і відключені від електромережі. На рубильниках і пускових автоматах вивішують плакат "Не включати! Працюють люди!

5. Захисні кожухи після закінчення регулювання чи технічного обслу­говування повинні бути встановлені на місце. Експлуатувати машини без захисних кожухів забороняється.

6.Переміщення вручну зерноочисних та інших машин необхідно про­водити при виключеному рубильнику чи автоматі і від'єднаному проводі живлення. Переміщення проводять під керівництвом особи відповідальної зя дану дільницю роботи,

7 Очищення приямків норій, бункерів і т.д. повинні проводити не менше 3-х чоловік забезпечених шланговим протигазом, рятувальним по­ясом і вірьовкою. Перед спуском перевіряється відсутність вуглекислого газу в бункері. Особа що спускається в бункер, повинна одягти рятуваль­ний пояс з вірьовкою і шланговий протигаз. Другий працюючий повинен держати кінець вірьовки в руці і стежити за роботою. Третій не допускає до місця очищення сторонніх і, в разі необхідності надає допомогу.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. При появі сторонніх шумів, виявленні несправностей, іскрінні елек­трообладнання, появі електричної напруги на деталях необхідно негайно зупинити машину і визвати ремонтників.

2. На випадок травмування працюючого, надати працюючому допомо­гу, повідомити про випадок завідуючого током, адміністрацію і проф-комітет.

3. На випадок пожежі подати сигнал тривоги і приступити до її гасіння.

Вимоги безпеки по закінченні роботи
Після закінчення роботи виключають машину, очищають її, прово­дять прибирання робочого місця. Очищення приямків бункерів проводить­ся після перевірки відсутності газів. При  виявленні газу, слід приміняти шланговий протигаз, рятувальний пояс і вірьовку.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці) ______________________________