Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для працівників малих підприємств та фірм

Інструкція з охорони праці для працівників малих підприємств та фірм

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІРМ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці"

1.3. Дана інструкція розроблена для адміністративно-управлінського персоналу, фахівців, інженерно-технічного персоналу, інженерно-технічних працівників і молодшого обслуговуючого персоналу малих підприємств і фірм (далі працівник Фір­ми).

1.4. Працівник Фірми допускається до самостійної роботи після проходження:

- медичного огляду;

- вступного інструктажу, проведеного інженером з охорони праці або особою, яка призначена відповідальною за стан охорони праці наказом директора (керівника) Фірми за затвердженою інструкцією вступного інструктажу;

- первинного інструктажу на робочому місці, проведеного керівником структурного підрозділу, служби або дільниці, виконавцем робіт або майстром;

- навчання та перевірки знань з питань охорони праці (для працівників, що приймаються на роботи з підвищеною небезпекою, або на роботи, де є потреба в професійному доборі);

- стажування протягом 2-15 днів (або змін).

1.5. Працівники, що приймаються на роботи з підвищеною небезпекою або на роботи, де є потреба в професійному доборі, проходять попереднє спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці щодо конкретних робіт, які вони будуть виконувати, перед початком самостійної роботи, а також у випадку перерви в роботі більше одного року.

Періодичні перевірки знань з питань охорони праці цієї категорії працівників проводяться не рідше одного разу на рік.

Повторний інструктаж з питань охорони праці для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, проводиться 1 раз на 3 місяці, а для інших працівників – 1 раз на 6 місяців.

Посадові особи і фахівці проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці перед початком виконання своїх обов'язків, а також періодично один раз на три роки.

1.6. Працівник Фірми зобов'язаний виконувати посадові обов'язки, працювати за завданням свого керівника, додержуватися дисципліни праці, вчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, вимоги охорони праці, дбайливо відноситися до майна Фірми.

1.7. При експлуатації персонального комп'ютера (ПК) на працівника Фірми можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- підвищені рівні електромагнітного випромінювання;

- знижена або підвищена вологість повітря робочої зони;

- знижена або підвищена рухливість повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму;

- підвищений або знижений рівень освітленості;

- підвищена яскравість світлового зображення;

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- напруга зору, уваги, тривалі статичні навантаження.

1.8. Працівник Фірми, який експлуатує електроустаткування, при виконанні трудових обов'язків повинен:

- знати правила експлуатації електроустановки (інструкцію з експлуатації, місце підключення електроустановки в розподільному пристрої, місце знаходження вхідного рубильника, блокувального рубильника, принципову електричну схему траси підключення, кнопки керування, корпус, ручки керування; основні елементи електроустановки - трансформатор, випрямляч і генератор постійного струму, електродвигун, панель керування, заземлення, занулення тощо.);

- знати основні вимоги охорони праці, дотримуватися організаційно-технічних заходів при виконанні робіт (знання даної інструкції, справність живильної лінії підключення - перегини, оголені ділянки, місця згинів; застосування основних і додаткових засобів захисту; використання інструмента з ізольованими ручками, перевірка підключення заземлення та занулення);

- мати чітке уявлення про небезпеку ураження електричним струмом та про небезпеку наближення до струмоведучих частин (небезпечна напруга, небезпечна сила струму, класифікація приміщення за електробезпекою, величина опору заземлення);

- мати практичні навики надання першої долікарняної допомоги потерпілим від електроструму.

1.9. При експлуатації електроустаткування небезпечним виробничим фактором є електричний струм. Найбільша величина змінного струму промислової частоти, при якій людина може самостійно відірватися від електропроводу, дорівнює в середньому 15 – 20 мА (для постійного струму – 60 – 79 мА). Безпечним вважається змінний струм (частота 50 Гц) силою до 0,01 – 0,02 А та постійний струм – до 0,05 – 0,06 А. Струм силою 0,1 А и вище є смертельним для людини.

Факторами, які визначають ступінь ураження електрострумом є: сила струму, тривалість впливу електроструму на людину, місце зіткнення та шлях проходження струму, стан шкіри, електричний опір тіла, фізіологічний стан організму.

Види ураження електрострумом:

- електричний удар (параліч серця та подиху);

- термічний опік (електроопік);

- електрометалізація шкіри;

- механічні пошкодження (розриви тканин);

- хімічні пошкодження (електроліз).

1.10. Засобами індивідуального захисту користувача персонального комп'ютера є індивідуальний екран або вбудований захисний екран монітора.

1.11. Для захисту від впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів при перебуванні на місці проведення будівельно-монтажних робіт (на об'єкті, базі та гаражі) працівник Фірми повинен бути в касці, спецодязі, спецвзутті та інших засобах індивідуального захисту (в умовах автомобільного руху - сигнальному жилеті).

1.12. Працівник зобов'язаний дотримуватися вимог по забезпеченню пожежної безпеки, знати місце знаходження засобів пожежегасіння, вміти користатися первинними засобами пожежегасіння, в тому числі вогнегасниками вуглекислотними марки ОУ-5, ОУ-10 або порошковими марки ОП-5, ОП-10.

Вуглекислотний (ОУ-5, ОУ-10) та порошковий (ОП-5, ОП-10) вогнегасники дозволяють гасити вогонь на електроустаткуванні до 380 В без зняття напруги.

1.13. Працівники, які не виконують вимоги даної інструкції з охорони праці, можуть притягатися до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до діючого законодавства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Працівник Фірми при роботі з персональним комп'ютером зобов'язаний:

- оглянути та упорядкувати робоче місце;

- відрегулювати освітленість на робочому місці, переконатися в достатній освітленості, відсутності відображень на екрані;

- перевірити правильність підключення устаткування до електромережі;

- перевірити справність струмоведучих проводів і відсутність оголених ділянок проводів;

- переконатися в наявності захисного заземлення;

- протерти серветкою поверхню екрана та захисного фільтра;

- переконатися у відсутності дискет у дисководах процесора персонального комп'ютера;

- перевірити правильність установки столу, стільця, підставки для ніг, пюпітра, положення обладнання, кута нахилу екрана, положення клавіатури, положення «миші» на спеціальному килимку, при необхідності виконати регулювання робочого столу і крісла, а також розташування елементів комп'ютера відповідно до вимог ергономіки та з метою виключення незручних поз і тривалих напруг тіла.

2.2. Працівнику Фірми при роботі з персональним комп'ютером забороняється приступати до роботи:

- при відсутності захисного екранного фільтра класу «повний захист»;

- при відсутності спеціальної вилки з підключенням заземлення;

- при виявленні несправності обладнання;

- при розміщенні персональних комп'ютерів у ряд на відстані менше 1,2 м, при розташуванні робочих місць з комп'ютерами в стовпчик на відстані менше 2,0 м, при рядному розташуванні дисплеїв екранами один до одного.

2.3. Працівнику забороняється виконувати протирання вологою або мокрою серветкою електроустаткування, що знаходиться під напругою (вилка вставлена в розетку). Вологе або будь-яке інше прибирання робити при відключеному обладнанні.

2.4. Працівник зобов'язаний повідомити керівнику підрозділу, служби або дільниці про виявлену несправність обладнання.

Не користатися несправним обладнанням!

Приступати до роботи тільки після усунення порушень у роботі або несправностей устаткування.

2.5. Монтаж мереж 36, 220 і 380 В для підключення електроустаткування повинен виконувати електротехнічний персонал (електрослюсар, електротехнік).

2.6. Працівник виконує включення електроустаткування в мережу шляхом вставки справної вилки в справну спеціальну розетку для ПК.

2.7. Працівник повинен переконатися, що включення обладнання нікому не загрожує небезпекою.

2.8. Працівник не повинен дозволяти працювати особам, які не мають допуску до роботи з небезпечним обладнанням або персональним комп'ютером.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Працівник Фірми під час роботи зобов'язаний:

3.1.1. Виконувати ту роботу, яка визначена його посадовою інструкцією, яка йому була доручена та по якій він був проінструктований.

3.1.2. Протягом усього робочого часу тримати в порядку та чистоті робоче місце.

3.1.3. Тримати відкритими вентиляційні отвори, якими обладнані прилади та персональні комп'ютери.

3.1.4. Не захаращувати устаткування сторонніми предметами, які знижують тепловіддачу.

3.1.5. При необхідності припинення роботи на якийсь час коректно закрити всі активні задачі.

3.1.6. Виконувати санітарні норми і дотримуватися режимів праці та відпочинку.

3.1.7. Дотримуватися правил експлуатації електроустаткування та іншого обладнання у відповідності з інструкціями по експлуатації.

3.1.8. При роботі з текстовою інформацією вибирати найбільш фізіологічний режим представлення чорних символів на білому фоні.

3.1.9. Дотримуватися встановленого режиму робочого часу, регламентованих перерв в роботі і виконувати у фізкультпаузах рекомендовані вправи для очей, шиї, рук, тулуба, ніг.

3.1.10. Дотримуватися відстані від очей до екрана в межах 60 - 70 см, але не ближче 50 см з урахуванням розмірів алфавітно-цифрових знаків і символів.

4. Вимоги безпеки під час роботи з ПК

4.1. Працівнику при роботі на ПК забороняється:

4.1.1. Торкатися одночасно екрана монітора і клавіатури.

4.1.2. Доторкатися до задньої панелі системного блоку (процесора) при включеному живленні.

4.1.3. Переключати рознімання інтерфейсних кабелів периферійних пристроїв при включеному живленні.

4.1.4. Допускати попадання вологи на поверхню системного блоку (процесора), монітора, робочу поверхню клавіатури, дисководів, принтерів та інших пристроїв.

4.1.5. Виконувати самостійне розкриття та ремонт обладнання.

4.2. Працівник зобов'язаний дотримуватися послідовності включення ПК:

- включити блок живлення;

- включити периферійні пристрої (принтер, монітор, сканер тощо);

- включити системний блок (процесор).

4.3. Працівник зобов'язаний відключити ПК від електромережі:

- при виявленні несправності,

- при раптовому зникненні напруги електромережі,

- під час чищення та прибирання обладнання.

4.4. Працівник зобов'язаний обладнати робоче місце:

4.4.1. Висоту робочої поверхні столу відрегулювати в межах 680 - 800 мм, при відсутності регулювання висота робочої поверхні столу повинна складати 725 мм.

4.4.2. Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною – не менше 500 мм, глибиною на рівні колін – не менше 450 мм і для витягнутих ніг – не менше 650 мм.

4.4.3. Встановити підставку для ніг, що має ширину не менше 300 мм, глибину – не менше 400 мм, регулювання по висоті - у межах 150 мм, по куту нахилу опорної поверхні підставки – до 20 градусів.

4.4.4. Клавіатуру розташувати на поверхні столу на відстані 100 – 300 мм від краю, зверненого до користувача, або на спеціальній регульованій по висоті робочій, відділеної від основної, стільниці.

4.4.5. Рівень очей при вертикально розташованому екрані повинен приходиться на центр або 2/3 висоти екрана, лінія погляду повинна бути перпендикулярна центру екрана й оптимальне її відхилення від перпендикуляра, що проходить через центр екрана у вертикальній площині, не повинно перевищувати ± 5°, допустиме - ± 10°.

4.5. Для зменшення негативного виливу на здоров'я працівників виробничих факторів необхідно застосовувати регламентовані перерви. Тривалість регламентованих перерв наведена в табл. 1, де прийняті такі позначення:

група А - читання інформації з попереднім запитом (діалоговий режим роботи);

група Б - введення інформації;

група В - творча робота в режимі діалогу ПЕОМ (налагодження програм, переклад, редагування текстів тощо).

4.6. Навантаження за робочу зміну будь-якої тривалості не повинно перевищувати для групи робіт А - 60000 знаків, для групи робіт Б - 45000 знаків, для групи робіт В - 6 годин.

4.7. Тривалість безперервної роботи за ВДТ без регламентованої перерви не повинна перевищувати 2 години.

4.8. Тривалість обідньої перерви визначається діючим законодавством про працю та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

4.9. При 8-годинній робочій зміні регламентовані перерви доцільно установити:

4.9.1. Для І категорії робіт за ВДТ - через 2 години від початку зміни та через 2 години після обідньої перерви (кожна тривалістю 10 хв.).

4.9.2. Для II категорії через 2 години від початку зміни (тривалістю 15 хв.), через 1,5 та 2,5 години після обідньої перерви (тривалістю 15 та 10 хв. відповідно або тривалістю 5 - 10 хв. через кожну годину роботи, в залежності від характеру технологічного процесу).

4.9.3. Для ІІІ категорії робіт - через 2 години від початку зміни, через 1,5 і 2,5 години після обідньої перерви (тривалістю 20 хв. кожна або тривалістю 5-15 хв. через кожну годину роботи, в залежності від характеру технологічного процесу).

4.10. Під час роботи за ВДТ у нічну зміну, незалежно від групи і категорії робіт, тривалість регламентованих перерв збільшується на 60 хв.

4.11. При 12–годинній робочій зміні регламентовані перерви встановити в перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4 годин роботи, незалежно від категорії та виду робіт, щогодини тривалістю 15 хвилин.

Таблиця 1

Тривалість регламентованих перерв операторів

(користувачів) ВДТ в залежності

від категорії і групи робіт

Категорія робіт

Група роботи

А

кількість знаків

Б

кількість знаків

В

час.

Тривалість перерви при 8-годинній зміні, хв.

І

20000

15000

2

20

ІІ

21000-40000

16000-30000

2,1-4

40

ІІІ

понад 40000

понад 30000

понад 4

60

4.12. Під час регламентованих перерв із метою зниження нервово-емоційної напруги, стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії і гипокінезії, запобігання розвитку поенотоніческого стомлення виконувати комплекси вправ.

4.13. З метою зменшення негативного впливу монотонії застосовувати чергування операцій осмисленого тексту і числових даних (зміна змісту робіт), чергування редагування текстів і введення даних (зміна змісту роботи).

4.14. Жінки з моменту встановлення вагітності та у період годування дитини груддю до виконання усіх видів робіт, пов'язаних з використання ПК, не допускаються.

5. Вимоги безпеки під час роботи з електроустаткуванням

5.1. Працівник перед початком роботи з електроустаткуванням повинен виконати:

5.1.1. Огляд електроустаткування.

5.1.2. Перевірку комплектності та надійності кріплення деталей.

5.1.3. Перевірку зовнішнім оглядом справності кабелю (шнура).

5.1.4. Перевірку чіткості роботи вимикача.

5.1.5. Використовувати тільки штатні пристосування.

5.2. Працівник зобов'язаний доповісти керівнику про виявленні дефекти в електроустаткуванні і не експлуатувати несправне електроустаткування.

5.3. Включення електроустаткування виконувати вставкою справної вилки в справну спеціальну розетку для побутових приладів.

5.4. Працівник під час роботи з електроустаткуванням зобов'язаний підтримувати порядок на робочому місці.

5.5. При роботі електроустаткування забороняється:

5.5.1. Залишати включене електроустаткування без нагляду.

5.5.2. Передавати електроустаткування особам, які не мають права працювати з ним.

5.5.3. Ударяти по електроустаткуванню.

5.5.4. Знімати засоби захисту.

7.5.5. Смикати за провід живлення для відключення.

5.5.6. Тримати палець на вмикачі при переносі електроустаткування.

5.5.7. Натягувати, перекручувати та перегинати кабель живлення.

5.5.8. Ставити на кабель (шнур) сторонні предмети.

5.5.9. Допускати торкання кабелю (шнура) до гарячих або теплих предметів.

5.5.10. Розбирати або виконувати ремонт електроустаткування.

5.6. Працівник зобов'язаний виконувати з електроустаткуванням тільки ту роботу, для якої призначене устаткування.

5.7. Якщо під час роботи виявиться несправність електроустаткування або працюючий з ним відчує хоча б слабку дію струму, робота повинна бути негайно припинена і несправне устаткування повинне бути здане для перевірки або ремонту.

5.8. Відключення електроустаткування необхідно робити:

- при перерві в роботі,

- при закінченні робочого процесу.

5.9. Працівник зобов'язаний відключити електроустаткування, вийнявши справну вилку зі справної розетки.

6. Вимоги безпеки під час місцевого відрядження

6.1. Працівник, що виконує свої обов'язки в місцевому відрядженні, зобов'язаний:

6.1.1. При русі пішки необхідно виконувати правила дорожнього руху для пішохода:

- при переході через автодорожні проїзди необхідно користатися пішохідними мостами і тунелями;

- при відсутності пішохідних мостів і тунелів переходити автодорожні проїзди на зелений сигнал світлофора по позначеному переході «зеброю»;

- при відсутності інженерних споруджень та світлофорів, знаходячись на узбіччі автопроїзда або на тротуарі, оцінити відстань до автомашин, що наближаються, умови переходу автопроїзда і переходити автопроїзд в перпендикулярному напрямку при відсутності транспорту та безпеці переходу.

6.1.2. Залізничні колії переходити по пішохідних тунелях і мостах.

6.1.3. При користуванні службовою машиною, обладнаною ременем безпеки, працівник зобов'язаний бути пристебнутий ним.

6.1.4. Працівник зобов'язаний робити посадку і висадження в службову машину з боку тротуару або узбіччя, посадка з боку проїзної частини можлива за умови, що це буде безпечно і не створить перешкод іншим учасникам руху.

6.1.5. Працівнику при їзді в службовій машині або в іншому транспортному засобі забороняється відволікати водія від керування транспортним засобом під час руху автомобіля і відкривати двері транспортного засобу під час його руху.

6.1.6. Працівник, який виконує роботу по супроводженню вантажу, зобов'язаний бути одягнений у жовтогарячий сигнальний жилет.

7. Вимоги безпеки під час відвідування

будівельної дільниці, території бази та гаража

7.1. Працівник зобов'язаний:

- знати схему руху робітників на даній ділянці та об'єкті;

- знаходитися на об'єкті у відмітній білій касці (біла каска призначена для керівного складу Фірми), а на об'єкті з автомобільним рухом додатково в жовтогарячому сигнальному жилеті, у нічний час - у сигнальному жилеті з відображенням;

- знаходитися в огородженій зоні з бетонних або пластмасових блоків, а також захищеним дерев'яними переносними пристосуваннями з набором необхідних дорожніх знаків;

- знаходитися поза небезпечною зоною роботи крана та іншої техніки - не стояти під вантажем і стрілою;

- при зустрічі з транспортом, що рухається, встати в безпечне місце і пропустити транспорт.

8. Вимоги безпеки після закінчення роботи

8.1. Працівник зобов'язаний дотримуватися наступної послідовності вимикання ПК:

8.1.1. Закрити всі активні задачі.

8.1.2. Виконати паркування голівки твердого диска, що зчитує (якщо не передбачене автоматичне паркування голівки).

8.1.3. Переконатися, що в дисководах немає дискет.

8.1.4. Виключити живлення системного блоку (процесора).

8.1.5. Виключити живлення всіх периферійних пристроїв.

8.1.6. Відключити блок живлення.

8.2. Працівник зобов'язаний оглянути й упорядкувати робоче місце і виконати кілька вправ для очей і пальців рук на розслаблення.

8.3. Працівник зобов'язаний по закінченні роботи (при тривалих перервах більше однієї години) або, ідучи з роботи, вийняти справну вилку зі справної розетки.


9. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

9.1. При виникненні аварійної ситуації при роботі з ПК працівник зобов'язаний:

9.1.1. В усіх випадках виявлення обриву проводів живлення, несправності заземлення та інших пошкоджень електроустаткування, появі гарі негайно відключити живлення і повідомити про аварійну ситуацію керівнику і черговому електрослюсарю.

9.1.2. При будь-яких випадках збою в роботі технічного  обладнання або програмного забезпечення негайно викликати представника відділу інформаційних технологій.

9.1.3. У випадку появи різі в очах, різкому погіршенні видимості - неможливості сфокусувати погляд або навести його на різкість, появі болю в пальцях і кистях рук, посиленні серцебиття негайно залишити робоче місце, повідомити керівнику.

9.1.4. Не приступати до роботи на ПК до усунення несправності.

9.2. При виникненні аварійної ситуації при роботі з електроустаткуванням працівник зобов'язаний:

9.2.1. В усіх випадках виявлення обриву проводів живлення, ушкоджені електроустаткування, появі запаху гарі негайно відключити живлення і повідомити про аварійну ситуацію головному енергетику або електромеханіку.

9.2.2. Не приступати до роботи з несправним електроустаткуванням до усунення несправності.

9.2.3. При виявленні людини, що попала під напругу, негайно відключити електроживлення і звільнити її від дії струму, надати долікарську допомогу і викликати “швидку медичну допомогу” по телефону «03».

9.2.4. При одержанні травми або раптовому захворюванні негайно сповістити свого керівника, організувати першу долікарську допомогу або викликати “швидку медичну допомогу” по телефону «03».

9.4. Надання першої медичної допомоги.

9.4.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати “швидку медичну допомогу”.

9.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

9.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

9.4.4. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

9.4.5. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

9.5. Якщо сталася пожежа, приступити до гасіння наявними засобами пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину.

9.6. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.